ASVV 2012

Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:13-12-2012
 • Aantal pagina's:1208
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 612 2
 • Artikelnummer:723
 • Thema: Aansprakelijkheid, Bebakening en markering, Berm, Bewegwijzering, Binnen de bebouwde kom, Drempel, plateau en uitrit, Elektrisch voertuig, Fietsverkeer, Kruispunt en rotonde, Meubilair en installatie, Ontwerpvoertuig en karakteristieken, Openbare verlichting, Sociale veiligheid, Spoorwegovergang, Toegankelijkheid, Verkeerstekens, Verkeersveiligheid, Verkeersvoorziening, Zelfrijdend voertuig

In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (bibeko) gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om de publicatie ‘ASVV 2012 - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom’ te bestellen. Er wordt medio november namelijk een nieuwe versie van de ASVV gelanceerd. Heb je specifieke ASVV-kennis nu nodig? Neem dan een abonnement op de kennismodule. Dan beschik je altijd over up-to-date kennis en ben je alvast voorzien van de nieuwe digitale ASVV 2021!
 

 
€ 197,00
excl. 9% btw
 • Kennis voor wegontwerp bibeko

  De ASVV 2012 is de meest complete bundeling van kennis voor wegontwerp binnen de bebouwde kom (bibeko). De kennis uit de uitgave wordt gebruikt door verkeerskundig ontwerpers, adviseurs, wegbeheerders, beleidsmedewerkers en juristen. Kenmerken en voordelen: 

  • Verkeerskundig standaardwerk over voorzieningen binnen de bebouwde kom.
  • Bespaart door uniformiteit van voorzieningen veel (uitzoek)tijd.
  • Kennis wordt op gebruiksvriendelijke wijze ontsloten.

  Gerelateerde kennis

  Heeft u interesse in een compleet pakket van kennis en richtlijnen over wegontwerp en wegbeheer binnen de bebouwde kom? Lees dan verder over de Kennisbundel: Wegontwerp Bibeko. Wilt u kennis uit de ASVV 2012 praktisch leren toepassen? Volg dan met uw team de incompany-cursus Werken met de ASVV 2012. Wilt u ook inzicht in kennis en richtlijnen voor wegen buiten de bebouwde kom (Bubeko)? Bekijk de mogelijkheden van Handboek Wegontwerp.  
    
 • Inhoudsopgave

  1. Opzet en verantwoording
  1.1 Begripsbepaling
  1.2 ASVV-benaderingswijze
  1.3 Leeswijzer

  2. Begrippen
  2.1 Begripsomschrijvingen
  2.2 Afkortingen in de ASVV
  2.3 Literatuur

  3. Verkeersonderzoek en -analyse
  3.1 Verkeersonderzoek
  3.2 Enquêteren
  3.3 Verkeersmodellen
  3.4 Analyse van verkeersgegevens
  3.5 Verkeerskundige toepassingen van statistiek
  3.6 Beleidsevaluatie
  3.7 Literatuur en websites

  4. Wet- en regelgeving
  4.1 Inleiding
  4.2 Verkeer
  4.3 Milieu
  4.4 Natuur
  4.5 Ruimtelijke ordening
  4.6 Algemeen beleid
  4.7 Handhaving
  4.8 Literatuur en websites

  5. Gegevens over mens, voertuig en weg
  5.1 Mens
  5.2 Voertuig
  5.3 Weg
  5.4 Interactie mens-voertuig-weg
  5.5 Literatuur en website

  6. Verkeerskundige uitgangspunten
  6.1 Verkeersgegevens van algemene aard
  6.2 Verkeersgegevens van verkeersplanologische aard
  6.3 Parkeerbalans en -kencijfers
  6.4 Literatuur en websites

  7. Verkeersgerelateerde aspecten
  7.1 Integrale benadering
  7.2 Stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten
  7.3 Algemeen-planologische en economische aspecten
  7.4 Milieutechnische aspecten en natuur
  7.5 Ontwerp, gebruik en beheer
  7.6 Civieltechnische aspecten
  7.7 Sociale aspecten
  7.8 Beleidsmatige aspecten
  7.9 Werk in uitvoering
  7.10 Literatuur en websites

  8. Verkeersplanologische aspecten
  8.1 Categorisering van wegen
  8.2 Verkeersveiligheid
  8.3 Planologische aspecten van verblijfsgebieden
  8.4 Oversteekplaatsen langzaam verkeer
  8.5 Fietsverkeer
  8.6 Openbaar vervoer
  8.7 Parkeerbeheersing
  8.8 Goederenvervoer, hulpdiensten en bijzonder verkeer
  8.9 Medegebruik busbanen en busstroken
  8.10 Literatuur en websites

  9. Mobiliteits- en verkeersmanagement
  9.1 Inleiding
  9.2 Mobiliteitsmanagement
  9.3 Verkeersmanagement
  9.4 Criteria plaatsing of verwijdering verkeersregelinstallatie
  9.5 Literatuur en websites

  10. Hulpmiddelen bij het ontwerpen
  10.1 Algemene ontwerpuitgangspunten voor het autoverkeer
  10.2 Basiskenmerken wegontwerp
  10.3 Snelheidsverlaging
  10.4 Verkeerstechnische aspecten openbaar busvervoer
  10.5 Verkeerstechnische aspecten fiets- en bromfietsverkeer
  10.6 Verkeerstechnische aspecten voetgangersverkeer
  10.7 Ontwerpprincipes voorzieningen voor mensen met een handicap
  10.8 Parkeervoorzieningen en -regulering
  10.9 Literatuur en websites

  11. Erftoegangswegen
  11.1 Netwerkvoorzieningen op erftoegangswegen
  11.2 Wegvakvoorzieningen op erftoegangswegen
  11.3 Kruispuntvoorzieningen op erftoegangswegen
  11.4 Literatuur

  12. Gebiedsontsluitingswegen
  12.1 Wegvakvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen
  12.2 Kruispuntvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen
  12.3 Literatuur

  13. Overgangen
  13.1 Overgangen
  13.2 Poorten
  13.3 Literatuur

  14. Langzaam verkeer
  14.1 Voorzieningen voor voetgangers
  14.2 Voorzieningen voor fietsers
  14.3 Voorzieningen voor bromfietsers
  14.4 Algemene voorzieningen langzaam verkeer
  14.5 Literatuur

  15. Overige voorzieningen
  15.1 Parkeervoorzieningen
  15.2 Voorzieningen voor openbaar vervoer
  15.3 Voorzieningen voor laad- en losplaatsen voor vrachtverkeer
  15.4 Literatuur

  16. Verkeersregulerende voorzieningen
  16.1 Maatregelen door middel van verkeerstekens
  16.2 Markeringen
  16.3 Verticale bebakening
  16.4 Bewegwijzering
  16.5 Uitvoeringsvormen van parkeerregulering
  16.6 Literatuur en website

  17. Technische onderwerpen
  17.1 Ontwerpproces verkeersregelinstallatie
  17.2 Regeltechnische aspecten verkeersregelinstallatie
  17.3 Verharding
  17.4 Afwatering
  17.5 Openbare verlichting
  17.6 Beplanting
  17.7 Milieueffecten van verkeersvoorzieningen
  17.8 Literatuur

  Bijlage I Organisatie ASVV-project
Scroll naar boven