Aanbesteden

Aanbesteden is het proces van inkopen waarbij de opdrachtgever van het vervoer op transparante en objectieve wijze de opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer die voldoet aan bepaalde eisen en die de beste aanbieding heeft gedaan. Een aanbesteding heeft een duidelijk doel: het moet concurrentie tussen marktpartijen mogelijk maken en garanderen en het moet partijen de mogelijkheid bieden om op elke opdracht in te kunnen schrijven.

Aanbestedingswet

Om de naleving van de spelregels te borgen is in wet- en regelgeving vastgelegd op welke wijze een aanbestedingsprocedure wordt doorlopen. Voor diensten, zoals het uitvoeren van vervoer, is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd, als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. De meest relevante wijzigingen in de Aanbestedingswet die specifiek voor Europese aanbestedingen van doelgroepenvervoer van belang zijn staan op deze kennispagina.
 

Aanbestedingsprocedure

Voor aanbestedingen van contractvervoer wordt in de meeste gevallen gekozen voor een openbare (Europese) aanbestedingsprocedure. Bij een openbare procedure plaatst de aanbestedende dienst eerst een aankondiging. Aanbestedende diensten zijn verplicht nationale en Europese aankondigingen op TenderNed te publiceren. TenderNed is een website waar alle opdrachten van de overheid op één plek te vinden zijn. Geïnteresseerden vragen het bestek op en dienen een offerte in. De aanbestedende dienst beoordeelt deze offertes aan de hand van bekend gemaakte selectie- en gunningscriteria en gunt de winnaar de opdracht.


CROW biedt een aantal hulpmiddelen voor het aanbesteden van doelgroepenvervoer. De hulpmiddelen beschrijven alle samenhangende aspecten en stappen die bijdragen aan een goede kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Het geeft gemeenten de ingrediënten om lokaal tot maatwerkoplossingen te komen. De gemeente kan deze informatie gebruiken bij het aanbesteden, contracteren en beheren van contracten. Zie:

Innovatief aanbesteden

Een meer innovatieve methodiek is Best Value Procurement, of wel prestatie-inkoop. Bij prestatie-inkoop worden vooraf minder eisen gesteld aan inschrijvende partijen. Meer informatie over deze methodiek staat op deze website van Pianoo.

Deze methodiek is (onder andere) door de gemeente Hoorn gebruikt bij de inkoop van doelgroepenvervoer namens zeven West-Friese gemeenten. 

De concurrentiegerichte dialoog is een procedure waarmee partijen diverse oplossingen kunnen aandragen voor complexe opdrachten. Meer informatie over deze procedure staat op deze website van Pianoo. Deze procedure is gebruikt door de gemeente Rotterdam bij de aanbesteding van het totale doelgroepenvervoer.

Advies bij aanbestedingen

In gunningen wordt wel gevraagd naar zaken als kwaliteit en duurzaamheid, maar de prijs is doorgaans erg, zo niet geheel bepalend voor de uiteindelijke aanbesteding van een vervoerscontract. KNV Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben de handen ineen geslagen en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht. Via het AIM geeft de bedrijfstak richting opdrachtgevers aan wat belangrijk is om mee te nemen bij aanbestedingen in het taxi- en zorgvervoer. Meer informatie is te vinden op de website van het AIM: http://www.ai-mobiliteit.nl/.

Modelbestek

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met de belangenorganisaties ANBO en Ieder(in) een modelbestek opgesteld. Dit bestek geeft aanbestedende diensten handvatten voor een betere balans tussen prijs en kwaliteit bij de inkoop van zorgvervoer (doelgroepenvervoer). Het beheer, de beschikbaarheidsstelling en de doorontwikkeling van het bestek wordt verzorgd door Kennisplatform CROW. 

Zie ook:

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven