Ontwerpwijzer parkeergarages

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 apr 2011
  • Aantal pagina's:192
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 577 4
  • Artikelnummer:293
Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Alle ontwerpaspecten van parkeergarages vindt u terug in deze actualisering van CROW-publicatie 99. Daarnaast is in de bijlage het Stappenplan uit publicatie 238 ‘Stappenplan bouwproces parkeergarages’ opgenomen, evenals enkele specifieke onderwerpen zoals mechanisch parkeren. Met behulp van deze ontwerpwijzer kunt u op het juiste moment de juiste beslissing nemen.
Samenvatting
Inleiding
1 Stap 1: Initiatief
1.1 Inleiding
1.2 Het initiatief
1.3 Globale beoordeling/planbeschrijving
1.4 Juridische kaders
1.5 Tijdschema
1.6 Globale financiële haalbaarheid
1.7 Maatschappelijke haalbaarheid
1.8 Resultaat van stap
1 1.9 Duurzaamheid
1.10 Adviseurs/deskundigen
1.11 Go-/no-go-besluit 28
2 Stap 2: Stedenbouwkundig Structuurontwerp (SSO)
2.1 Inleiding
2.2 Projectdefinitie
2.3 Locatie
2.4 Parkeervraag en parkeeroplossing, parkeerbalans en capaciteitsbepaling
2.5 Mobiliteitsplan, parkeerbeleidsplan
2.6 Omvang en bouwmassa en typen parkeergarage
2.7 Beheerconcept
2.8 Boven- en ondergrondse infrastructuur, belemmeringen, obstakels en vergunningen
2.9 Programma van Eisen
2.10 Realisatie van een Stedenbouwkundig Structuurontwerp (SSO)
2.11 Globale financiële haalbaarheid
2.12 Duurzaamheid
2.13 Communicatie
2.14 Adviseurs/deskundigen
2.15 Go-/no-go-checklist
3 Stap 3: Structuurontwerp (SO) en Voorlopig Ontwerp (VO)
3.1 Inleiding
3.2 Uitkomsten van de stappen 1 en 2
3.3 Organisatie
3.4 Juridische kaders
3.5 Selectie adviseurs/deskundigen
3.6 Aanvraag vergunningen: eerste oriëntatie
3.7 Grondonderzoek
3.8 Structuurontwerp (SO), als tussenfase tussen SSO en VO
3.9 Voorlopig Ontwerp (VO)
3.10 Functioneel Programma van Eisen
3.11 Duurzaamheid
3.12 Afstemming draagconstructie parkeergarage met andere functies
3.13 Tijdschema
3.14 Financiële haalbaarheid
3.15 Communicatie
3.16 Go-/no-go-checklist
4 Stap 4: Definitief Ontwerp (DO)
4.1 Inleiding
4.2 Uitkomsten stappen 1 tot en met 3
4.3 Realisatie Definitief Ontwerp
4.4 ‘DO+’ als alternatief
4.5 Beheer en exploitatie
4.6 Duurzaamheid
4.7 Juridische kaders
4.8 Financiële toetsing
4.9 Communicatie
4.10 Adviseurs/deskundigen
4.11 Go-/no-go-checklist
5 Stap 5: Technisch Ontwerp (TO) / bestek
5.1 Inleiding
5.2 Van DO naar TO/bestek
5.3 Organisatie- en contractvormen
5.4 Checklist bestek
5.5 Duurzaamheid
5.6 Adviseurs/deskundigen
5.7 Aanvraag vergunningen definitief
5.8 Juridische kaders
5.9 Tijdschema
5.10 Financiële toetsing
5.11 Go-/no-go-checklist
6 Stap 6: Aanbesteding aan aannemer/installateur
6.1 Inleiding
6.2 Uitkomsten van de stappen 1 tot en met 5
6.3 Wat is aanbesteden?
6.4 Procedure
6.5 Uitnodiging tot het doen van een aanbieding
6.6 Duurzaam aanbesteden en gunnen
6.7 Juridische kaders
6.8 Tijdschema
6.9 Financiële toetsing
6.10 Adviseurs/deskundigen
6.11 Draagvlakverkenning
6.12 Go-/no-go-checklist
7 Stap 7: Realisatie van de parkeergarage
7.1 Inleiding
7.2 Voorwaarden voor realisatie
7.3 Bouworganisatie
7.4 Van bestek naar werktekeningen
7.5 Van theorie naar praktijk: aandachtspunten
7.6 Vervolg van het bouwproces
7.7 Duurzaamheid
7.8 Gebruiksbesluit
7.9 Beheer en exploitatie
7.10 Marketingplan
7.11 Draagvlakverkenning en communicatie met de omgeving
7.12 Juridische kaders
7.13 Tijdschema
7.14 Financiële toetsing
7.15 Adviseurs/deskundigen
7.16 Go-/no-go-checklist
8 Stap 8: Ingebruikname en afronding project
8.1 Inleiding
8.2 Duurzaamheid
8.3 Juridische kaders
8.4 Tijdschema
8.5 Financiële afwikkeling
8.6 Adviseurs/deskundigen
8.7 Communicatie
8.8 Eerste ervaringen
9 Stap 9: Monitoring in de gebruiksfase
9.1 Inleiding
9.2 Monitoren gebruikskwaliteit
9.3 Ontwikkelingen
9.4 Duurzaamheid in de gebruiksfase
10 Mechanisch parkeren
10.1 Inleiding
10.2 Wanneer wel en niet toepassen?
10.3 Soorten mechanische parkeergarages
10.4 Ontwerp
10.5 Kosten
10.6 Inpassing in de omgeving
10.7 Beheer
10.8 Veiligheid
10.9 Milieu en duurzaamheid
11 Bijzondere onderwerpen
11.1 Parkeren van tweewielers
11.2 Bussen, touringcars
11.3 Elektrische auto’s
Literatuur
Bijlage I Processchema’s uit Stappenplan bouwproces parkeergarages
Bijlage II Voorbeeld exploitatieberekening
Bijlage III ESPA-checklist
Bijlage IV VEXPAN–checklist