Richtlijn volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:15 jul 2009
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D09-02

Met volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt wordt spoorvorming bij steenmastiekasfalt (sma) tegengegaan. Maar hoe maakt u een dergelijk ontwerp?


Dit CROW-rapport Richtlijn volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt gaat in op de onderzoeksmethode en geeft de resultaten weer in een concreet stappenplan voor het volumetrisch ontwerpen van steenmastiekasfalt (sma). Basis voor de richtlijn vormen ervaringen op een aantal proefvlakken met sma 0/8 en sma 0/11.

U ontvangt het rapport in de vorm van een ZIP-bestand in uw Mijn CROW account.

Inhoud
Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Voorgeschiedenis
1.2 Aanleiding tot het implementatieonderzoek
1.3 Doel van de werkgroep IVO-SMA
1.4 Inhoud publicatie en leeswijzer
2 Achtergrond implementatieonderzoek
2.1 Bestaande mengselontwerpmethode volgens RAW Standaard Bepalingen 2005 en
aanpassingen volgens de voormalige (2003) werkgroep ‘Mengselontwerp sma’
2.2 Hrs in het nieuwe mengselontwerp
2.3 Invloed Europese regelgeving
3 Opzet onderzoek
3.1 Samenhang mengselontwerp, productie en eindproduct
3.2 Hrs-onderzoek
3.3 Proefvakken
3.4 Nieuw schema onderzoeksprocedure sma
4 Onderzoeksresultaten
4.1 Resultaten hrs-onderzoek
4.2 Resultaten vooronderzoeken proefvakken
4.3 Resultaten proefvakken
5 Analyse van de resultaten
5.1 Hrs-bepaling bij een inwendige gyratorhoek van 0,82°
5.2 Vergelijking van het Marshallvooronderzoek met de theoretische berekening
gebaseerd op de bepaling van de hrs per steensoort
5.3 Relatie tussen ontwerp, productie en eindproduct
5.4 Geschiktheid nieuwe mengselontwerpmethode op basis van hrs en rekenmodel voor
toekomstige specificatie en aanzet RAW-regelgeving
5.5 Nieuwe proefstukafmetingen gyratorproeven
6 Introductie nieuwe mengselontwerpprocedure
6.1 Stappenplan
6.2 Korte beschrijving rekenmodel en noodzakelijke input
7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Conclusies
7.2 Aanbevelingen
Bijlage I – Uitvoering hrs-proef op steenslag
Bijlage II – Definitief stappenplan voor het volumetrisch ontwerpen van steenmastiekasfalt
(sma)
Bijlage III – Volumetrisch ontwerpen van Steenmastiekasfalt met behulp van het
MS-Excel-spreadsheet van de CROW-werkgroep IVO-SMA