Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Beoordeling innovatieve grondstoffen voor beton door CROW komt op gang!

29-10-2020

In één van de vorige nieuwsbrieven is melding gemaakt van de CROW procesaanpak, zoals die wordt gebruikt bij het beoordelen van ingediende innovaties met grondstoffen op het gebied van betonmengsels. Intussen is de procesaanpak geactualiseerd en is er een basisdocument hiervoor als download beschikbaar gesteld.

Download basisdocument procesaanpak

Beoordeling van een innovatieve grondstof in beton
Steeds meer organisaties dienen bij CROW het verzoek in om beoordeling van een innovatieve grondstof in beton. In de meeste gevallen begint dat verzoek bij een certificerende instelling die, in geval dat hiervoor nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat of een bestaande BRL uitgebreid moet worden, doorverwijst naar CROW voor een technische onderbouwing van de innovatie. Na instemming door de CROW Programma Advies Raad (PAR) Beton start een breed samengestelde CROW-werkgroep met deskundigen een uitgebreid en gedegen onderzoek naar mechanische, milieuhygiënische en circulaire eigenschappen van het beton geproduceerd met de nieuwe grondstoffen.
 
Onderzoek naar de betongranulaten
Eind 2019 is gestart met het onderzoek naar de betongranulaten die tot op heden geproduceerd worden bij moderne recyclingtechnieken. Hierbij wordt het oude cement beter van de stenen gescheiden, zodat er schonere materialen beschikbaar komen. Technisch is er dan ook geen sprake meer van betongranulaat zoals we dat tot nu toe kennen in de recyclingsector, maar van moderne betonrecyclingmaterialen. Door de betreffende CROW-werkgroep wordt onderzocht in welke aandelen deze recyclinggranulaten in de productie van beton kunnen worden opgenomen, zonder dat de constructieve rekenregels wijzigen. Dit wordt opgenomen in een CROW-CUR Aanbeveling.
 
concrete-pump-2222450_1920-(1).jpgOnderzoek naar het gebruik van nat gemalen AEC-granulaat als vulstof in beton
Daarnaast is sinds begin 2020 een andere CROW-werkgroep bezig met onderzoek naar het gebruik van nat gemalen AEC-granulaat als vulstof in beton. Het gaat dan om de generieke toepassing van AEC-vulstof in aardvochtig beton voor betonwaren (straatstenen, trottoirbanden e.d.) die geen constructieve functie vervullen. Het onderzoek is gestart met deze zogenaamde 1e leven toepassing, maar er wordt ook rekening gehouden met het geval dat dit beton wederom wordt hergebruikt bij de productie van nieuw beton in de toekomst (2e leven en verder). Er wordt uitgebreid onderzocht of beton met AEC-vulstof hoogwaardig kan worden hergebruikt in nieuw beton, zowel technisch als milieuhygiënisch. De CROW-CUR Aanbeveling die op dit onderzoek is gebaseerd biedt overheden, aannemers en andere toepassers van dit beton het vertrouwen dat dit mogelijk is, ook op langere termijn.
 
Vanuit de hiervoor genoemde CROW-werkgroep kwam het initiatief naar voren om een Aanbeveling te maken over ‘generieke 2e en 3e leven eisen aan beton t.b.v. beoordeling grondstoffen en technieken vanuit oogpunt van circulariteit’. Hiermee krijgt de betonsector inzicht in de eisen waaraan een betonmengsel met innovatieve grondstoffen moet voldoen, ook in geval naar de lange termijn wordt gekeken. En daarmee worden alle innovaties op dit gebied gelijksoortig beoordeeld.

Antwoord op vragen
Ook met dit vraagstuk is een, breed uit de betonsector samengestelde, CROW-werkgroep aan de slag gegaan die medio 2021 antwoord geeft op vragen als:

  • Hoe beoordelen we op een adequate wijze de effecten van een innovatieve grondstof of techniek op (toekomstig) circulair beton, rekening houdend met mogelijke toekomstige ontwikkelingen? Welke definities en eisen dienen te worden gehanteerd? Welke norm- of toetswaarden worden gehanteerd voor het 2e en 3e leven?
  • Wat betekent een eventuele ‘vervuiling’ van de betonketen door de inzet van grondstoffen voor de milieuhygiënische en technische prestaties van (toekomstig) circulair beton?

Een CROW Aanbeveling als resultaat
Al met al kunnen we constateren dat de betonsector CROW reeds als het loket weet te vinden om innovatieve grondstoffen en recyclingmethoden op een gedegen wijze te laten beoordelen, met als resultaat een CROW Aanbeveling waarin technische eisen en regels zijn opgenomen en afspraken worden gemaakt hoe de sector hiermee om kan gaan. Op basis van het technische achtergrondrapport kunnen BRL’s worden opgesteld en aangepast en als basis dienen voor certificering. Tevens vindt er afstemming plaats met de relevantie NEN-normcommissies, zoals Betontechnologie, TGB Beton en Uitvoering Beton, zodat de betonsector uit kan gaan van eenduidige en breed gedragen afspraken.

Scroll naar boven