Selectieve toegang en doseren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:30 jan 2009
  • Aantal pagina's:96
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 522 4
  • Artikelnummer:268
Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Deze publicatie behandelt de totstandkoming van een selectief toegangs- of doseersysteem. De publicatie gaat onder meer in op de technische, juridische en verkeerskundige aspecten. Het proces is opgedeeld in processtappen die u kunt doorlopen. Bepaal daarmee of een selectief toegangssysteem het geschikte middel is voor uw situatie.

Bijlage
Samenvatting
Inleiding
1 Processtappen
2 Probleemanalyse
2.1 Inventarisatie
2.2 Gebiedsbepaling
2.2.1 Factoren van invloed op de gebiedsbepaling
2.3 Nul-/evaluatiemeting
2.4 Vaststelling belanghebbenden
2.4.1 Overleg hulpdiensten
2.5 Probleemdefinitie
2.5.1 Draagvlak
2.6 Besluit tot verder onderzoek
3 Oplossingen
3.1 Inventarisatie mogelijke oplossingen
3.1.1 Juridische oplossingen
3.1.2 Organisatorische oplossingen
3.1.3 Verkeerskundige oplossingen
3.1.4 Toegankelijkheid beperkende oplossingen
3.2 Aandachtspunten bij selectie oplossingen
3.2.1 Draagvlak
3.2.2 Juridische aspecten
3.3 Onderdelen van een besluit tot selectieve toegang
3.3.1 Venstertijden
3.3.2 Ontheffingenbeleid
3.3.3 Afbakening van het gebied
3.3.4 In- en uitgangen
3.4 Bebording ten behoeve van de geslotenverklaring
3.4.1 Voetgangerszone
3.4.2 Wegvak/zone
3.4.3 Poort
4 Ontwerp van het systeem
4.1 Componenten van een selectieftoegangssysteem of een doseerinstallatie
4.1.1 Selectiemiddelen
4.1.2 Afsluitmiddelen
4.1.3 Verkeerslantaarns en signaleringslantaarns
4.1.4 Toezichtcamera
4.1.5 Bedieningszuil
4.1.6 Verkeersregeltoestel
4.2 Keuze van en eisen aan componenten selectieftoegangssysteem
4.2.1 Draagvlak
4.2.2 Aandachtspunten bij de keuze van de componenten
4.2.3 Juridische aspecten
4.3 Inrichting van het gebied
4.3.1 Inpasbaarheid in de omgeving
4.3.2 Passeerbaarheid
4.3.3 Toepassing van middengeleiders
4.3.4 Locatie van de BFA
4.3.5 Verkeerslantaarns en signaleringslantaarns
4.3.6 Bedieningszuil
4.3.7 Openbare verlichting
4.3.8 Waarschuwingsbebording
4.3.9 Markering
4.3.10 Principeschetsen
4.3.11 Overige ontwerpelementen
4.4 Alternatief traject
5 Implementatie en beheer
5.1 Opstellen en beheren ontheffingsverordening
5.1.1 Algemene aandachtspunten
5.1.2 Beoordelingscriteria voor een ontheffingsaanvraag
5.1.3 Reglement ontheffingen
5.1.4 Beheren van de ontheffingen
5.2 Realisatie voorzieningen
5.2.1 Informeren belanghebbenden
5.2.2 (Tijdelijke) verkeersmaatregelen
5.3 Beheer
5.3.1 Regulier technisch beheer
5.3.2 Storingen en schades
5.3.3 Kosten onderhoud
5.3.4 Juridische aspecten
Begrippen en afkortingen
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Selectiemiddelen
Bijlage II Raamwerk ontheffingenregime Beleidsregel
Bijlage III Voorbeelden specifieke regels voor ontheffingen
Bijlage IV Jurisprudentie