Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wat is een CROW CUR aanbeveling

05-12-2019

Sinds januari 2018 heeft CROW een aantal projecten en producten van SBRCURnet overgenomen op het gebied van Civieltechnische constructies, Geotechniek en Waterbouw. Graag lichten we toe wat een CROW-CUR Aanbeveling precies is en wat de verschillen zijn tussen CROW-CUR Aanbevelingen, Richtlijnen, Rapporten en Handboeken?

CUR1 Wat heb je aan een CROW-CUR Aanbeveling?

CROW-CUR Aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de (infra)bouw zijn vastgelegd; het zijn dus communicatieve documenten. Eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, constructeur, (onder)aannemer, adviesbureau, toeleverancier, bouwtoezicht enzovoort is van het grootste belang om misverstanden en fouten te voorkomen en een kwalitatief goed bouwwerk te realiseren. Duidelijke afspraken verminderen bovendien het risico voor kosten- en tijdsoverschrijdingen in bouwprojecten. Daarom hebben alle partijen in de (infra)bouw baat bij CROW-CUR Aanbevelingen.
 

2 Wat is een CROW-CUR Aanbeveling?

Een CROW-CUR Aanbeveling is het beste technische advies dat over een bepaald onderwerp op dat betreffende tijdstip kan worden uitgebracht. Een Aanbeveling kan breed gedragen technische regels bevatten die het gebruik mogelijk maken van nieuwe materialen en/of nieuwe (constructieve) toepassingen, waarvoor nog geen algemeen geaccepteerde regels bestaan. Een CROW-CUR Aanbeveling kan ook de nadere invulling betreffen van normen of standaarden voor specifieke toepassingen. Of generieke afspraken over werkwijzen ten behoeve van uniformiteit of kwaliteit. CROW-CUR Aanbevelingen bevorderen innovatie en voorkomen onduidelijkheden en onjuiste toepassingen in de bouwpraktijk.
 

3 Opstellen van een CROW-CUR Aanbeveling

Aanleiding tot het opstellen van een CROW-CUR Aanbeveling kan een directe vraag zijn van ondernemers, brancheverenigingen en/of de overheid, of voortkomen uit onderzoeksprojecten. Een CROW-CUR Aanbeveling wordt opgesteld naar aanleiding van breed gedragen behoefte in de sector aan duidelijkheid en eenduidigheid. Dit bevordert de communicatie tussen de verschillende partners in het bouwproces.
 
3.1 Status
Een CROW-CUR Aanbeveling heeft geen publiekrechtelijke status en is dus niet wettelijk verplicht. Wel kunnen partijen onderling besluiten een CROW-CUR Aanbeveling van toepassing te verklaren in een bestek of contract; daarmee heeft het document een privaatrechtelijke status. Bij het ontbreken van betreffende regelgeving kan met de CROW-CUR Aanbeveling een beroep worden gedaan op het gelijkwaardigheidsprincipe in het kader van het Bouwbesluit.
 
3.2 Publicatie en verkrijgbaarheid
CROW maakt via de vakpers en de eigen media (website crow.nl en de CROW-CUR-nieuwsbrief) melding van het verschijnen van nieuwe, respectievelijk het intrekken van oude CROW-CUR Aanbevelingen. CROW-CUR Aanbevelingen zijn verkrijgbaar via crow.nl, cur-aanbevelingen.nl, briswarenhuis.nl.
 
3.3 Geldigheid, actualisatie, intrekking
Een CROW-CUR Aanbeveling geeft de stand van de techniek weer op het moment van uitgifte. Uiterlijk vijf jaar na publicatie, of zoveel eerder als nodig is, wordt de CROW-CUR Aanbeveling geëvalueerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de CROW-CUR Aanbeveling wordt geactualiseerd of vervallen wordt verklaard, maar het kan ook blijken dat geen aanpassing nodig is. Na actualisatie kan de CROW-CUR Aanbeveling zijn oorspronkelijke nummer behouden, echter voorzien van de toevoeging van het jaartal van de herziene uitgave, maar een CROW-CUR Aanbeveling kan bij herziening ook een nieuw nummer met jaartal van uitgave krijgen. Dit is in overeenstemming met de aanduiding bij NEN-normen. In de tekst van de geactualiseerde versie wordt vermeld dat de vorige versie ingetrokken of vervallen is. Alle van kracht zijnde CROW-CUR Aanbevelingen vind je op deze pagina van crow.nl.
 

Verschillen tussen CROW-CUR Aanbevelingen, Richtlijnen, Rapporten en Handboeken

CROW-CUR Aanbevelingen geven breed gedragen technische regels ten aanzien van nieuwe materialen en technieken en geven het beste advies over een bepaald onderwerp op het betreffende tijdstip. Door hun actualiteit sluiten zij nauw aan op de praktijk. CROW-CUR Aanbevelingen hebben een pré-normatief karakter en kunnen mede als basis dienen voor het afgeven van kwaliteitsverklaringen of certificaten. Vaak ligt er een rapport -soms een literatuuronderzoek, maar soms ook een onderzoeksrapport- aan een CROW-CUR Aanbeveling ten grondslag waarin de gemaakte keuzes worden gemotiveerd.
 
Indien een CROW-CUR Aanbeveling in een contract, bestek, inschrijvingsleidraad van toepassing wordt verklaard, dienen contractpartijen deze te respecteren als te volgen voorschrift. Indien andere documenten, die aansluiten op, conform zijn met of passen bij de van toepassing verklaarde Aanbeveling, eveneens gebruikt moeten worden, moet dit nadrukkelijk in de contractdocumenten worden opgenomen. Er is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat dergelijke documenten één zijn met bedoelde Aanbeveling, alleen al omdat ze op andere data zijn uitgebracht (versiebeheer).
 
Dit geldt overigens ook voor andere publicaties of documenten of kennismodules die in contracteren worden opgenomen, van toepassing worden verklaard of naar wordt verwezen.
 
Er kan daarin nog een rangorde worden aangehouden:

  • CROW-CUR Aanbeveling: paritair tot stand gekomen, afgestemd met NEN-normcommissies en is de laatste stand der techniek (regels die men moet volgen).
  • CROW-CUR Richtlijn: met een aantal partijen tot stand gekomen, niet noodzakelijk afgestemd met NEN-normcommissies, maar wel de laatste stand der techniek (regels waarvan men gemotiveerd mag afwijken). Hieronder vallen: Ontwerprichtlijn, Praktijkrichtlijn, Handleiding.
  • CROW-CUR Handboeken: paritair tot stand gekomen, bundeling van werkwijzen en stand der techniek, naslagwerk (waarvan doorgaans mag worden aangenomen dat de uitwerking ervan gunstig is).
  • Overig kennisdocumenten en kennismodules: geven suggesties (iets dat wordt geopperd en waarvan een gunstige uitwerking mag worden verwacht) of mogelijkheden (een optie die wordt gegeven en waarvan over de uitwerking weinig zekerheid bestaat). Hieronder vallen: Publicatie, Infoblad, Kennispaper.
 

Meer informatie

Scroll naar boven