Besteksvormen en -controle

​Met de RAW-systematiek zijn diverse besteksvormen mogelijk. Door deze variatiemogelijkheden is de RAW-systematiek een breed inzetbaar systeem.

De verschillende soorten RAW-bestekken zijn:

 • RAW-bestek: een werk wordt in zijn geheel in één keer opgedragen en daarna volgens de planning van de aannemer uitgevoerd.
 • RAW-raamovereenkomst: de aard van de werkzaamheden en de prijs per eenheid zijn vooraf bekend. Omvang en tijdstip kan variëren en het werk wordt in gedeelten via deelopdrachten opgedragen.
 • RAW-beeld-/prestatiebestek: bij deze contractvorm worden de gewenste resultaten vastgelegd aan de hand van kwaliteitseisen voor de openbare ruimte.

RAW bestek: de kenmerken

Een RAW-bestek dient als informatiedrager en contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. De verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de risico`s van beide contractpartners zijn op een evenwichtige wijze afgebakend.

Het RAW-bestek kenmerkt zich door:

 • Standaardindeling
 • Staat met resultaatsverplichtingen
 • Standaardregeling voor de betaling van het werk
 • Inschrijvingsstaat
 • Scheiding tussen productiegebonden en niet-productiegebonden kosten

RAW-raamovereenkomst

Kenmerkend voor de totstandkoming van een RAW-raamovereenkomst is dat er een grote mate van onzekerheid bestaat over de aard en omvang van de totale prestatie, van tijd en locatie voor specifieke werkzaamheden en over de contractprijs. De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst af waarbij de aannemer op afroep in deelopdrachten bepaalde werkzaamheden tegen de vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert. Een voorbeeld is gladheidsbestrijding. Vooraf is niet te bepalen hoe vaak het glad wordt en wanneer en hoe vaak er gestrooid moet worden. De hoeveelheid wordt dus tijdens de uitvoering van het werk bepaald. De RAW-raamovereenkomst biedt dan uitkomst.

Lees meer over de RAW-raamovereenkomst in het artikel RAW-raamovereenkomst nader toegelicht.

RAW beeld-/ prestatiebestek

Binnen de RAW-systematiek vindt u mogelijkheden om onderhoudsbestekken op te stellen op basis van kwaliteitseisen voor openbare ruimte. Deze contractvorm zien we vooral bij groenvoorzieningen, onkruidbeheersing op verhardingen en zwerfafval en veegvuilbeheersing. Het voornaamste kenmerk is dat niet meer wordt omschreven wanneer en hoe vaak iets gedaan moet worden, maar wat het doorlopende resultaat moet zijn. Bijvoorbeeld een onkruidvrije verharding.

Beschrijving kwaliteitsniveau

Het omschrijven van een dergelijke eis moet op een zodanige manier gebeuren  dat voor alle betrokken bouwpartners duidelijk is wat de wederzijdse verplichtingen zijn. In een RAW-beeldbestek gebeurt dit door het kwaliteitsniveau te beschrijven. De RAW-systematiek voor beeldkwaliteit is afgestemd op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

Meet- en verrekenmethoden

Bepalingen in paragraaf 01.24 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 beschrijven hoe de kwaliteit van het onderhoud van de in het bestek beschreven onderdelen wordt gemeten.

Hoe werkt het?

De opdrachtgever zal zijn gehele openbare ruimte moeten indelen in meetlocaties en op basis hiervan aanwijzen waar wordt gemeten. Per periode van vier weken zullen telkens verschillende locaties worden gemeten. Met deze metingen kunt u bepalen of de opdrachtnemer voldoet aan zijn verplichtingen. Afhankelijk van de uitslag kan eventueel korting op de aanneemsom plaatsvinden. Daarnaast is vastgelegd hoe u moet omgaan met klachten en meldingen.

RAW bestekscontrole 

Laat uw RAW-bestek door CROW controleren op de juiste toepassing van de systematiek en de risico's in de overeenkomst. Wij controleren alleen bestekken van projecten die in de werkvoorbereidingsfase zitten. 

Bij het controleren van uw bestek letten wij op:

 • Eenduidigheid en samenhang van de verstrekte informatie in het bestek
 • Juist gebruik van de resultaatsbeschrijvingen
 • Nut en noodzaak van aanvullende en/of afwijkende bepalingen in deel drie van het bestek
 • Gebruikte kenmerken bij de hoeveelheden
 • Evenwichtige verdeling van risico's en verantwoordelijkheden
 • Toepassing van de uitgangspunten van de RAW-systematiek

Hoeveelheden en tekeningen zijn geen onderdeel van de controle.

Uw bestek kunt ter controle opsturen naar:

Postadres CROW
t.a.v. RAW Helpdesk
Postbus 37
6710 BA Ede
E-mail
 
helpdesk@crow.nl

CROW neemt binnen enkele dagen contact met u op om de details te bespreken. Uw bestekscontrole is daarna binnen twee tot vier weken gereed.

Voorwaarden en resultaten bestekscontrole

CROW beoordeelt RAW-bestekken voor gebruikers die een CROW ProContract-overeenkomst hebben. Na de controle bespreken wij met u de resultaten en de achtergronden ervan. Tussen de eerste aanvraag voor een bestekscontrole  en bespreking van het gecontroleerde RAW-bestek moet u in uw planning rekening houden met minimaal 4 weken.

Terug naar 'RAW'
Submenu openen

Besteksvormen en -controle

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven