Beleid en proces veilig werken aan wegen

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:23 jun 2014
  • Aantal pagina's:56
  • Druk:1
  • ISBN:9789066286412
  • Artikelnummer:516

Deze publicatie is opgesteld om goede en weloverwogen maatregelen te nemen bij wegwerkzaamheden.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

In de publicatie wordt ingegaan op de keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen.

De CROW-publicatie ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Voor de verbinding met de praktijk is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.

De uitgave is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en vervangt ‘Handleiding Veilig werken aan wegen 2003’ (publicatie 96) en ‘Beleid, proces en basisinformatie’ (publicatie 970).
1 Doel en gebruik van de richtlijnen
1.1 Doel en afbakening van de richtlijnen
1.2 Richtlijnen voor werk in uitvoering
1.3 Herziening van de maatregelboeken
1.4 Toepassing van de richtlijnen
1.5 Opbouw van dit deel
2 Beleid en strategie
2.1 Beleid
2.1.1 Verkeersveiligheid
2.1.2 Veiligheid wegwerker
2.1.3 Verkeersmanagement
2.1.4 Informeren
2.1.5 Lifecycle
2.2 Strategie
2.3 Risicoafweging
3 Verantwoordelijkheden van betrokken partijen
3.1 De partijen bij werk in uitvoering
3.2 Basisopbouw en veiligheid
3.3 Verantwoordelijkheden van partijen
3.3.1 De wegbeheerder (bevoegd gezag)
3.3.2 De initiatiefnemende partij
3.3.3 De ontwerpende partij
3.3.4 De realiserende partij
3.3.5 De wegwerker
3.3.6 Inspectie SZW
3.3.7 Politie
3.3.8 Hulpdiensten
3.3.9 Weggebruikers
3.4 Taken V&G
4 Proces
4.1 Wegbeheer
4.2 Initiatieffase
4.2.1 Proces bepalen
4.2.2 Opstellen programma van eisen
4.3 Ontwerpfase
4.4 Realisatiefase
4.5 Communicatie en informatie
5 Wettelijk kader
5.1 Burgerlijk Wetboek
5.2 Wegenverkeerswet 1994
5.3 Arbeidsomstandighedenwetgeving
5.4 Risico-inventarisatie en -evaluatie
5.5 Algemene Plaatselijke Verordening
6 Uitbesteding en samenwerking
6.1 Contractvormen
6.2 Eisen toepassen
6.3 Contractbeheersing
7 Basisinformatie
7.1 Afsluiten en omleiden
7.2 Inleiden, afschermen en geleiden
7.3 Snelheid beperken
7.4 Ondersteunende maatregelen
7.5 Kennis en deskundigheid
Literatuur en websites
Bijlagen
I Overzicht van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden
II Taken V&G
III Verkeersbesluit
IV Begripsverklaringen