Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verschil CROW-CUR Aanbeveling en Betoninnovatieloket


De beoordeling van innovaties door het Betoninnovatieloket is specifiek gericht op het product van één leverancier en heeft dus een andere status dan beoordeling van innovaties die generiek op een verzameling van gelijksoortige producten gericht is. Dit laatste vindt plaats volgens de procedure voor het opstellen van een CROW-CUR Aanbeveling. Hieronder in de tabel zijn op meerdere aspecten de verschillen aangegeven.

 
Aspect CROW-CUR Aanbeveling Validatieverklaring BetonInnovatieloket
TRL-niveau Vanaf 6 met uitgebreid onderzoek, vanaf 8 met beperkter onderzoek Vanaf 6 of vanaf 8
Doorlooptijd Ca. 12 maanden Ca. 3 maanden
Geldigheid Lang, tot norm wordt opgesteld of inhoud verouderd is Kort, beperkt in tijd en aantal projecten, voorloper van Aanbeveling
Draagvlak CROW PAR Beton en werkgroep, NEN-commissies, Colleges van Deskundigen (KIWA), branches Stuurgroep BIL, ondertekenaars Betonakkoord
Openbaarheid gegevens De Aanbeveling en eventueel een achtergrondrapport beschikbaar Alleen de validatie-verklaring is beschikbaar
Vertrouwen Groot, hele betonketen, op basis van in het verleden bewezen prestaties Smal, op basis onafhankelijkheid en deskundigheid expertteams
Scope Generieke toepassing.
Grondstoffen, half- en eindproducten. Ook nieuwe verwerkingstechnieken.
Bedrijfs- of projectspecifieke toepassing. Grondstoffen, half- en eindproducten
Verankering in voorschriften, regelgeving Wel, afgestemd met NEN en relevante stakeholders (branches) Niet
Financiën Financiering door overheid en marktpartijen. Soms ook door alleen de aanvrager of alleen marktpartijen. Vaste kosten gefinancierd door overheid, beoordelingskosten door indiener.
Zorgvuldigheid Groot. Beoordeling door een breed samengestelde CROW-werkgroep met veel experts (10 tot 15) uit alle belanghebbende partijen.
Deskundigheid zit ook bij de PAR Beton, NEN-commissies en CvD’en.
Beperkter. Beoordeling door 3 experts; hierdoor ook beperkte vertegenwoordiging van belanghebbende partijen bij de inhoudelijke beoordeling. Geen toetsing door andere gremia zoals NEN-commissies. Geen langlopend (jaar) betononderzoek.
Expertise en onafhankelijkheid Groot, door omvangrijke werkgroep Beperkter, door het beperkte aantal experts.
Risico’s, verantwoordelijkheden en bewijsvoering Risico’s bij afwijken van procedure, verantwoordelijkheid ligt bij producent, opdrachtgever dekt risico af door CROW-CUR Aanbeveling op te nemen in contract. Verantwoordelijkheid en bewijsvoering gedane claim is voor individuele producent, (beperking van) welomschreven restrisico’s voor opdrachtgever op projectniveau.
Context, toepassingsgebied Nederlandse betonsector breed: opdrachtgevers, leveranciers, bouwers, adviseurs Projecten van opdrachtgevers die het Betonakkoord hebben ondertekend.
Karakter Prestatie-eisen aan beton of producteisen aan grondstoffen afgeleid van prestatie-eisen aan beton.
 
BIL-procedure gaat uit van functionele prestatie en laat de wijze waarop de prestatie wordt gehaald over aan de producent (beton op prestatie).
Monitoring van geclaimde prestaties Door verankering in certificatiereglementen. In experimenteerruimte, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en producent.

Nieuws over het Betoninnovatieloket wordt verspreid via de nieuwsbrief van CROW-CUR. Meld je hieronder aan.
Terug naar 'Betoninnovatieloket'
Submenu openen

Wat is het verschil tussen CROW-CUR en het Betoninnovatieloket?

Scroll naar boven