CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Derde Gemeentelijke Barometer wederom inspiratiebron

12-06-2015

25% van de Nederlandse gemeenten ziet de professionalisering van de beheersorganisatie als meest acute beheeropgave. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer van de Fysieke Leefomgeving van Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In navolging van Rijkswaterstaat, provincies en andere beheerorganisaties gaan steeds meer gemeenten daadwerkelijk aan de slag met de professionalisering van hun beheer. Daarbij vallen de termen ‘assetmanagement’ en ‘NEN-ISO 55000’ steeds vaker.

“Voor CROW is deze barometer een belangrijke informatiebron. Met de resultaten kunnen we kritisch naar onze producten en diensten kijken en bepalen of we op de juiste weg zitten”, aldus Robert Stuurman, hoofd van het kenniscluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur van CROW. Het onderzoek is opgedeeld in zeven thema’s, waarvan ‘Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte’ raakt aan de activiteiten van CROW.

Aan de slag met professioneel beheer

De gemeenten pakken assetmanagement goed op. Dit blijkt onder meer uit de publicatie van de NEN-ISO 55000 norm en het groeiend aantal opleidingen in de sector. Maar 35% van de gemeenten kent de norm nog niet en daarnaast weet 38% nog niet of ze de norm gaan gebruiken. Dit vraagt om een oproep om de praktische invulling van de NEN-ISO 55000 te bekijken op kennisportaal iAMPro. Recent is CROW gestart met dit kennisportaal op het gebied van assetmanagement. Op iAMPro kan men kennis verzamelen en borgen, er staan praktische voorbeelden en instrumenten, en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Samenwerken een must

Om de beheeruitdagingen het hoofd te kunnen bieden, lijkt samenwerking een must. Maar liefst 85% van de respondenten geeft aan samen te werken met andere gemeenten. Bijna de helft (48%) gaat het om ‘losse’ samenwerking op specifieke thema’s en bij bijna een kwart (24%) heeft de samenwerking een structureel karakter. CROW herkent deze trend en wil zijn netwerk CROW Levende Stad themagericht inrichten. De partnergemeenten van CROW Levende Stad bepalen samen de agenda van de periodieke bijeenkomsten die overal in het land plaatsvinden. 

Verder korten op beheer

De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op de gemeentelijke beheerbudgetten. Voor de komende jaren verwacht 58% van de gemeenten nog verder te moeten korten op het beheer. De beheeropgaven blijven dus onverminderd groot. De meest genoemde oplossing voor de bezuinigingen is nog steeds het verlagen en differentiëren van de kwaliteit van de openbare ruimte (32%). In een in 2014 uitgevoerd onderzoek, toonde CROW nog aan dat de burger deze verlaging van kwaliteits(scores) nu nog wel accepteerde. Men begreep op dat moment wel dat er wat moet gebeuren in de vorm van bezuinigingen. Maar hoe lang kun je daarmee doorgaan? Gemeenten willen hun prestaties gaan vergelijken met andere gemeenten. Benchmarken om de vraag te beantwoorden: “Hoe doen we het ten op zichte van elkaar?” CROW helpt gemeenten hierbij om te komen tot vergelijkbare data. Tegelijkertijd maakt CROW ook differentiatie in beheer van wegen meer mogelijk. Ook hier wordt het ‘risicodenken’ geïntroduceerd en geaccepteerd.

Risicomanagement

Toepassing van risicomanagement levert volgens de respondenten vooral meer transparantie in besluitvorming en verantwoording (52%), minder verrassingen (16%) en lagere kosten (10%) op. Gemeenten lijken dus flinke stappen te zetten met risicomanagement. Tegelijkertijd is er ook nog veel werk aan de winkel. Op de vraag wat de gemeente dan nodig heeft om risicomanagement verder uit te werken staat het antwoord ’bewustwording, training en opleiding’ bovenaan (64%), op ruime afstand gevolgd door ‘budget en capaciteit’ (12%). CROW biedt dan ook een steeds bredere ondersteuning op gebied van asset- en risicomanagement, in de vorm van cursussen, workshops en het interactieve kennisportaal iAMPro.

Over de ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’

De ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’ is in 2015 voor de derde keer gepubliceerd. Dit brede onderzoek geeft gemeenten inzicht in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving. De editie van 2015 is onlangs gepresenteerd tijdens het VNG-jaarcongres. De barometer laat in één oogopslag zien wat er op de agenda van de gemeenten staat anno 2015. De barometer is te downloaden via: www.royalhaskoningdhv.com/barometer.

Scroll naar boven