Handboek specificeren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Contracteren, Infrastructuur
  • Datum uitgifte:05 sep 2011
  • Aantal pagina's:120
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 580 4
  • Artikelnummer:289
Prijs per stuk: € 109,00
Excl. 6% BTW

Het Handboek specificeren biedt u een werkmethodiek waarmee u projecten methodisch, transparant en eenduidig kunt inrichten, ontwikkelen en uitvoeren. De methodiek is gebaseerd op de Leidraad SE (Systems Engineering). Voordelen zijn onder meer dat het de samenwerking tussen partijen bevordert en de kwaliteit van contracten en aanbiedingen verbetert. De methode is geschikt voor alle contractvormen.
Deel A Over het handboek en de methodiek
Leerdoel deel A
1 Inleiding op het handboek
Aanleiding
Samenwerken
Gebruik handboek
Waarom een nieuw handboek?
Wat is er nieuw?
Voor wie?
Leeswijzer
2 Inleiding op de methode
2.1 Specificeren in een notendop
2.2 Systems Engineering
2.3 Scope methode, relatie en uitgangspunten SE en specificeren
2.4 Samenvattend
3 Gedachtegoed en begrippen
3.1 Systeemdenken
3.2 Projectscope bepalen met systeemdenken
3.3 Functiedenken: de gebruiker centraal
3.4 Functioneel ontwerpen, optimaliseren en motiveren
3.5 Systemen en systeemeigenaren
3.6 Systemen en structuren
3.7 Afstemming en beheersing van raakvlakken
4 Procesverloop
4.1 Ketenintegratie
4.2 Concept-, ontwikkel- en realisatiefase: van doel naar gerealiseerd product
4.3 Ingebruikname, start van de gebruiks-/beheerfase
4.4 Finale
5 Techniek staat niet alleen
Deel B De methode gespecificeerd
Leerdoel deel B
6 Opzet en uitgangspunten
6.1 Het specificatieproces in 3 stappen
6.2 Aanvullend op het specificatieproces (hoofdstukken 10&11)
6.3 Instrumenten en technieken (hoofdstuk 12)
7 Stap 1 Van initiatief tot klanteisenspecificatie
7.1 Processchema; input, activiteiten en output
7.2 Doel
7.3 De analyse
7.4 Output: De klantspecificatie en projectinformatie
8 Stap 2 Completeren van de klanteisenspecificatie tot een systeemspecificatie
8.1 Processchema: input, activiteiten en output
8.2 Doel
8.3 De analyse
8.4 Output: de systeemspecificatie, de basisspecificatie
9 Stap 3 Iteratief doorspecificeren, van specificatie naar specificatie
9.1 Procesmodel en -schema: input, activiteiten en output
9.2 Doel
9.3 De analyse
9.4 Analyses die niet eerder zijn genoemd zijn of nu in een nieuw licht worden gezet
9.5 Output: de specificatie, het definitief ontwerp, werkplan en beheerplan
10 Van specificeren naar realiseren en beheren
10.1 Realisatie op basis van specificatie
10.2 Expliciet (rationeel) realiseren
10.3 Beheren op basis van de specificatie
10.4 Input: Beheerplan en opleveringsdossier (‘as built’)
10.5 Specificeren van ‘verbouw’projecten
11 Iteratief toetsen van het proces, verificatie en validatie
11.1 Kwaliteitsbeheersing op basis van een V&V-plan
11.2 Stappen naar een V&V-plan
11.3 V&V-methodieken
11.4 Doorontwikkelen van een plan
11.5 Rapporteren
12 Instrumenten en technieken
12.1 Leeswijzer
12.2 Doelen en Probleemanalyse
12.3 Stakeholders analyse
12.4 Systeemanalyse
12.5 Contextanalyse
12.6 Functieanalyse
12.7 Aspectsysteemanalyse
12.8 Eisen analyse, formuleren en begrijpen
12.9 Generen van ontwerpmogelijkheden (morfologie)
12.10 Afwegen van varianten met een trade-off matrix
12.11 RAMS analyses in een notendop
12.12 Faalvormanalyse
Deel C Specificeren, aanbesteden en contracteren
Leerdoel deel C
13 Aanleiding contractueel deel C
14 Specificeren en de relatie met contractkaders
14.1 Relatie specificeren en projecten waarvoor contracten worden opgesteld
14.2 Nieuwbouw en verbouw
14.3 Fasering in een contract opnemen
14.4 Type project van invloed op marktbenadering
15 Specificeren in relatie tot UAV-GC 2005
15.1 Model voor vraagspecificatie UAV-GC op basis van specificeren
15.2 Procesbeheersing door specificeren, een zorg minder
15.3 Scope, wijzigingen en de notie van bandbreedtes
15.4 Invloeden op het detailniveau van specificaties, bepalen van de ontwerpvrijheid
15.5 Balans in ontwerpvrijheid en voorgeschreven ontwerpkeuzes
15.6 Onhaalbare (combinaties van) eisen, wat te doen?
16 Specificeren in relatie tot UAV-1989 en RAW
16.1 Specificeren als methode voor het schrijven van een bestek
16.2 Van RAW-resultaatsbeschrijvingen naar functionele criteria
17 Aspecten, betekenis en invloed
17.1 Grip op kwaliteit, aspecten als serviceniveau
17.2 Aspecten als gunningscriterium, gunnen op waarde
17.3 Toetsen op aspecten: toetsen op kwaliteit Nawoord: de cirkel rond, afsluiten met het leidende principe ‘klantvraag centraal’
Bijlagen
I ‘Eisen aan eisen’
II Termen en definities
III Literatuur en websites