Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Doorkijk 2021: met welke projecten gaan we bezig?

19-01-2021

Ook in 2021 staat team Openbare Ruimte natuurlijk weer voor je klaar. Dit jaar staan verschillende projecten op het programma waarmee we beheerders, advies- en ingenieursbureaus, beleidsmakers en velen anderen kunnen helpen voor een optimaal resultaat.

Ga snel naar:


Hieronder geven een klein overzicht van een aantal projecten die dit jaar gaan spelen:
 
Kennisplatform iAMPro
Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Of je het nu assetmanagement noemt of er een andere naam aan geeft, het middel om goed je beheer openbare ruimte te organiseren werkt goed en steeds meer partijen haken aan. iAMPro is hét kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten en brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken. Dat doen we steeds vaker in bijeenkomsten, maar ook via podcasts, nieuwsbrieven en het delen van praktijkervaringen.
Meer weten: www.iampro-portaal.nl

CROW Levende Stad
Beheer staat niet stil. Elke beheerder heeft te maken met diverse grote vraagstukken en transities. Of het nou de energietransitie is, klimaatadaptatie of dat het vraagstukken zijn rondom data en het gebruik ervan. Vanuit het kennisnetwerk CROW Levende Stad helpen wij gemeente kennis hierover uit te wisselen. Ook in 2021 zullen wij door middel van diverse bijeenkomsten kennis en kennissen verbinden aan de beheerders van de openbare ruimte.
Wil je dit jaar ook aansluiten bij deze sessies van CROW Levende Stad? Voor alle partners is deze gratis. Lees hier meer over het partnerschap.
 
Doorontwikkeling Beheersystematiek Openbare Ruimte
De Beheersystematiek is vorig jaar vernieuwd, en zal dat jaar verder doorontwikkeld worden. Er wordt onder gewerkt om het mogelijk te maken betere afwegingen te kunnen maken tussen prestaties risico’s en kosten bij (duurzame) instandhouding van infrastructuur.
 
De beheersystematiek voor Groen wordt onder meer uitgebreid met een vertaalslag van inspecties naar maatregelen en van inzicht in kosten, prestaties en risico’s. Daarnaast komt er een implementatiemodel waarbij onderhoudskosten, belang en duurzaamheid voor groen in de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt worden. 
 
Hiermee worden decentrale overheden, nog meer dan nu, geholpen om bij groenbeheer transparant te maken welke keuzes en overwegingen er in kader van prestaties, kosten en risico’s gemaakt kunnen worden en wat de consequenties ervan zijn. 
 
Voor Kunstwerken worden eerste stappen gezet in de eerste versie voor een specifieke uitwerking door het beheerkader instandhouding af te maken. Ook worden vervolgstappen concreet gemaakt door planning en bouwstenen uit de Routekaart Kunstwerken te toetsen.
 
Organisatiewaarden
Dit project is in 2020 gestart en zal dit jaar worden afgerond.
In coalitieprogramma’s en beleidsplannen worden vele (organisatie)waarden benoemd waar de (decentrale) overheid, de ambtelijke organisatie, mee aan de slag wil. Provincies en gemeenten bedenken meestal zelf een omschrijving voor deze organisatiewaarden en bedenken ook zelf hoe hiervoor een meetbare doelstelling kan worden benoemd. Organisatiewaarden zijn vaak moeilijk meetbaar en ook moeilijk te monitoren.
 
Met behulp van dit project willen we het makkelijker maken voor de provincies en gemeenten om (organisatie)waarden op strategisch niveau naar de projecten op operationeel niveau te vertalen, incl. de tactische stap ertussen. Doel van dit project is om een gemeenschappelijke taal te maken voor de organisatiewaarden die provincies en andere overheidsorganisaties kunnen benoemen, en met welke KPi’s de doelstelling concreet en meetbaar gemaakt kunnen worden.
 
Volwassenheidsmodel
Het volwassenheidsmodel zal in de eerste helft van 2021 opgeleverd worden. Met dit model worden vragen beantwoord als: Hoever ben je met het invoeren van assetmanagement binnen je organisatie? Hoe geef je antwoord op deze vraag van het management of het bestuur? Weet je als organisatie zelf waar je staat, hoe ver je bent? Waar ben je al goed in en waar valt nog veel te leren?
Met behulp van een volwassenheidsscan kunnen we inzicht geven in de belangrijkste vraag: Hoever ben je met het werken vanuit het gedachtegoed van assetmanagement, en kan je in de toekomst gaan monitoren hoe de organisatie zich ontwikkelt tot een professionele assetmanagement-organisatie?
 
Met de volwassenheidsscan geven we invulling aan het hart van het model ‘Mens & Organisatie’, en wordt duidelijk hoever een organisatie is met de zes processtappen en met de onderdelen ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’.
 
Line of Sight
Om met assetmanagement te kunnen werken is het van belang om de verbinding te maken tussen strategische assetmanagementdoelen en de operationele activiteiten. De ‘Line of Sight’ moet uiteindelijk twee kanten op werken, van strategisch via tactisch naar operationeel en weer terug. We willen provincies en gemeenten helpen met deze gelaagdheid, van coalitieakkoord naar beheerplannen, in hun organisatie en willen hen laten zien hoe iedere laag bijdraagt aan het behalen van de organisatiewaarden.
 
Doel van het project is om de organisatiewaarden en KPi’s die worden beschreven binnen het project ‘Organisatiewaarden’ concreet en meetbaar te maken in alle vervolgfasen van het assetmanagementproces.

Het eindproduct zal houvast gaan geven aan provincies en gemeenten over hoe zij hun organisatiewaarden door kunnen vertalen van strategisch naar tactisch en naar operationeel en hoe ze dit meetbaar kunnen maken en vast kunnen leggen.
 
NCBOR
Natuurlijk mag NCBOR dit jaar ook weer niet ontbreken. Dit jaarlijkse ontmoetingsmoment, of het nu op locatie is of online, mag niet ontbreken in ieders agenda. We zullen er alles aan doen om elkaar weer live te kunnen ontmoeten. Samen met vakgenoten uit het werkveld beheer openbare ruimte en natuurlijk gastgemeente Helmond gaan we een actueel thema vaststellen. Iedereen wordt opgeroepen mee te denken over de verdere invulling.
Meer weten: www.ncbor.nl
 
Benchmarking/-learning beheerprestaties – vervolg
Een aantal grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Utrecht) is bezig met benchmarken en benchlearnen van beheerprestaties in de openbare ruimte. Om zo niet alleen meer inzicht te hebben in, maar ook bewuster te kunnen sturen op beheerprestaties. Benchmarken, en vervolgens het benchlearning, is voeding voor lerende organisaties. Met alle snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, is continue leren van groot belang. Naast de bestaande benchmarks op het gebied van groen (WUR), schoon (NVRD) en verhardingen (ANTEA groep), biedt dit project een doorsnede door de diverse assets op een hoger niveau. De resultaten zijn vooral input voor assetmanagers en het management, en zo een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande benchmarks.
 
Maak Samen Ruimte
De indeling en het gebruik van de openbare ruimte in Nederland heeft altijd voor verschillende uitdagingen gestaan. Maar met de komst van COVID-19 en de daaropvolgende crisis hebben deze uitdagingen een nieuwe wending gekregen. Het bruikbaar en leefbaar houden van deze ruimte in een samenleving waar mensen ook 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden, is een enorme opgave. Via de website Maak Samen Ruimte delen we actuele ontwikkelingen en de kennis en ervaring rondom maatregelen in de openbare ruimte. Met de handige tool ‘het MaatregelenVizier’ is zoeken op maatregelen in verschillende situaties mogelijk.
In 2021 gaat Maken Samen Ruimte verder met het opzetten van een ‘lerend netwerk’, om ervaringen in de praktijk te delen, over toekomstgerichte oplossingen voor de ‘ruimte in de openbare ruimte’.
Kijk verder op https://www.maaksamenruimte.nl
 
IMBOR
Ook rond het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) zal het in 2021 niet stilzitten. In 2020 werd de nieuwe versie gelanceerd. Ten opzichte van de vorige versie, IMBOR 2018, zijn in het IMBOR 2020 de resterende 7 vakdisciplines compleet gemaakt: civiele constructies, tunnels, verlichting, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen, faunavoorzieningen en kabels & leidingen.
Met IMBOR kunnen alle gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun volledige areaal converteren naar deze landelijke standaard.
 
Ook dit jaar zullen verschillende cursussen gegeven worden over het gebruik van IMBOR. Verder wordt er gewerkt aan het Keurmerk IMBOR en zullen ook nog andere gebruikersverbeteringen doorgevoerd worden.
 
Dan ook nog…
Kostenkengetallen
Voor de kennismodule Beeldkwaliteit Plus gaan we de kostenkengetallen actualiseren. Dit product helpt gemeenten om de beheerkosten beter te kunnen begroten. De cijfers geven een beeld van het gemiddelde in Nederland en zijn dus niet leidend.
 
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte
In 2021 gaan we inventariseren welke verbeteringen er nodig zijn voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Wil jij hieraan meewerken? Stuur dan een mail naar levendestad@crow.nl.
 

Scroll naar boven