Nieuwe SRCarbo-waarden CROW 400

19-06-2019

Met het verschijnen van de CROW 400 publicatie is voor de niet-vluchtige stoffen gekozen voor een indeling in veiligheidsklassen op basis van de SRCarbo-waarden die zijn afgeleid van de SRChumaan-waarden. De SRChumaan-waarden zijn vastgesteld door het RIVM, volgens het scenario wonen met tuin. Dit scenario en dus de veronderstelde blootstelling, komt niet overeen met de werkzaamheden zoals wij die kennen in of met verontreinigde bodem. In CROW 400 zijn tot nu toe de gehanteerde SRCarbo-waarden gelijk gehouden aan de SRChumaan-waarden.

verontreinigde bodemDit is nader beschreven in de inleiding van de CROW publicatie 400 tweede gewijzigde druk. In deze inleiding is aangegeven dat CROW zich heeft voorgenomen om de SRCarbo-waarden te evalueren.
Op verzoek van marktpartijen heeft in de periode april 2018 tot en met heden een aantal arbodeskundigen met behulp van reeds bestaande onderzoeksrapporten, zowel openbare als niet openbare, zowel oude als meer recente, zowel Nederlandse als Amerikaanse, realistischere SRCarbo-waarden kunnen vaststellen. Deze vormen nu de basis voor de indeling in veiligheidsklassen in CROW 400.
 
De nieuwe set parameters is opgesteld aan de hand van de te verwachten blootstellingroutes. Met name ten aanzien van de kans op ingestie, werd het gehanteerde scenario wonen met tuin onjuist bevonden. Er is bij bodemwerkzaamheden immers sprake van een onbewuste opname van deeltjes door de mond.
Natuurlijk kan deze blootstelling deels worden beperkt door het goed gebruiken van handschoenen en door goed hygiënisch te werken, met aandacht voor wassen van handen en gelaat. Er is echter ook in overweging genomen dat dit niet altijd en overal de dagelijkse praktijk is.

Publicatie nieuwe SRC-waarden

Het resultaat is een tabel met de nieuwe SRCarbo-waarden. Deze is op de CROW-website in te zien en te downloaden. De tabel is ook opgenomen in de webtool Bepaling Veiligheidsklassen (versie 2.1).
Daarnaast is er een achtergrondrapportage met uitgebreide onderbouwing van de wijzigingen en aanvullingen. Deze is op verzoek verkrijgbaar bij CROW. U kunt daarvoor een mail sturen naar de CROW-helpdesk.
 
Van sommige stoffen (o.a. de PCB’s en PAK-totaal) is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar. De webtool Bepaling Veiligheidsklassen kan vooralsnog voor deze stoffen niet gehanteerd worden. Indien van een bepaalde stof onvoldoende informatie bekend is en de stof om die reden niet in de webtool is opgenomen betekent dat niet dat er geen toetsing hoeft plaats te vinden. In dat geval zal door de betreffende deskundigen het veiligheidsrisico moeten worden ingeschat en op basis daarvan de bijbehorende beheersmaatregelen moeten worden genomen.
 
In de toekomst zal aandacht worden besteed aan combinatie toxicologie en exoten (zoals PFAS, kwik en Chroom VI). Vooralsnog zijn er ten aanzien van combinatie toxicologie en exoten geen wijzigingen doorgevoerd. In het Platform Verontreinigde Bodem zal bezien worden of, en zo ja op welke termijn, wijzigingen zijn te verwachten.

Lees meer
 

Scroll naar boven