CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Licentievoorwaarden OIA

© 2011, CROW, Ede
Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze applicatie worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this application may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher.

De toepassing van het Ontwerp Instrumentarium Asfaltverhardingen betreft enkel en alleen 'wegen en vrachtwagenbelastingen'. Toepassing voor de dimensionering van bedrijfsverhardingen als bijvoorbeeld containerterminals en/of vliegveldverhardingen is uitgesloten.

Hoewel aan de totstandkoming van deze applicatie de uiterste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

OIA maakt voor het rekenhart gebruik van het door de PAVERS groep ontwikkelde meerlagen model. Delen van kennis staat centraal bij de ontwikkelaars en in de filosofie van Pavers. Bezoek pavers.nl voor meer informatie.

Terug naar 'OIA'
Submenu openen

Licentievoorwaarden OIA

Scroll naar boven