Vijfde bijeenkomst platform Geotechniek op 10 juni 2021

01-06-2021

Op 10 juni 2021 van 9.00 tot 11.00 uur vindt de vijfde bijeenkomst van het platform Geotechniek (een samenwerking tussen COB - host van het platform -, CROW, KIVI en RWS) plaats

Op 10 juni 2021 van 9.00 tot 11.00 uur vindt de vijfde bijeenkomst van het platform Geotechniek (een samenwerking tussen COB - host van het platform -, CROW, KIVI en RWS) plaats. Het centrale thema is kansen en risico’s: Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, dit biedt kansen en zorgt voor risico’s. Traditioneel vermijden opdrachtgevers en opdrachtnemers risico’s en zodoende blijken gemaakte afspraken, wanneer er problemen ontstaan, toch niet altijd duidelijk; kansen worden zo onvoldoende benut en de ondergrond zorgt regelmatig voor verrassingen in het project wanneer het al te laat is.

Tijdens de bijeenkomst verdiepen de platformleden zich in die onzekerheid en manieren om daarmee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hoe kansen benut kunnen worden; maatschappelijke meerwaarde kan worden gecreëerd door op tijd de (on)mogelijkheden van de ondergrond in projecten te verkennen. We hebben drie presentaties en twee gasten. Zoals altijd zijn ook Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares) aanwezig.
 
Kansen in geotechniek – Minder onzeker met data fusion
Timo Schweckendiek heeft een lange ervaring met kansen en risico’s in de geotechniek. Het denken in onzekerheden en kansen zijn we in de wereld van de waterkeringen inmiddels gewend. In andere geotechnische toepassingen biedt dit ook kansen. Timo geeft een inkijkje in recente ontwikkelingen, deels in internationale samenwerkingsverbanden, met grote potentie tot beter benutten van data in de geotechniek. Ook in de herziening van de Eurocode krijgt het werken met kansen veel meer aandacht. Kortom, kansen zijn letterlijk de toekomst in de geotechniek!
 
Kansen en risico’s in de praktijk, opdrachtgevers perspectief
Stephan van Eeten spreekt over de dagelijkse praktijk bij ProRail. Door het ministerie IenW is de TBOV2040 ontwikkel agenda gepresenteerd. Dit betekent voor ProRail, dat knelpunten moeten worden opgelost, capaciteit moet worden uitgebreid en het gehele spoorsysteem op orde moet zijn. Dit betekent ook, dat de geotechnische onzekerheid en daarmee risico’s moeten worden gereduceerd. Niet alleen voor projecten, maar ook bij het gebruik van de bestaande constructies.  Hij laat de ontwikkelrichting binnen het geotechnische domein zien, wat ProRail nu doet en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.
 
Contracten, UAV-GC, welke mogelijkheden biedt dit?
Bob Nonnekens neemt u mee in de wereld van geïntegreerde contracten (UAV-GC). Hij gaat in op contract formuleringen en de mogelijkheden die contracten bieden om (geotechnische) risico’s te reduceren en maatschappelijk tot de beste oplossingen te komen. De presentatie beoogt inzicht te geven in het kader waarbinnen geotechnici hun werk realiseren en de invloed die geotechnici binnen dat kader kunnen uitoefenen. Contracten leiden impliciet tot keuzes. Vanuit dat besef kan een ander gesprek over geotechniek nodig zijn om kansen te benutten.
 
Gasten
Paul de Groot van Delta Ground Mechanics en Ruud Arkesteijn van Mobilis zijn aanwezig om in het tweede deel van de bijeenkomst mee te praten over kansen en risico’s.
 
Platformleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Geen lid, wel interesse? Neem dan contact op met Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of bel 085 4862 410.
We zien jullie graag op 10 juni.

 

Scroll naar boven