Stedelijke distributie

Gemeenten moeten binnen de bestuurlijke regio’s met elkaar én met het bedrijfsleven overleggen als zij maatregelen invoeren als venstertijden en voertuigeisen. Tegelijkertijd zullen vervoerders, detailhandelaren en toeleverende bedrijven moeten aangeven wat zij van plan zijn om de problemen te verminderen.

Tot 1 januari 2009 heeft de Commissie Stedelijke Distributie – ingesteld op advies van de commissie Lemstra - zich ingezet om dit (regionale) overlegproces te ondersteunen. Deze commissie had als opdracht de regionale samenwerking aan te jagen door advisering, onderzoek en desnoods arbitrage. Dit heeft geleid tot de nodige samenwerking in diverse gemeenten, regio’s en provincies. Het proces bleek echter nog niet voldoende in gang gezet en het nut en de noodzaak voor een efficiënte bevoorrading was niet bij iedereen bekend. De bevindingen van de commissie zijn samengevat in het rapport Efficiëntere bevoorrading. Winst voor mens, economie en milieu.

Ambassadeur Stedelijke Distributie 

In de periode 1 januari 2009 - 29 november 2011 heeft Eric Jansen de Jonge namens de Ambassadeur Stedelijke Distributie gezorgd voor de voortzetting van het stimuleren van adequate bevoorrading. Dit in combinatie met een vitale economie en een goede leefbaarheid in de stedelijke centra. In deze periode zijn tal van onderzoeken en pilots uitgevoerd, kennisdocumenten ontwikkeld en is het Eindadvies van de Ambassadeur Stedelijke Distributie uitgebracht. Deze documenten werden gepubliceerd op de voormalige website www.stedelijkedistributie.nl

Kennisborging door CROW 

Op verzoek van het ministerie van IenM borgt CROW via het KpVV Meerjarenprogramma per 1-1-2012 de publicaties over onderzoeken, ontwikkelde instrumenten en in kaart gebrachte praktijkvoorbeelden. CROW kan voor het onderwerp stedelijke distributie - in tegenstelling tot alle andere onderwerpen in deze kennisbank - géén inhoudelijke ondersteuning verlenen. Het onderwerp stedelijke distributie heeft een vervolg gekregen in het programma Lean and Green, dat werkt aan duurzame logistiek. Kijkt u op de site www.duurzamelogistiek.nl.

Scroll naar boven