RAW-teksten

Onze werkgroepen houden zich onder andere bezig met het voorbereiden van RAW-teksten. Het gaat dan om aanpassing van bestaande teksten of om nieuwe teksten. Wij begeleiden ze hierbij.

In deze werkgroepen zitten opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, en overige vaktechnische deskundigen van een groot aantal organisaties uit de gww-sector. 

Wat is de aanleiding?

Een specifieke vraag die de markt heeft is aanleiding voor nieuwe RAW-teksten of wijzigingen in teksten. Wij kijken dan eerst naar de mate waarin bestaande teksten worden gebruikt in RAW-bestekken.

Praktijkvoorbeeld

Enkele jaren geleden hebben opdrachtnemersorganisaties een bestekstekst voor duurzame social return aangeboden aan CROW, om hiermee lijn te brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten. CROW is een werkgroep gestart met als doel (RAW-)standaardteksten op te stellen voor social return, (mede) op basis van de aan CROW aangeboden bestekstekst voor duurzame social return. In de werkgroep zijn zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers vertegenwoordigd. Inmiddels is de werkgroep klaar, het resultaat vastgesteld en voor gebruik beschikbaar.

Proces

Het vaststellen van RAW-teksten is een proces waarbij de teksten een verschillende status hebben totdat ze definitief zijn vastgesteld. De teksten liggen eerst ter consultatie en daarna liggen ze ter visie. Vervolgens krijgen ze de status ter visie gelegd en tot slot worden ze vastgesteld. Na vaststelling kunnen er nog errata vastgesteld worden.

Organisaties die een overeenkomst hebben voor het toepassen van de RAW-systematiek ontvangen schriftelijk bericht zodra een nieuwe tekst ter visie wordt gelegd.

Toepassing RAW-teksten

Vanaf het moment dat teksten ter visie liggen mag de bestekschrijver ze al gebruiken. Als ze zijn vastgesteld moet hij ze opnemen in zijn bestekken. Iedere status van een tekst vindt u in de Online Kennismodule Contracteren.

Ter consultatie liggend 

CROW ontvangt graag reacties op teksten die in ontwikkeling zijn. We willen belanghebbenden zo vroeg mogelijk informeren over de onderwerpen die in behandeling zijn. Dit doen we door teksten ter consultatie te leggen.

Ter visie liggend 

De werkgroep legt de nieuwe teksten voor aan de ’Juridische en Bestek-technische commissie’. Deze commissie controleert of de teksten juridisch goed zijn en voldoen aan de uitgangspunten van de RAW-systematiek. Alle belanghebbenden kunnen vervolgens binnen een vastgestelde termijn op- en aanmerkingen geven over deze teksten. Dit noemen we ‘ter visie liggende teksten’.

Actualisering Deelhoofdstuk 32.1 Markeringen

De belangrijkste redenen voor de actualisering van bepalingen en resultaatsbeschrijvingen met betrekking tot deelhoofdstuk 32.1 Markeringen zijn:
 

 • het beschikbaar komen van nieuwe markeringsmaterialen (o.a. actieve markeringen) en technieken om markeringsmaterialen aan te brengen;
 • de variatie aan ondergronden waarop markeringen worden aangebracht;
 • de actualisatie van de “CROW-publicatie 207: Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015”;
 • de vraag om exacte specificatie van toe te passen groene markeringen (ter ondervanging van kleurenblindheid voor bepaalde soorten groen) en markeringen in een aan het wegdek aangepaste kleur door middel van RAL kleurnummers;
 • de vraag om het onderscheiden van Type I en Type II markeringen.

 
Tot 14 oktober 2019 kan commentaar op deze tervisielegging worden geleverd. Het commentaar zal worden verwerkt waarna de teksten definitief zullen worden vastgesteld volgens de gangbare procedures.
 
Bekijk hier de tervisielegging “Actualisering Deelhoofdstuk 32.1 Markeringen, september 2019”
Download het commentaarformulier
 

Actualisering deelhoofdstuk 25.2 Renovatie rioolleiding en -putten

 Het steeds vaker toepassen van rioolrenovatie in plaats van riool vervangen is aanleiding geweest voor de werkgroep om het deelhoofdstuk ‘Renovatie rioolleiding en -putten’ grondig te herzien. Nieuwe materialen en nieuwe technieken zijn beschikbaar. Tevens zijn bepalingen en resultaatsbeschrijvingen toegevoegd voor ‘voorbereidende werkzaamheden’ voor rioolrenovatie. De renovatie van rioolputten is nu ook in de systematiek opgenomen.
 
Tot 14 oktober 2019 kan commentaar op deze tervisielegging worden geleverd. Het commentaar zal worden verwerkt waarna de teksten definitief zullen worden vastgesteld volgens de gangbare procedures.
 
Bekijk hier de tervisielegging “Actualisering Deelhoofdstuk 25.2 Actualisering renovatie rioolleiding en -putten, augustus 2019”
Download het commentaarformulier
Het model
 

Ter visie gelegd

Als de commentaarperiode is verstreken verwerkt de werkgroep de opmerkingen van de belanghebbenden. De Raad voor het Infrabouwproces stelt daarna de teksten voorlopig vast. Dit noemen we ‘ter visie gelegde teksten’. 

Heeft u een bepaalde ter visie gelegde RAW-tekst in bestekken toegepast en kunt u deze niet (meer) op deze pagina terugvinden? Neem dan contact op met de helpdesk.

Onderwerp

Verstreken

 
Actualisering Kust- en oeverwerken – Gebonden bekledingsconstructies 9 september 2019 download
Actualisering Betonverhardingen 9 september 2019 download
Nieuw Deelhoofdstuk Speeltoestellen 9 september 2019 download
Actualisering Bitumineuze verhardingen en proeven 15 juli 2019 download
Actualisering Verontreinigde grond en verontreinigd water 22 februari 2019 download
Actualisering beeldkwaliteit aan KOR 2018 2 november 2018 download
Herziening Bitumineuze verhardingen en Betonverhardingen en Vlakheids-/stroefheidsproeven 23 september 2016 download
Paragraaf 01.26 Social Return 23 september 2016 download
RAW-onderdeel 81.2 Asfaltverhardingen 1 juli 2014 download
Deelhoofdstuk 81.5 Emulsieasfaltbeton I en Deelhoofdstuk 81.6 Emulsieasfaltbeton II 31 mei 2014 download 
RAW-raamovereenkomst (voorheen Overeenkomst met open posten) 31 mei 2014 download 
Deelhoofdstuk 25.1 Riolering - Actualisering liggingseisen 31 mei 2014 download 
Hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit 31 mei 2014 download
Nieuw RAW-deelhoofdstuk 41.6 Grondverbetering 14 april 2014 download 
Elementenverharding van natuursteen 31 maart 2014 download 

Herziening publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'

14 maart 2014  
Naar aanleiding van signalen uit de markt heeft een paritair samengestelde werkgroep de RAW-teksten voor Rioolreiniging herzien en waar nodig aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De teksten zijn afgestemd op NEN 3399 ‘Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen’ en BRL K10014 ‘Reinigen van riolen, putten en kolken’. 15 november 2013 download 
Het onderdeel 'Kleinschalige Baggerwerken' is ondergebracht in het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 van het nieuwe hoofdstuk 18 'Baggerwerken'. Dit biedt op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding met een deelhoofdstuk 18.2 voor grootschalige baggerwerken. 15 september 2013 download 
Herziening Deelhoofdstuk 30.2 Oppervlakbehandeling 31 januari 2013           download
Nieuw - RAW-teksten Inpassen van bomen in infrastructuur 15 juli 2012 download 
Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen 15 april 2011 download 
Herziening deelhoofdstuk 52.3 Steenbestorting, ballast-, vul- en filterlaag 10 mei 2010 download 
Gewijzigde hoofdstuk 51 'Groenvoorzieningen' en nieuw deelhoofdstuk 51.8 'Kunstgrassportvelden'. De technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen voor aanleg en onderhoud van grassportvelden zijn gewijzigd. Een nieuw deelhoofdstuk voor aanleg en onderhoud van kunststofsportvelden is gemaakt op basis van NOC*NSF-normen en de 'Sportvloerenlijst'. 15 april 2010 download 
Gewijzigd hoofdstuk 51 'Groenvoorzieningen'. De bepalingen 'teelgrond' en 'iepenziekte' zijn aangepast en het hoofdstuk is uitgebreid met 'bestrijding eikenprocessierups en luizen'. 31 maart 2010 download 
Aanvulling Hoofdstuk 01 en nieuw Hoofdstuk 64 'Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen'. Deze wijzigingen zijn een uitwerking van de Flora- en faunawet. 31 maart 2010 download 
Aanvulling deelhoofdstuk 31.3 Betonverhardingen Aanpassingen zijn gemaakt vanwege het verschijnen van een aantal Europese normen over betonspecie en -verhardingen. 22 maart 2010 download 
Tervisielegging wijziging Standaard RAW Bepalingen 'Kabels en leidingen' (paragraaf 01.09) en RAW Catalogus 'Zorgvuldig graafproces' (subwerkcategorie 01.09). 15 februari 2010 download 
Wijziging Artikel 01.14.05 en paragraaf 01.17 van de Standaard RAW Bepalingen. 1 oktober 2008 download 


Vastgestelde teksten 

De Beheerraad Aanbesteden en Contracteren stelt de RAW-tekst definitief vast. Daarmee zijn de nieuwe of gewijzigde teksten integraal onderdeel van de RAW-systematiek. In de Online Kennismodule Contracteren vindt u de complete en actuele systematiek. 

Toepassing

U bent niet verplicht om vastgestelde teksten toe te passen in uw RAW-bestekken. Deze teksten nemen we in 2020 op in de RAW-systematiek. Als u niet wilt wachten op de eerstvolgende versie en de teksten al eerder wilt gebruiken moet u  tot die tijd deze zelf via uw bestek van toepassing verklaren. Heeft u een bepaalde vastgestelde RAW-tekst in bestekken toegepast en kunt u deze niet (meer) op deze pagina terugvinden? Neem dan contact op met de helpdesk.


 

Op te nemen in de jaarversie 2020 van de RAW-systematiek

Hoofdstuk 17, juni 2019

Verontreinigde grond en verontreinigd water download

Actualisering beeldkwaliteit - December 2018

Actualisering beeldkwaliteit download

Hoofdstuk 81, Hoofdstuk 82 en Proeven – maart 2017

De lichte herziening betreft een aantal kleinere aanpassingen van de hoofdstukken en het toevoegen van proef 100 ‘Bepalen van de langsvlakheid met de High Speed Road Profiler (HSRP)’.             download

Nieuwe paragraaf 01.26 Social return – januari 2017

Nieuwe teksten voor de Catalogus Bepalingen en de Handleiding RAW-systematiek.        download

Paragraaf 01.21 RAW-raamovereenkomst - juli 2016

Redactionele aanpassingen en verbeteringen ten opzichte van de versie uit de Standaard 2015. download

 


 

Opgenomen in de jaarversie 2015 van de RAW-systematiek

Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012

Dit onderwerp bestaat uit twee documenten. Hierin staan de aanpassingen in de RAW-systematiek als de bestekschrijver in het RAW-bestek de UAV 2012 van toepassing wil verklaren.

 1. Basisdocument Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012, januari 2013 - download
  Achtergronden en uitleg bij de aanpassingen in de RAW-systematiek.
 2. Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012, januari 2013 - download
  Het document dat bij het gebruik van UAV 2012 in RAW-bestekken van toepassing moet worden verklaard.


Deelhoofdstuk 81.2 Asfaltverhardingen- 6 november 2014

RAW-deelhoofdstuk 81.2 vervangt RAW-deelhoofdstuk 31.2. download
 

RAW Raamovereenkomst - 6 november 2014

Aanpassing pre-contractuele bepalingen
Herziening onderdeel Overeenkomsten met open posten
download
 

Nieuwe deelhoofdstukken 81.5 en 81.6 - Emulsieasfaltbeton I en II - september 2014

Herziening en uitbreiding onderdeel Emulsieasfaltbeton download
 

Aanpassingen en uitbreidingen Verhardingen II en Funderingslagen- september 2014

 • Nieuw deelhoofdstuk 31.5 - Elementenverharding van natuursteen
 • Aanpassing deelhoofdstuk 31.4 - Straatwerk
 • Uitbreiding van deelhoofdstuk 28.2 - Gebonden funderingslagen
 • Uitbreiding van werkcategorie 28 - Funderingslagen met resultaatsbeschrijvingen
download
 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 41.6 Funderingselementen op basis
van grout - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 41 Funderingsconstructies download
 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 81.4 Oppervlakbehandeling II - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 81 Bitumineuze verhardingen download
 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 81.3 Oppervlakbehandeling I - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 81 Bitumineuze verhardingen download
 

Nieuw RAW-hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit - september 2014

Nieuw hoofdstuk 70, nieuw paragraaf 01.24 download
 

Actualisering RAW-Hoofdfdstuk 25 Leidingwerk -  juni 2014

Actualisering deelhoofdstuk 25.1 Riolering - onderdeel Liggingseisen download


Actualisering RAW-Hoofdfdstuk 25 Leidingwerk -  april 2014

Actualisering deelhoofdstuk 25.1 Riolering - onderdeel Rioolreiniging download


Nieuw RAW-deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige baggerwerken -  Vastgesteld op 7 maart 2014

Nieuw deelhoofdstuk, uitbreiding werkcategorieën 01, 61 en 64. download
 

Wijzigingen in de RAW-systematiek vanwege CROW-publicatie 324 – 6 juni 2013

Wijzigingen in de RAW-systematiek vanwege CROW-publicatie 324 download


Uitbreiding RAW-hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen - 22-11-2012

Bomen in infrastructuur download


Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen

Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen download


Opgenomen in de jaarversie 2010 van de RAW-systematiek

Nieuw RAW-hoofdstuk 01 Algemene en administratieve bepalingen - Toepassing VISI-systematiek

Vastgesteld-VISI bepalingen voor opname in de RAW Standaard 2010 download


Actualisering RAW deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Herziening RAW deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen - juli 2010 download


Herziening RAW-deelhoofdstuk 22.4 Licht ophoogmateriaal

Herziening-RAW-deelhoofdstuk-22.4-Licht-Ophoogmateriaal download


Herziening RAW-deelhoofdstuk 41.1 Funderingsconstructies-Palen

Herziening RAW-deelhoofdstuk 41.1-Funderingsconstructies-Palen download


Nieuw RAW-hoofdstuk 41- Funderingsconstructies

Standaard RAW bepalingen, Algemeen besteksbestand RAW en RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen download


Nieuw RAW-deelhoofdstuk 50.4 Gladheidsbestrijding

Algemeen besteksbestand download
Technische bepalingen download
Resultaatsbeschrijvingen download
Handleiding download


Wijziging RAW-hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

Technische bepalingen download
Resultaatsbeschrijvingen download
Handleiding download

 

Errata

2016

De volgende errata zijn vastgesteld en verschenen op 1 maart 2016:  
ABB 2015 download
Standaard 2015 download
Catalogus Bepalingen download
Catalogus Resultaatsbeschrijvingen download
 

2012

De volgende errata zijn vastgesteld en verschenen op 21 mei 2012:  
Catalogus Bepalingen download
Catalogus Resultaatsbeschrijvingen download
Standaard RAW Bepalingen 2010 download

In deze bestanden leest u hoe u de errata gebruikt. Heeft u hierover toch nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk.

 
      

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven