WMO-vervoer

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingevoerd om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen (met een functiebeperking) te bevorderen. Doel is mensen in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Wanneer mensen niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen, kunnen zij voor lokaal en regionaal vervoer aanspraak maken op Wmo-vervoer. De uitvoering van de Wmo is gedecentraliseerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en zijn daarmee verplicht deze mensen vervoervoorzieningen aan te bieden. De meeste gemeenten kiezen daarbij voor toelating tot een collectief vervoersysteem tegen een voordelig tarief. 

DGVIn de Wmo is geregeld dat personen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociale problemen, die problemen ondervinden bij de zelfredzaamheid of de maatschappelijke participatie, gecompenseerd dienen te worden. De indicatie vindt plaats op basis van fysieke (on)mogelijkheden van de aanvrager en wordt individueel getoetst. De procedure en de criteria zijn geregeld in de gemeentelijke verordening. De normstelling voor indicatie en de verstrekkingen zijn de bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenten, waardoor er onderlinge verschillen bestaan. Zo’n 650.000 mensen in de Wmo hebben recht op een collectieve vervoersvoorziening (geïndiceerden). Hoeveel daarvan daadwerkelijk de vervoersvoorziening gebruiken, is niet bekend. Naar schatting zijn dit tussen de 340.000 en 380.000 mensen.

Bron: Cijfers en prognoses voor het doelgroepenvervoer in Nederland, KiM, 2016

Aanbesteden van Wmo-vervoer

Het CROW-KpVV Handboek professioneel aanbesteden Regiotaxi en Wmo biedt u een concrete basis voor het bewaken van de kwaliteit, begeleiding in het aanbestedingsproces van opdrachten en het managen van afgesloten contracten, en enkele nuttige voorbeeld-aanbestedingsdocumenten.

Dit handboek beschrijft alle samenhangende aspecten en stappen die bijdragen aan een goede kwaliteit van Regiotaxi. Het geeft opdrachtgevers de ingrediënten om lokaal tot maatwerkoplossingen te komen. De opdrachtgever kan deze informatie gebruiken bij het aanbesteden, contracteren en beheren van contracten. Het is aan hen om te bepalen welke informatie en welke keuzes in specifieke situaties het beste aansluiten bij de eigen praktijk.

Voor meer informatie over aanbesteden, klik hier

Zie ook:

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven