Submenu openen

Parkeren

Door de parkeerdruk is parkeren een belangrijk onderdeel geworden van het huidige verkeer- en vervoersbeleid. Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de ruimtelijke ordening, verkeersstructuur en beschikbaarheid van ov- en fietsvoorzieningen. CROW ondersteunt decentrale overheden met kennis en tools.

Komt u ook naar het Nationaal verkeerskundecongres?

netwerken op het NVCMobiliteit in transitie, dat is het thema van het meest brede mobiliteitsevent van het jaar. 
Op het programma staan verkeerstechniek, mobiliteit in plattelandsgemeenten, het fietspad van de toekomst, parkeerkencijfers, voorrangspleinen, looproutes en meer.
Ook nieuwe integrale thema’s zoals MaaS, klimaat, toegankelijkheid en Smart mobility komen aan bod. Keynotes gaan in op de randvoorwaarden voor transitie en we gaan in debat met nieuwe spelers, zoals Google en de automotive-industrie 

P+R-voorzieningen vergroten de bereikbaarheid van steden en verlichten de parkeerdruk op werklocaties of attractiepunten.
Parkeren in woonwijken is een groeiend probleem door toenemend autobezit en de bundeling en verdichting van stedelijke woongebieden. CROW doet onderzoek naar oplossingsrichtingen voor parkeren in woonwijken.

Procesmatige aanpak

Inhoudelijke kennis van parkeerbeleid is onvoldoende om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven; parkeren hangt samen met vraagstukken over bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit. Meer samenwerking vanuit het vakgebied parkeren is nodig. Deze samenwerking kan binnen de eigen gemeenten, met andere gemeenten, particulieren en private partijen. Dit vraagt kennis van een meer procesmatige aanpak.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Parkeren.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven