Gerelateerd


Werken in en met verontreinigde bodem

Richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:20-12-2017
 • Aantal pagina's:88
 • Druk:2
 • ISBN:9789066286641
 • Artikelnummer:400
 • Thema: Bodem, Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen, Ondergrond en geotechniek

De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307).

 
€ 117,00
excl. 9% btw
 • Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd.

  Introductiebijeenkomst nieuwe CROW-richtlijn ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

  In een dagdeel worden u en uw collega's geïnformeerd over de wijzigingen in de nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.
  Meer informatie over de introductiebijeenkomst.

  Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

  Ook ten aanzien van de Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) is een inhaalslag gemaakt. In situaties waar ernstige risico’s (kunnen) spelen, mag alleen een DLP worden ingezet die aantoonbaar over de juiste kennis beschikt. Om dit te kunnen garanderen, is de R-DLP geïntroduceerd. Deze heeft, middels een examen dat door CROW wordt afgenomen, aangetoond te beschikken over de kennis en kunde conform de eind- en toetstermen.
  Meer informatie over de R-DLP.

 • Inleiding

  1 Initiatieffase

  2 Onderzoeksfase
      2.1 Vooronderzoek
      2.2 Verkennend onderzoek
      2.3 Nader onderzoek
      2.4 Dossiervorming

  3 Ontwerpfase
      3.1 Locatie onverdacht
      3.2 Locatie verdacht/verontreinigd (Arbo)
      3.3 Locatie verdacht/verontreinigd (Milieu)
      3.4 Voorbeelden

  4 Voorbereidingsfase
      4.1 Locatie zonder veiligheidsklasse
      4.2 Locatie met veiligheidsklasse Oranje
      4.3 Locatie met veiligheidsklasse Rood of Zwart

  5 Uitvoeringsfase
      5.1 Milieu-incidenten en -calamiteiten
          5.1.1 Storingen en incidenten
          5.1.2 Calamiteiten (ongewoon voorval)
      5.2 Grondverzet
          5.2.1 Tijdelijke uitname
          5.2.2 Grondoverschot
          5.2.3 Grondtekort
          5.2.4 Niet toepasbare bodem
      5.3 Onvoorziene verontreinigingen
      5.4 Afronding werkzaamheden
          5.4.1 Afronding locatie niet-verontreinigd
          5.4.2 Afronding locatie verontreinigd
      5.5 Behoud van informatie

  6 Gebruiksfase
      6.1 Beheer in-situ-systemen en waterzuiveringen
      6.2 Tijdelijke opslag van verontreinigde grond of baggerspecie
      6.3 Restverontreiniging: mobiel en niet-mobiel

  Literatuur

  Bijlagen
  I    Processchema’s
  II    Checklist rapportage vooronderzoek
  III    Checklist uitvoeringsfase
  IV    Eisen aan operationeel medewerker
  V    Toets en eindtermen Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
  VI    Toets en eindtermen Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-R)
  VII    Begrippenlijst

  Modules
  1    WETGEVING
  2    BESTEKKEN EN (CONTRACTUELE) OVEREENKOMSTEN
  3    VASTSTELLING VAN DE VEILIGHEIDSKLASSE
  4    BEHEERSMAATREGELEN (ARBEIDSHYGIËNISCH)
  5    EISEN AAN DE DESKUNDIGHEID 
  6    V&G-PLAN, DOSSIER EN ARBOTECHNISCH LOGBOEK
  7    GEZONDHEIDSKUNDIGE ZORG
  8    VOORLICHTING EN INSTRUCTIE
  9    ARBEIDSHYGIËNISCHE (LUCHT)KWALITEITSMETINGEN
  10    MATERIALEN, MIDDELEN EN VOORZIENINGEN
  11    WERKTECHNIEKEN
  12    PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Veelgestelde vragen rondom de richtlijn werken in en met verontreinigde bodem worden voor u beantwoord.
Scroll naar boven