Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wat is een verkeersmodel?

Er blijken in de beroepspraktijk nog veel vragen te leven rond verkeers- en mobiliteitsmodellen. Welk type model kan het beste worden ingezet bij welk type vraagstuk? Waaraan moet allemaal worden gedacht bij het inzetten van een dergelijk model? Hoe kunnen de modeluitkomsten worden omgezet in een voor de opdrachtgevende bestuurder bruikbaar beleidsadvies? Hoe moeten de modelresultaten worden gecommuniceerd naar de omgeving?

Het doel van verkeers- en mobiliteitsmodellen is het in beeld brengen van de effecten van mogelijke beleidskeuzen of maatregelen op het huidige en het toekomstige verkeers- en vervoersnetwerk. De keuzen of maatregelen hoeven niet alleen betrekking te hebben op de sector verkeer en vervoer, maar ook op sectoren als ruimtelijke ordening, economie en welzijn.

Verkeers- en mobiliteitsmodellen staan in dienst van het beleid en zijn derhalve instrumenten om een verantwoord en zorgvuldig advies te geven op een beleidsvraag.

Vragen die men zichzelf hierbij kan stellen:

  • Welke kennis over de toekomst is nodig om de beleidsvraag te kunnen beantwoorden?
  • Is een verkeersmodel dan een geschikt instrument en zo ja, welk type verkeersmodel?
  • Hoe wordt een verkeersmodel opgebouwd en kan worden gezorgd voor de benodigde input?
  • Hoe worden de modeluitkomsten geïnterpreteerd en kan worden gekomen tot een voor de opdrachtgevende bestuurder bruikbaar advies?
  • Hoe worden de modelresultaten gecommuniceerd naar de omgeving?
  • Hoe wordt gezorgd voor een juist en efficiënt modelgebruik binnen de eigen organisatie en voor een goede afstemming van modelaspecten met andere overheden?


Veel literatuur over verkeers- en mobiliteitsmodellen is vooral technisch ingestoken en geeft geen antwoord op vragen over het voor- en natraject bij het gebruik van modellen. Om aan deze behoefte aan kennis tegemoet te komen, hebben CROW en een aantal onderwijsinstellingen het initiatief genomen om kennis over het werken met verkeers- en mobiliteitsmodellen te ontwikkelen. Kennis dat het gehele traject doorloopt, vanaf de beleidsvraag via het toepassen van modellen tot en met de communicatie met politiek en burgers. Met adviezen hoe de eigen organisatie kan worden ingericht om verkeers- en mobiliteitsmodellen zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten en hoe de afstemming met andere wegbeheerders kan worden geregeld. 

Scroll naar boven