Zero Emissie Doelgroepenvervoer: Veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met  'zero emissie' en 'uitstootvrij'?

Het akkoord en convenant richten zich op voertuigen die zero emissie (uitstootvrij) ‘bij de uitlaat’ zijn. Het voertuig stoot in dat geval dus helemaal geen schadelijke stoffen uit. Dit wordt ook wel ‘tank-to-wheel’ genoemd, omdat er gerekend worden vanaf de energiebron in de auto (de ‘tank’) tot en met de overbrenging op de wielen. In de praktijk gaat het om elektrische of waterstofvoertuigen.
 

Waarom wordt er alleen naar voertuigen gekeken? Er is ook winst te behalen in bijvoorbeeld ritplanning.

Het is belangrijk om focus aan te brengen. Er zijn verschillende manieren om doelgroepenvervoer te verduurzamen. Effici├źntere ritplanning kan ervoor zorgen dat er minder kilometers en minder ‘lege’ kilometers gereden moeten worden. Hoe dan ook moeten uiteindelijk alle kilometers gereden worden met een zero emissie voertuig. Daarom richten het akkoord en convenant zich op zero emissie voertuigen.
 

Is de doelstelling van volledig zero emissie doelgroepenvervoer in 2025 niet erg ambitieus?

Deze ambitie is de uitkomst van uitvoerig overleg tussen de partijen. Gemeenten, opdrachtgevers, vervoerders, voertuigleveranciers en andere partijen uit de sector zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het bestuursakkoord en het convenant. Op dit moment rijden er op verschillende plaatsen al elektrische voertuigen rond in het doelgroepenvervoer. Gunningen van onder andere Zwolle en Publiek Vervoer Groningen Drenthe laten zien dat de doelstelling realistisch is: deze opdrachtgevers gaan de doelstelling (in principe) behalen met hun huidige contracten.
  

Bestuursakkoord en convenant, wie tekent wat?

Opdrachtgevers van doelgroepenvervoer (zoals gemeenten en regio’s) tekenen het bestuursakkoord, andere partijen uit de sector (bijvoorbeeld marktpartijen, brancheorganisaties en koepels) tekenen het convenant.
 

Wat betekent het om mee te doen aan het bestuursakkoord?

Gemeenten die het bestuursakkoord ondertekenen verbinden zich aan de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025. Dat kan bereikt worden door aanbestedingen. Gemeenten worden hierin ondersteund doordat de Coalition of the Willing acties onderneemt om kennis te delen en drempels weg te nemen. Het akkoord is niet in rechten afdwingbaar: er staan geen sancties op het niet behalen van de doelstelling. Wel zullen we monitoren hoe gemeenten ervoor staan. Deze resultaten zijn openbaar.
 

Wat betekent het om mee te doen aan het convenant?

Marktpartijen en andere organisaties die zelf actief zijn in (zero emissie) doelgroepenvervoer kunnen meedoen met het convenant. Zo laten deze organisaties zien dat zij de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025 ondersteunen. De ondertekenaars zetten zich vanuit hun eigen rol actief in om de transitie te versnellen, bijvoorbeeld door kennis te delen en drempels weg te nemen. Dit gebeurt in afstemming met de Coalition of the Willing.
 

Hoe zit het met (meer)kosten?

Eventuele (meer)kosten voor zero emissie hangen sterk af van: de lokale situatie wat betreft vervoer- en laadinfrastructuur, de contractduur, het contractvolume etc. Verschillende opdrachtgevers hebben aangegeven dat zij met hun huidige contract de ambitie (in principe) gaan halen, zonder dat daar extra kosten voor gemaakt moeten worden. Dat is een positief signaal naar andere opdrachtgevers. Maar dit is nog niet vanzelfsprekend, vanwege vele onzekerheden. Inzicht in (maatschappelijke) kosten en baten is daarom een belangrijk aandachtspunt in het actieplan.
 

Hoeveel CO2 bespaart dit eigenlijk?

Op basis van een aantal studies is een grove schatting gemaakt. Daaruit blijkt er bij volledig zero emissie doelgroepenvervoer (in 2025) jaarlijks 58 kton CO2 bespaard kan worden in het gehele doelgroepenvervoer van Nederland. De achtergronden van deze schatting zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.
 

Doe mee!

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven