Flora en fauna in de RAW

22-11-2018

Ongeveer een jaar voor het publiceren van de digitale ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’ heeft CROW de Standaard RAW Bepalingen 2015 uitgebracht. In hoofdstuk 64 Flora- en faunamaatregelen en –voorzieningen en bijbehorende resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen naar de Eisencatalogus, die destijds nog niet uitontwikkeld was. Nu dit wel het geval is, is CROW bezig geweest de resultaatsbeschrijvingen te actualiseren. Aanleiding hiervoor was de Flora- en faunawet, per 1 januari 2017 opgevolgd door de nieuwe wet Natuurbescherming. Maar deze nieuwe wet gaat niet alleen over soortenbescherming. Er zijn meer zaken uit deze wet relevant voor de gebruikers van de RAW-systematiek.

WeglandschapNatura 2000 gebieden en houtopstanden

De wet Natuurbescherming gaat naast soorten, ook over Natura 2000-gebieden en houtopstanden. Het is de opdrachtgever die de locatie kiest voor een werk, niet de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient volgens UAV 2012 par. 5 lid 1 te zorgen voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (vergunningen). De aannemer is volgens UAV 2012 par. 6 lid 10 verantwoordelijk voor vergunningen die als gevolg van zijn gekozen uitvoering nodig zijn.

Indien een werk in een Natura 2000-gebied ligt, gelden er randvoorwaarden van de vergunningverlener waar rekening mee moet worden gehouden. Anders is het met houtopstanden. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten.

Bestrijding flora en fauna

Flora- en faunamaatregelen en voorzieningen kunnen ook ingaan op andere zaken dan soortbescherming. Sommige soorten willen we in Nederland namelijk niet beschermen, maar bestrijden. Deze soorten kunnen (al dan niet beschermd ingevolge de nieuwe wet Natuurbescherming) inheemse soorten zijn die schade of overlast veroorzaken (bijv. mollen of konijnen). Daarnaast betreft het niet-inheemse soorten, oftewel (invasieve) exoten.

Voor deze soorten is andere wet- en regelgeving van kracht (plaatselijke verordeningen en de EU-exotenverordening) waar u als RAW-gebruiker rekening mee dient te houden in uw werk.

Inventariseren met als doel bescherming en bestrijding

In aanvulling op het inventariseren van bij Wet Natuurbescherming beschermde inheemse flora en fauna kan de opdrachtgever in het kader van bestrijding ook vragen om inventarisatie van vaste rust en verblijfplaatsen van bijv. exoten (bijv. de halsbandparkiet) en invasieve exoten (bijv. de muskusrat). De opdrachtgever dient de betreffende inventarisatie soort specifiek in het bestek op te nemen.

Vragen over flora en fauna in de RAW?

Neem contact met ons op via klantenservice@crow.nl voor meer informatie over uw specifieke situatie.

Scroll naar boven