Uitgangspunten Werk in Uitvoering

Het veiligheidsniveau bij wegwerkzaamheden mag niet veel lager zijn dan in reguliere situaties. Er zijn vijf punten opgesteld die het uitgangspunt vormen bij het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden.

Veiligheid van de wegwerker

  • het inrichten, onderhouden en afbreken van een wegafzetting;
  • het betreden en verlaten van een werkvak;
  • het werken in het werkvak.

Bij de afweging tussen veiligheid en kosten moeten duidelijke criteria worden gehanteerd.

Veiligheid van de weggebruiker

Tijdelijke veranderingen van de wegsituatie brengen altijd risico's met zich mee, maar dit wordt door de verkeersmaatregelen tot een minimum beperkt. De weggebruiker moet voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de tijdelijke situatie en omstandigheden.

Doorstroming van het verkeer

Ondanks de verkeersmaatregelen streven wegbeheerder, opdrachtgever en opdrachtnemer naar een minimale overlast en maximale doorstroming voor de wegge-bruiker. Vertragingen als gevolg van de werkzaamheden moeten tot een acceptabel minimum worden beperkt. Naar de weggebruiker toe vertaalt zich dit in logische en begrijpelijke omleidingen, uniforme en geloofwaardige snelheidsbeperkingen en af-stemming van wegwerkzaamheden die hinder veroorzaken. Naast de individuele weggebruiker, speelt hier ook het effect op het collectief. Dit kan leiden tot een voorkeur voor 'kortdurend met meer hinder' ten opzichte van 'langdurig met minder hinder'.

Life-cycle kosten

Het geld moet zorgvuldig en verantwoord worden besteed. Dit houdt in dat de uitgaven voor verkeersmaatregelen rechtmatig, doelmatig en verantwoord zijn. Goed is goed genoeg.

Informatie en communicatie

Alle belanghebbenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de maatregelen. Weggebruikers worden goed en op tijd op de hoogte gebracht van alles wat op handen is. Dit draagt bij aan de acceptatie van vertragingen, beperkte doorstroming en bereikbaarheid en de extra inspanningen die weggebruikers moeten leveren.

Nieuwe CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden zijn nu beschikbaar. 

Veelgestelde vragen rondom de nieuwe richtlijnen Werk in Uitvoering voor u beantwoord.
Scroll naar boven