Maatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Werk en Veiligheid
 • Datum uitgifte:21 nov 2014
 • Aantal pagina's:280
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 647 4
 • Artikelnummer:517

Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker op niet-autosnelwegen? Deze publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van werk in uitvoering op niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Prijs per stuk: € 139,00
Excl. 6% BTW

De richtlijnen van Werk in Uitvoering geven kaders en eisen voor het ontwerpen en inrichten van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze richtlijnen zijn - door middel van schema’s en toelichtingen – een onmisbare bron voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met wegwerkzaamheden. 

Bij de formulering van de CROW-publicatie ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’ is ook rekening gehouden met de moderne geïntegreerde contractvormen (beeldbestekken, design & constructcontracten en prestatiecontracten) en de systeemgerichte contractbeheersing.

De publicatie is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt:
 
 • Maatregelen naast de rijbaan (publicatie 972)
 • Maatregelen op de rijbaan (publicatie 973)
 • Maatregelen op fiets- en voetpaden (publicatie 974)
 • Maatregelen op kruispunten en rotondes (publicatie 975)

 
1 Doel en gebruik van de richtlijnen
1.1 Doel en kader van de richtlijn
1.2 Herziening van de richtlijnen
1.3 CROW-publicaties voor werk in uitvoering
1.4 Toepassing van de richtlijnen
1.5 Opbouw van dit deel
2 Uitgangspunten bij het ontwerp van verkeersmaatregelen
2.1 Beleid en projectspecifieke uitgangspunten
2.2 Basisopbouw verkeersmaatregelen
2.2.1 Inleidende ruimte
2.2.2 Werkvak
2.2.3 Nulpuntinrichting
2.2.4 Veiligheidsruimte en vrije ruimte
2.2.5 Nulpunt
2.2.6 Werkruimte
2.2.7 Langsafzetting
2.2.8 Verkeersruimte
2.2.9 Eindpunt
3 Invloedsfactoren vanuit werk en werkruimte
3.1 Soort werk
3.2 Plaats van het werk
3.3 Tijdstip en tijdsduur van het werk
3.4 Overige invloedsfactoren
4 Invloedsfactoren vanuit de weg- en verkeerskenmerken
4.1 Functionele wegindeling
4.2 Wegcategorie en verschijningsvorm
4.3 Verkeersaanbod en verkeerssamenstelling
4.4 Snelheid van het (auto)verkeer
4.5 (Brom)fietsers en voetgangers
4.6 Verkeer in een of twee richtingen
4.7 Verlagen van de snelheidslimiet
4.8 Omleiden van het verkeer
4.9 Benodigde capaciteit en gewenste verkeersafwikkeling langs het werkvak
4.10 Zichtbaarheid verkeersmaatregelen
4.11 Bijzondere weggebruikers
4.12 Startschema tijdelijke verkeersmaatregelen
4.13 Verkeersmaatregelen op wegen met afwijkende verschijningsvorm
5 Generieke eisen voor tijdelijke verkeersmaatregelen
5.1 Communicatie
5.2 Inleidende ruimte
5.3 Tijdelijke snelheidsbeperking
5.3.1 Uitgangspunten tijdelijke snelheidsbeperking
5.3.2 Eisen aan tijdelijke snelheidsbeperkingen
5.3.3 Eisen aan tijdelijke snelheidsbeperkingen bij rijdende afzettingen
5.4 Werkvak
5.4.1 Lengte werkvak
5.4.2 Breedte werkvak
5.4.3 Afstand tussen werkvakken
5.4.4 Afscherming werkruimte
5.4.5 Verlichting werkvak
5.4.6 Werkeilanden
5.4.7 Werken in de middenberm
5.5 Veiligheidsruimte
5.5.1 Gedeelte voor de werkruimte
5.5.2 Gedeelte langs de werkruimte
5.5.3 Gedeelte voorbij de werkruimte
5.6 Verkeersruimte
5.6.1 Profielbreedte en aantal rijstroken
5.6.2 Geleiden met markering
5.6.3 Vluchthavens
5.6.4 Herhalingsborden
5.6.5 Verlichting verkeersruimte
5.7 Werkruimte
5.7.1 Loop- en vluchtruimte
5.7.2 Signaalkleding
5.7.3 Eisen aan werkvoertuigen
5.7.4 In- en uitrijden werkverkeer
5.7.5 Kruisend fiets- of voetgangersverkeer
5.7.6 Oversteken van de rijbaan
5.7.7 Algemene regels in het werkvak
5.7.8 Rijgedrag werkvoertuigen
5.8 Beëindiging van geboden en verboden
5.8.1 Tijdens de werkzaamheden
5.8.2 Na afloop van de werkzaamheden
5.9 Gebruik van tijdelijke rijstrooksignalering
7 Maatregelen op erftoegangswegen
7.1 Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
7.2 Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
7.3 Algemene eisen
7.4 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
7.5 Keuzeboom erftoegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom
7.6 Maatregelen op erftoegangswegen
7.6.1 Opbouw stationaire afzetting op erftoegangswegen
7.6.2 Opbouw rijdende afzetting op erftoegangswegen
7.7 Maatregelen op kruispunten in erftoegangswegen
8 Maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
8.1 Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom
8.2 Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom
8.3 Algemene eisen
8.4 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
8.5 Keuzeboom gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom
8.6 Maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
8.6.1 Opbouw stationaire afzettingen op gebiedsontsluitingswegen
8.6.2 Opbouw rijdende afzetting op gebiedsontsluitingswegen
8.7 Maatregelen op kruispunten en rotondes in gebiedsontsluitingswegen
9 Maatregelen op regionale stroomwegen
9.1 Regionale stroomwegen
9.2 Algemene eisen
9.3 Combinatie van tijdelijke verkeersmaatregelen
9.4 Keuzeboom regionale stroomwegen buiten de bebouwde kom
9.5 Maatregelen regionale stroomwegen
9.5.1 Opbouw stationaire afzetting op regionale stroomwegen
9.5.2 Opbouw rijdende afzetting op regionale stroomwegen
9.6 Maatregelen op knooppunten en aansluitingen in regionale stroomwegen
9.7 Maatregelen op kruispunten en rotondes in regionale stroomwegen
10 Maatregelen in bijzondere werk- en wegsituaties
10.1 Vrijliggende (snel)trambanen
10.2 Vrijliggende busbanen
10.3 Doelgroepstroken en wisselstroken
10.4 Oversteekvoorzieningen
10.5 Brandstofverkooppunten, verzorgingsplaatsen en parkeerplaatsen
10.6 In- en uitritten van een perceel
10.7 Toegang werkvak/werkwegen
Literatuur en websites
Bijlage I Bepaling verkeersruimte
II.1 Drie opties
II.2 Verkeersregelaars bij werken in uitvoering
II.3 Afbakening
II.4 Wisselstrook met doorgangsregeling
Bijlage II Wisselstroken bij stationaire afzettingen
II.5 Wisselstrook met verkeerslichtenregeling
Bijlage III Verkeersaanbod bij rijdende afzettingen
III.1 Verkeersaanbod op rijbanen met verkeer in twee richtingen
III.2 Verkeersaanbod op rijbanen met twee of meer rijstroken met verkeer in een richting
Bijlage IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
Bijlage V Begrippenlijst en verkeersborden
Bijlage VI Risicoafweging bij zeer kortdurende werkzaamheden
VI.1 Risicoafweging
VI.2 Formuleren van de risico’s
Bijlage VII Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken
Bijlage VIII Maatregelen bij tijdelijke (bouw)uitritten
IX.1 Invoegstroken voor werkverkeer
Bijlage IX In- en uitvoegstroken voor werkverkeer
IX.2 Uitvoegstroken voor werkverkeer
IX.3 Aantal uit- en invoegstroken voor werkverkeer
IX.4 Verharding in- en uitvoegstroken voor werkverkeer
Bijlage X Conversietabel oude en nieuwe figuren
Bijlage XI Verklaring gebruikte symbolen in maatregelfiguren