Over IMBOR

Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. De basis voor goede begrotingen en planningen is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’. Het IMBOR sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo).

IMBOR ondersteunt bij opzet en vulling van beheersystemen

In het IMBOR zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer. Terreinbeherende organisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen profiteren hiermee van de efficiency van door CROW getoetste referentielijsten. Leveranciers van softwarepakketten voor het beheer van de openbare ruimte zijn betrokken bij het IMBOR, voor de verdere toepassing in de praktijk.
De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), met een gebruiksplicht vanaf 1 juli 2017, en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis. IMBOR is vastgelegd in twee CROW-kennisproducten: Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis en Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus (deze bevat ook de CROW-Datacatalogus Openbare Ruimte - (met de IMBOR-Catalogus).
Lees meer over 'Hoe kan ik het IMBOR toepassen?'.

Het IMBOR bestrijkt de gehele openbare ruimte en wordt gefaseerd ontwikkeld. In 2017 zijn weg- en groenbeheer beschikbaar gesteld, vanaf dat moment zijn de verschillende vakgebieden uitgewerkt. Zie hiervoor het document toelichting bij IMBOR versie 2018.

Het IMBOR vormt de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. Het is daarmee een hulpmiddel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van de beheersystemen. De beheerders kunnen bij het uitwerken van de BGT putten uit het IMBOR.

Ontwikkeld in samenwerking met Geonovum

Geonovum ondersteunt CROW bij de ontwikkeling van het IMBOR met kennis van IMGeo en IMKL en de overige relevante standaarden en uitwisselformaten. De hulp van Geonovum als technisch redacteur bij het maken van IMBOR waarborgt de aansluiting met IMGeo. Omgekeerd heeft CROW in de totstandkoming van IMGeo veel input geleverd, zodat de geografische objecten uit IMGeo aansluiten op het beheer. IMBOR zal één-op-één gebruik maken van de IMGeo-objecten. IMGeo levert de geometrie die in IMBOR wordt verrijkt met beheerinformatie.
 digitale kaart IMBOR kruispunt helikopter view


Doel: meer efficiëntie

Door eenduidige afspraken te maken, wordt het gegevensbeheer efficiënter. IMBOR is geschikt voor Integraal Beheer, omdat het alle bovengenoemde vakgebieden omvat. De standaardisatie maakt gegevensuitwisseling tussen terreineigenaren onderling én tussen opdrachtgevers en –nemers makkelijker.

Niet verplicht, wel een standaard

Het IMBOR is niet verplicht. Het is een hulpmiddel voor beheerders en biedt een gestandaardiseerd afsprakenstelsel bij de opzet en inrichting van beheersystemen en andere beheersoftware en beheerdocumenten.

De GWW-sector en de beheerders in de openbare ruimte zijn vrij om er geheel of gedeeltelijk gebruik van te maken. Ze zijn ook vrij om beheergegevens toe te voegen in de eigen database. De projectgroep verwoordt het als volgt: 'Als je als terreineigenaar beheergegevens gaat vastleggen, doe het dan volgens deze standaard'.

IMWV: Informatiemodel Wegen en Verkeer

Naast het IMBOR heeft CROW met een groot aantal partijen het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) ontwikkeld. Het IMWV is, net zoals het IMBOR, een afsprakenstelsel. Met dit afsprakenstelsel willen we bereiken dat alle wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger. Lees meer over IMWV.

Gelijk aan de slag met IMBOR

IMBOR is ondergebracht in twee kennisproducten:

  1. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis: bevat alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV.
  2. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus: bevat naast bovenstaande onderdelen als extra ook de Datacatalogus Openbare Ruimte (met de IMBOR-Catalogus), een Access-database met alle achterliggende tabellen en relaties.

Interessant leesvoer

Scroll naar boven