Procesaanpak beoordelen geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

31-03-2020

Deze procesaanpak is opgesteld in samenspraak met de CROW ProgrammaAdviesRaad Beton en Betonconstructies (PAR Beton) om aanvragen van partijen eenduidig te behandelen. In de navolgende stappen is een algemene procesaanpak voor het beoordelen van de geschiktheid van alternatieve grondstoffen voor beton weergegeven, met de mogelijkheid tot het opstellen van een CROW Aanbeveling hiervoor. Echter door een graduele toetsing met go/no-go momenten kan geen zekerheid geboden worden op het verloop en de uitkomst van dit proces.

Beton1. Quick scan

Quick scan, uit te voeren door de KIWA Technische Commissie Nieuwe Grondstoffen, de PAR Beton zelf of via een op te stellen ‘pre-advies’ in opdracht van de PAR Beton.
Dit is een eerste vooronderzoek, op basis van geleverde informatie door de aanvrager/producent dat een grondstof kan worden toegepast in beton, waarmee aannemelijk gemaakt kan worden dat toepassing van de grondstof potentie heeft voor de betonsector. Vervolgens kan dan een eventuele aanvullende onderzoeksbehoefte worden geformuleerd aan de hand van bijvoorbeeld SBRCURnet Kennispaper 685.15 ‘Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton’ en/of een risico inventarisatie (FMEA = Failure Mode Effect Analysis). Een bij de KIWA TC Nieuwe Grondstoffen gevolgd vooronderzoekstraject geeft de PAR Beton meestal voldoende inzicht in de potentie om ermee door te gaan of niet.
(met een go/no-go besluit door de PAR Beton).  *)
 

2. CROW-projectplan, CROW-werkgroep en zorgvuldig onderzoek

  1. Door CROW: het opstellen van een projectplan en het samenstellen van een bredere deskundige CROW-werkgroep. CROW bewaakt de eigen capaciteit en die van de externe werkgroepleden. Het projectplan wordt door de CROW-werkgroep zonodig uitgebreid met benodigd aanvullend onderzoek om tot de conclusie te kunnen komen of de aangeboden grondstof wel of niet kan worden toegepast in betonwaren of een betonconstructie. En dat beschouwd in de diverse levensduurfasen; van productie beton via bouw tot en met sloop en hergebruik van materialen. Het aangepaste projectplan wordt vastgesteld door de breed samengestelde CROW-werkgroep. Financiering van het gehele CROW-traject incl. het onderzoek behoort plaats te vinden door de aanvrager/producent. Het uiteindelijke projectplan wordt ten behoeve van het Onderwerp en Toepassingsgebied bij de NEN normcommissie Beton en NEN sub-commissie TGB Betonconstructies ter informatie en afstemming voorgelegd.

  2. Door CROW: het laten uitvoeren van het aanvullende, zorgvuldige onderzoek, analyseren van de resultaten en trekken van conclusies door de CROW-werkgroep. Met de resultaten van het aanvullende onderzoek krijgt de CROW-werkgroep meer inzicht en ontstaan er mogelijk nieuwe vragen. Besproken moet worden hoe die te beantwoorden. Als de resultaten uiteindelijk voldoende basis bieden voor een betrouwbare toepassing van de grondstof, dan wordt er een CROW Aanbeveling opgesteld. Indien er onvoldoende basis is, kan de CROW-werkgroep geen CROW Aanbeveling opstellen (met een go/no-go besluit door de CROW-werkgroep en ter informatie aan de PAR Beton).

 

3. Opstellen van een CROW Aanbeveling

Met de kennis van de uitkomsten van het onderzoek wordt door of in opdracht van de CROW-werkgroep een CROW Aanbeveling opgesteld. Afstemming van de CROW Aanbeveling met de desbetreffende NEN-normcommissies zoals Beton en TGB Betonconstructies vindt plaats en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd, op basis van het advies van NEN (met een go/no-go besluit door de CROW-werkgroep).
Een en ander zodanig dat de definitieve CROW Aanbeveling niet strijdig is met geldende NEN-normen.
 

4. Aanpassen BRL (Beoordelingsrichtlijn)

Als vervolg kan het opstellen of aanpassen van een BRL plaatsvinden onder de vlag van de desbetreffende certificerende instantie.
 
 *) Stap 1 (‘quick scan’) kan worden gedaan voor alle grondstoffen die door producenten bij KIWA TC Nieuwe Grondstoffen worden aangeboden voor certificering. Als de grondstof valt onder de gebruikelijke materialen kan dit volgens de bestaande BRL’s plaats vinden, voor de ongebruikelijke materialen wordt verwezen naar CROW. Als de ‘quick scan’ voldoende is onderbouwd en akkoord is, dan gaan de bevindingen van dit vooronderzoek (eventueel mét een risico-analyse FMEA) naar CROW.
 

Contactpersoon bij CROW

Voor specifieke informatie over het opstarten van bovengenoemd proces voor het opstellen van een CROW Aanbeveling kunt u contact opnemen met de de betreffende begeleider op dit gebied: ad.vanleest@crow.nl.
 
 Ad van Leest
Begeleider van de CROW Programma AdviesRaad Beton en Betonconstructies
CROW, Ede, maart 2020

 Meer informatie alle CUR Aanbevelingen en de nieuwste CROW-CUR Aanbevelingen

Scroll naar boven