Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-05-2013
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 618 4
 • Artikelnummer:325
 • Thema: Ondergrond en geotechniek

Als in een gebied met een slappe bodem een weg wordt aangelegd, kunnen diverse krachten ervoor zorgen dat de bodem wordt samengedrukt (zich zet) en de weg zakt. Dat kan leiden tot discomfort en onveiligheid.

 
€ 78,00
excl. 9% btw
 • De CROW-publicatie ‘Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw’ gaat uitgebreid in op diverse oplossingsrichtingen om overmatige zetting van een weg tijdens de gebruiksfase te beperken of te voorkomen. Een richting hiervan is het toepassen van lichte ophoogmaterialen in de wegconstructie. Dit zijn granulaire materialen (bims, flugsand, lava, geëxpandeerde kleikorrels, schuimglas en E-bodemas), geëxpandeerd polystyreen (EPS) en schuimbeton. Elk type heeft specifieke kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden.
   
  Daarnaast is er speciale aandacht voor evenwichtsconstructies; hierbij is het gewicht van de nieuwe of gereconstrueerde wegconstructie (nagenoeg) gelijk aan het gewicht van het weggenomen materiaal.
   
  De publicatie richt zich op alle professionals binnen de grond-, water- en wegenbouw die te maken hebben met lichte ophoogmaterialen. De publicatie is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden.
   
  ‘Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw’ vervangt de ‘Toepassingen voor EPS in de wegenbouw’ (publicatie 150) uit 2000 en ‘Schuimbeton voor wegen en terreinen’ (publicatie 173) uit 2002.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Soorten en toepassingen van lichte ophoogmaterialen
  1.1 Terminologie wegconstructies
  1.2 Definitie lichte ophoogmaterialen
  1.3 Soorten lichte ophoogmaterialen
  1.3.1 Granulaire materialen
  1.3.2 EPS-blokken
  1.3.3 Schuimbeton
  1.4 Overige toepassingen van lichte ophoogmaterialen
  2 Ontwerpaspecten lichte ophoogmaterialen
  2.1 Civieltechnische randvoorwaarden
  2.1.1 Geotechnische aspecten
  2.1.2 Effecten bouwmethode op omgeving en ondergrondse infrastructuur
  2.1.3 Wegbouwkundige aspecten 33
  2.2 Milieuhygiënische randvoorwaarden en duurzaamheid
  2.3 Uitvoeringstechnische randvoorwaarden
  2.3.1 Geotechnische en wegbouwkundige aspecten
  2.3.2 Overige aspecten
  2.4 Economische haalbaarheid
  2.4.1 Algemeen
  2.4.2 Afbakening kostenvergelijking
  2.4.3 Systematiek voor kostenvergelijking
  2.5 Praktijkvoorbeeld ontwerpproces
  3 Eigenschappen lichte ophoogmaterialen
  3.1 Interpretatie stijfheidsmodulus
  3.2 Materiaaleigenschappen granulaire materialen
  3.2.1 Volumieke massa
  3.2.2 Stijfheidsmodulus
  3.2.3 Permanente vervorming
  3.2.4 Haakweerstand/bezwijkeigenschappen
  3.2.5 Chemische stabiliteit
  3.2.6 Bestendigheid tegen vorst/dooiwisselingen
  3.2.7 Korrelverdeling en korrelvorm
  3.3 Materiaaleigenschappen EPS
  3.3.1 Volumieke massa
  3.3.2 Stijfheidsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt
  3.3.3 Kruip
  3.3.4 Druksterkte
  3.3.5 Weerstand tegen permanente vervorming
  3.3.6 Chemische stabiliteit
  3.3.7 Overzicht eigenschappen
  3.4 Materiaaleigenschappen schuimbeton
  3.4.1 Volumieke massa
  3.4.2 Stijfheidsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt
  3.4.3 Verhardingskrimp
  3.4.4 Druksterkte
  3.4.5 Buigtreksterkte
  3.4.6 Overzicht eigenschappen
  4 Milieu en duurzaamheid
  4.1 Besluit bodemkwaliteit en milieuhygiënische eisen
  4.2 Milieuhygiënische verklaringen
  4.2.1 Erkende kwaliteitsverklaring (productcertificaat)
  4.2.2 Partijkeuring
  4.2.3 Fabrikant-eigenverklaring
  4.2.4 Levering bouwstof
  4.3 Duurzaamheid (sustainability)
  4.3.1 Materiaalgerichte levenscyclusanalyse
  4.3.2 DuboCalc en de nationale milieudatabase
  4.3.3 Invloedsfactoren op milieuprofiel van ophoogmaterialen
  4.4 Duurzaamheid (durability)
  4.4.1 Granulaire lichte ophoogmaterialen
  4.4.2 EPS
  4.4.3 Schuimbeton
  5 Ontwerp van wegconstructies met lichte ophoogmaterialen
  5.1 Algemeen
  5.2 Ontwerpproces
  5.3 Ontwerp waterhuishouding
  5.4 Geotechnisch ontwerp
  5.4.1 Stappenplan
  5.4.2 Kruisingen met watergangen
  5.4.3 Overige aspecten
  5.5 Wegbouwkundig ontwerp
  5.6 Evenwichtsconstructie
  5.6.1 Ontwerpen volgens Eurocode 7
  5.6.2 Evenwichtsberekening
  5.6.3 Controle opdrijfveiligheid
  5.7 Lichte ophoogmaterialen in het wegbouwkundig ontwerp
  5.7.1 Granulaire lichte ophoogmaterialen
  5.7.2 EPS
  5.7.3 Schuimbeton
  6 Detaillering en voorzieningen
  6.1 Detaillering en voorzieningen granulaire materialen
  6.1.1 Ondergrondse infrastructuur
  6.1.2 Geotextiel
  6.2 Detaillering EPS
  6.2.1 Stapeling EPS-blokken
  6.2.2 Helling en vorm van het blokkentalud
  6.2.3 Afdekfolie
  6.2.4 Overgangs- en aansluitconstructies
  6.3 Detaillering schuimbeton
  6.3.1 Dwarsprofiel en langsprofiel
  6.3.2 Voegen, wapening en glijlagen
  6.3.3 Overgangs- en aansluitconstructies
  6.4 Voorzieningen EPS en schuimbeton
  6.4.1 Drainage
  6.4.2 Ondergrondse infrastructuur
  6.4.3 Wegmeubilair
  7 Uitvoeringstechnische aspecten
  7.1 Algemene aspecten
  7.1.1 Ontgraving en bemaling van het wegcunet
  7.1.2 Integrale aanpak ophoging
  7.2 Eisen lichte granulaire materialen
  7.2.1 Risico’s uit het ontwerp
  7.2.2 Werkterrein
  7.2.3 Verwerking
  7.2.4 Kwaliteitszorg
  7.3 Eisen EPS
  7.3.1 Risico’s uit het ontwerp
  7.3.2 Werkterrein
  7.3.3 Verwerking
  7.3.4 Kwaliteitszorg
  7.4 Eisen schuimbeton
  7.4.1 Risico’s uit het ontwerp
  7.4.2 Werkterrein
  7.4.3 Verwerking
  7.4.4 Kwaliteitszorg
  8 Beheer en onderhoud
  8.1 Grondwaterpeil
  8.2 Zetting
  8.3 Werkzaamheden
  8.4 Temperatuur van de wegconstructie
  8.5 Beheerkosten
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  I Productbladen
  II Factsheets
  II-1 Factsheet project Saneringswerkzaamheden Speerdistel te Rotterdam
  II-2 Factsheet project Reconstructie N475 met EPS
  II-3 Factsheet project Aanpassing afrit A4
  III Oplossingsrichtingen voor constructies op slappe ondergronden
  IV Piramide van eisen ophoogmaterialen
Scroll naar boven