Richtlijn drempels, plateaus en uitritten

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:10 nov 2014
  • Aantal pagina's:80
  • Druk:1
  • Artikelnummer:344

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Compleet: kennis gebundeld

In de publicatie zijn ook de richtlijnen opgenomen uit de volgende drie CROW-publicaties:
 
  • Uitritten en uitritconstructies (publicatie 228, € 32,00)
  • Richtlijn verkeersdrempels (publicatie 172, € 36,50)
  • Richtlijn verkeersplateaus (publicatie 244, € 33,00)

Errata: juni 2015januari 2016

Inhoudsopgave


Samenvatting
Inleiding


Deel A Verticale snelheidsremmers

1. Algemene overwegingen bij toepassing drempels en plateaus

2. Aanbevolen verkeersdrempels en -plateaus
2.1 Aandachtspunten bij de toepassing van drempels en plateaus 14
2.2 Voertuigcategorieën 17
2.3 Beslisboom verticale snelheidsremmers 20

3. Toepassen van verkeersdrempels en -plateaus
3.1 Toepassing van verkeersdrempels binnen de bebouwde kom
3.2 Toepassing van verkeersdrempels buiten de bebouwde kom
3.3 Verkeersplateaus
3.3.1 Verkeersplateaus binnen de bebouwde kom
3.3.2 Verkeersplateaus buiten de bebouwde kom
3.4 Beheer en onderhoud
3.5 Milieuaspecten

4. Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en -plateaus

5. Aansprakelijkheid

Deel B Uitritten en uitritconstructies

6. Algemene overwegingen en criteria
6.1 Algemene overwegingen
6.2 Criteria
6.2.1 Bestemmingscriterium
6.2.2 Constructiecriterium

7. Richtlijnen/ontwerpeisen voor uitritconstructies
7.1 Ontwerp

8. Praktijktoepassingen
8.1 Woningen, bedrijven
8.2 Parkeerterreinen aan erftoegangswegen of gebiedsontsluitingswegen
8.3 30 km/h-gebieden en erven
8.4 Overgang erftoegangswegen/gebiedsontsluitingswegen
8.5 Bedrijventerreinen

​9. Wettelijke bepalingen en jurisprudentie
9.1 Wettelijke bepalingen
9.2 Jurisprudentie

Literatuur en websites

Bijlagen:

I Definitie en bepaling passeersnelheid
II Hoogteprofiel drempel
III Geluid
IV Trillingen
V Luchtkwaliteit
VI Materialen, elementenverharding en fundering
VII Wettelijke (gedrags)regels en bepalingen