Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK)

De Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement.

Het maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten (onderhoudskosten) van projecten gebeurt met de SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar en te volgen in de tijd. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie over het managen van projecten.

De Standaardsystematiek voor Kostenramingen - SSK-2018 is vastgelegd in de kennismodule Kostenmanagement.

Toepassen van SSK

SSK kan worden gebruikt door opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs voor ramingen van onder andere:

  • boven- en ondergrondse infrastructuur
  • utiliteitswerken
  • waterbouw
  • kunstwerken
  • bijbehorende installatiewerken

De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd.

Opdrachtgevers laten in geïntegreerde contracten steeds vaker ontwerpkeuzes over aan opdrachtnemers, maar willen daarbij inzicht in de lifecycle kosten (LCC).

LCC is een onderdeel van assetmanagement, dat is gericht op het komen tot een hoger rendement van ingezette middelen voor infrabeheer en een betere beheersing van risico's. Kortom: een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De Aanbestedingswet 2012 noemt LCC zelfs als een van de (sub)gunningscriteria bij een EMVI-aanbesteding (naast prijs-kwaliteitverhouding, en laagste prijs). 

SSK bevat een eenduidige methodiek voor LCC-berekeningen inclusief desbetreffende kwaliteitseisen, zodat organisaties betrouwbare afwegingen kunnen maken tussen het verlengen van de levensduur of het vervangen van hun assets. De methodiek is nadrukkelijk gericht op ‘de tweede C van LCC’.

Naast LCC zijn ook het begrippenkader, de voorbeelden, het probabilistisch rekeningen, de spreadsheet, en het cursusmateriaal doorgelicht en ge-update.

SSK-2018 is afgestemd op UAV-GC en RISMAN (Risicomanagement). Ook in een bouwwerkinformatiemodel (BIM) kan met de SSK worden gewerkt.

Communicatie en kostenbeheersing

Door het gebruik van de SSK-2018 zijn ramingen beter in de tijd te volgen en beter onderling vergelijkbaar. De SSK vereist dat scope en uitgangspunten van een (bouw)project duidelijk worden vastgelegd in het bijbehorende ramingdossier. Ramen met SSK geeft dus een compleet en duidelijk beeld van alles wat in een (bouw)project is inbegrepen. De systematiek draagt zodoende in belangrijke mate bij aan de verbetering van de communicatie in de gww-sector en aan de kostenbeheersing van infrastructurele projecten gedurende de gehele levenscyclus.

Rekenmodel SSK-2018

U kunt ook gebruik maken van het SSK-rekenmodel in Excel. Deze spreadsheet helpt u bij het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. U kunt het rekenmodel gebruiken voor zowel een eenvoudig, klein project als voor gecompliceerde, grote projecten. U kunt dit rekenmodel eenvoudig downloaden in de kennisbank. Alle eerdere versies van de spreadsheet zijn hiermee vervallen!

Probabilistisch ramen en levensduurkosten

De kennismodule SSK bevat tevens uitleg over de theorie van probabilistisch ramen, en hoe dat past binnen de SSK. Er is professionele software verkrijgbaar (zoals ProBic en Risicoraming) die aansluit op de SSK-spreadsheet. Met commerciële software zoals @RISK of Crystal Ball kunt u apart probabilistische berekeningen maken.
Probabilistisch ramen is in beginsel toe te passen in elk project, groot of klein, maar is door de SSK niet verplicht gesteld. Met de spreadsheet kunt u ook levensduurkosten en bijvoorbeeld gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten berekenen (uit praktische overwegingen tot maximaal jaar 115).

Gezamenlijk product en doorontwikkeling SSK

De SSK is een gezamenlijk product van partijen die in de gww-sector ramingen opstellen en gebruiken. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep SSK en, in geval van een actualisatie, ook in de Werkgroep SSK. De Stuurgroep begeleidt verdere ontwikkeling van de systematiek voor de sector. CROW houdt gezamenlijk met de voormalige werkgroepleden toezicht op de inhoud van de systematiek en op verbeteringen van de spreadsheet. CROW onderhoudt ook relaties met Dutch Association of Cost Engineers (DACE), wiens ‘Special Interest Groep GWW’ (SIG GWW) een belangrijk klankbord is bij afwezigheid van de Werkgroep.

Terug naar 'Kostenmanagement'
Submenu openen

Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK)

Scroll naar boven