Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Vier bijdragen aan CVS-congres in Utrecht

30-11-2021

CROW-KpVV leverde maar liefst vier bijdragen aan het congres van het Colloqium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) dat op 25 en 26 november werd gehouden in Utrecht. De thema's van de ingediende papers: lopen, duurzame mobiliteit, brede welvaart en mobiliteit na corona.

Drie presentaties tijdens het CVS-congres 2021 stonden in het teken van de voetganger, waaronder een van CROW-KpVV en Molster Stedenbouw, onder de titel Onderzoeksmethoden obstakelvrije loopruimte. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat gemeenten een slecht beeld hebben van obstakels op voetpaden en ze daarom ook niet gericht en efficiënt kunnen aanpakken. Voor- en nadelen van enkele onderzoeksmethoden (bewonersonderzoek, GIS-onderzoek en veldwerk) passeerden de revue. Meer info over obstakels op voetpaden vind je hier.
 
In dezelfde sessie vertelden de gemeente Rotterdam en ingenieursbureau Witteveen en Bos over de ontwikkeling van een methode om het voetgangersnetwerk van de stad in beeld te krijgen. Rotterdam won daarmee de tweede prijs, een extra aansporing om de voetganger duidelijker op de kaart te zetten. CROW-KpVV gaat dat ook in 2022 zeker weer doen, onder andere door het maken van de Ontwerpwijzer Voetganger.
 
Duurzame mobiliteit
Samen met de MRDH en CE Delft presenteerde CROW-KpVV de paper Samen de klimaatopgave aanpakken met duurzame mobiliteit. Basis voor de paper waren de berekeningen voor de prognosecijfers van de CO2-emissie voor alle regio’s. In lijn met het Klimaatakkoord maken die regio's een Regionaal Mobiliteitsprogramma. De verschillende overheidslagen zullen met elkaar moeten samenwerken. Hun afzonderlijke inspanningen leveren te weinig op en kunnen elkaar zelfs tegenwerken. Om de doelen te halen voor 2030 en zeker voor 2050 (zero emissie), is meer nodig dan nu in de plannen staat van Rijk, regio en gemeente.
 
Brede Welvaart
Wat betekent brede welvaart voor mobiliteit? Dat is de titel van een bijdrage van Marco van Burgsteden (CROW) die zijn promotieonderzoek wijdt aan het begrip brede welvaart. Nog altijd zijn investeringen in de infrastructuur vooral gericht op het tegengaan van congestie, het verkorten van reistijd en het verbreden van wegen. Terwijl sociale inclusie, klimaateffecten en ruimtelijke kwaliteit steeds meer aandacht vragen. De oplossing is een bredere, integrale kijk op beleidskeuzes op het gebied van ruimte en mobiliteit. Omdat 'brede welvaart' niet zomaar aansluit op de dagelijkse praktijk van beleidsmakers bij overheden, heeft CROW-KpVV een eerste opzet gemaakt van het Begrippenkader Integrale kijk op bereikbaarheid.
 
Mobiliteit na corona
De vierde bijdrage van CROW-KpVV aan de maatschappelijke opgaven was Mobiliteit na corona; drie verhalen. Vooral in het begin van de crisis is de mobiliteit sterk afgenomen. Om te kijken of er ook op lange termijn effecten zullen zijn, heeft een groep van experts drie thematische verhalen bedacht: een gezondheidsgedreven samenleving, een gedigitaliseerde samenleving en een nieuwe ruimtelijke structuur. Van die verhalen is een kwantitatieve vertaling gemaakt en de uitkomsten zijn vergeleken met de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het CPB en PBL. Met deze uitgangspunten, die een belangrijke uitkomst van deze studie vormen, kunnen alle overheden hun eigen toekomstverkenning maken. Zie ook de publicatie hierover die voorjaar 2021 verscheen.
 
Alle papers en de prijswinnaars zijn (binnenkort) te vinden op de website van CVS.

Scroll naar boven