Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Met 730.000 deelautogebruikers is het doel overtroffen

29-10-2020

Het doel van 700.000 deelautogebruikers uit de Greendeal Autodelen II is dit voorjaar al bereikt, een jaar eerder dan voorzien. Dat blijkt uit het jaarlijkse dashboard Autodelen van CROW-KpVV. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42 procent ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren.

Het aantal deelauto’s blijft nog wel achter bij het gebruik: van de beoogde 100.000 deelauto’s in 2021 waren er tijdens het telmoment dit voorjaar 64.000. Dat zijn er 13.000 meer dan in 2019, maar om de doelstelling te halen is meer inspanning nodig. Deze wetenswaardigheden vind je in het Dashboard Autodelen, een onderdeel van de Green Deal Autodelen II.
In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. Deze overeenkomst is in oktober 2018 opgevolgd door de Green Deal Autodelen II voor nog eens drie jaar samenwerking. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren hun mobiliteitsbehoefte zoveel mogelijk in te vullen met autodelen, ter vervanging van eigen autogebruik. Daarnaast is het streven om het aantal parkeerplaatsen te verminderen zodat in steden meer ruimte komt voor groen, recreatie en schone vervoersmiddelen. Ook het Klimaatakkoord zet in op autodelen.

Sterkste groei in steden

Evenals voorgaande jaren heeft Utrecht de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners en voert Amsterdam de lijst aan als gemeente met de meeste deelauto’s. Voor het eerst heeft Rotterdam een plekje veroverd in de top-10 van autodeelgemeenten. De Maasstad schuift op van de twaalfde naar de negende plek. De sterkste groei is te zien in de vier grote steden. In het algemeen geldt: hoe sterker de verstedelijking, des te meer deelauto’s.
 

Autodelen blijft groeien

Per 100.000 inwoners zijn vandaag de dag 369 deelauto’s beschikbaar in Nederland. Bij alle vormen van autodelen is het aanbod gegroeid het afgelopen jaar. Business carsharing groeide het snelst, gevolgd door community-based carsharing. Bij deze laatste vorm delen (groepen) bewoners onderling een auto. Alle trends wijzen op een verdere groei van autodelen.

De gemeenten waar het aanbod van deelauto’s het hardst groeit, zijn vooral die gemeenten waar al een groot aanbod is. Voor het eerst staat Rotterdam ook in de top 10, als laatste van de vier grote steden.
 

Vaker elektrisch

Deelauto’s zijn in vergelijking met het gemiddelde Nederlandse wagenpark naar verhouding vaker elektrisch. Van de 64.362 deelauto’s is 8,2 procent elektrisch, waarvan 6,0 procent volledig elektrisch. Van alle personenauto’s in Nederland is 2,7 procent elektrisch, waarvan 1,2 procent volledig elektrisch. De free-floating deelauto’s zijn allemaal elektrisch. Bij roundtrip carsharing (inleveren op de plek waar je de auto ophaalt) komt het elektrificeren van het wagenpark nu ook op gang.
 

Opleving na lockdown

In aanvullend onderzoek voor het dashboard is aan de aanbieders van deelauto’s gevraagd wat de impact van corona was voor en na de intelligente lockdown. 60 procent van de aanbieders heeft deze vragen beantwoord. Tijdelijk zijn 653 deelauto’s van straat gehaald. Na de lockdown nam de vraag op de particuliere markt snel toe. Ook op de zakelijke markt heeft het herstel zich ingezet, maar de vraag is nog niet terug op het niveau van voor de lockdown.
 

Dashboard Autodelen heringericht

Het Dashboard Autodelen is heringericht om gebruikers nog beter van dienst te zijn. De urgentie van autodelen voor overheden komt nu beter uit de verf, en je kunt makkelijk doorklikken naar de Toolkit Autodelen en de website autodelen.info om zelf aan de slag te gaan met autodelen. Daarnaast presenteren we cijfers van ontwikkelingen rond autodelen in Nederland.
Het dashboard toont de gebruikscijfers per soort deelauto. Gegevens over het actuele gebruik, bijvoorbeeld over het aantal ritten per dag, ontbreken nog. Daar gaan we mee aan de slag.
 

Toolkit autodelen

Naast het Dashboard Autodelen biedt CROW in samenwerking met het ministerie van IenW sinds kort de Toolkit Autodelen aan. Daarmee ondersteunen we gemeenten, regio’s, provincies en adviesbureaus bij het integreren van autodelen in het beleid. Decentrale overheden zullen bijvoorbeeld moeten kiezen uit verschillende soorten autodeelsystemen. Ook zijn er aanpassingen nodig op juridisch gebied. Want waar mogen deelauto’s parkeren? En wie is verantwoordelijk als een deelauto niet op de juiste plek staat en wordt weggesleept?
Verder biedt de toolkit handvatten voor parkeerhandhavers en beheerders van de openbare ruimte. Je vindt er suggesties om de omgeving van een deelauto goed in te richten, te onderhouden en te handhaven. En ten slotte bevat de toolkit kennis om de communicatie rond deelauto’s op orde te krijgen.
 

Over CROW-KpVV

Het Dashboard Autodelen wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en maakt onderdeel uit van het KpVV-Meerjarenprogramma. CROW voert dat meerjarenprogramma uit in opdracht van de gezamenlijke provincies, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via het KpVV-programma helpen we gemeenten en provincies om beter mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.
CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden: Collectief vervoer, Fiets, Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid. CROW-KpVV verspreidt kennis, signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
 

Over CROW

CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met vijftien zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW aan een veilig en goed geregeld Nederland.
 

Scroll naar boven