Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Hierbij zijn de sectoren milieu, economie en verkeer nauw betrokken. Duurzame mobiliteit richt zich op regionale problemen en mondiale problemen. CROW wil beleidsmedewerkers en bestuurders bij lokale en regionale overheden inspireren met kennis en tools.
Voor duurzame mobiliteit is integraal beleid onmisbaar. Beleid dat niet alleen gericht is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar beleid dat ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Gezondheid

Duurzame mobiliteit wordt steeds meer ingezet om de gezondheid te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren:

  • De omgeving wordt gezonder. Bijvoorbeeld scooters die veel geluid maken en stof uitstoten worden vervangen door elektrische scooters.
  • Mensen worden gezonder door hun conditie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik i.p.v. (elektrische) scootergebruik.
Emissie en lawaai zijn beide negatieve effecten van het verkeer. Europese normgeving, vertaald in nationale wetgeving, geeft normen waarbinnen deze effecten moeten blijven. Als normen worden overschreden of dit in de toekomst dreigt te gebeuren, dan zijn maatregelen nodig. Maar ook zonder deze normen is het gewenst de negatieve effecten te beperken.
Verplaatsingen voorkomen bespaart congestie, luchtvervuiling, geluidsoverlast en is ook gunstig voor het klimaat en energieverbruik. Welke manieren zijn er om verplaatsingen te voorkomen? 

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie bussen, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Duurzame mobiliteit.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven