CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Beter Aanbesteden met Gunningscriteria

03-12-2018

Met de komst van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 heeft het begrip Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI) een andere lading gekregen. EMVI is nu de overkoepelende term voor drie typen gunningscriteria: laagste prijs, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit en beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

AanbestedenHet is aan de aanbesteder de keuze te maken voor het criterium dat het beste past bij de aan te besteden opdracht. Kiest de aanbesteder voor BPKV, dan wordt naast de prijs ook de kwaliteit van een aanbieding meegewogen in de gunning van de opdracht. BPKV kan van belang zijn voor de aanbesteder om zijn doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een betere functionaliteit, een langere levensduur, minder milieubelasting, innovaties enzovoort. Voor marktpartijen kan dit ruimte bieden om zich niet alleen op de prijs, maar met slimme oplossingen ook op kwaliteit te onderscheiden.
 
CROW biedt verschillende tools op het gebied van aanbesteden en de keuze en invulling van gunningscriteria. Denk aan cursussen op het gebied van BPKV en Gunnen Op Waarde. Op basis van praktijkervaring is door CROW de methode ‘Gunnen op waarde’ ontwikkeld: een betrouwbare methode voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bij deze methode worden, naast inschrijfprijs, alle kwaliteitsaspecten gewogen en in euro’s gewaardeerd. Inschrijvers worden dus beoordeeld op de aangeboden waarde.
 
Om de project-specifieke doelen te bereiken is het voor een opdrachtgever van groot belang om juist die criteria te gebruiken, die marktpartijen stimuleren om met goed passende oplossingen te reageren en uiteindelijk de beste te gunnen.

Hoewel ieder project anders is, is er wel degelijk een rode draad te herkennen in een belangrijk deel van de (beleids)doelen die opdrachtgevers willen bereiken. Collectief herkenbare gunningscriteria kunnen opdrachtgevers helpen om de markt op een goede manier aan te spreken en de markt kan hier dan passend op reageren. Kortom, winst voor de hele sector!
 
CROW heeft in het verleden een ‘EMVI criteria bibliotheek’ opgezet met inspirerende best practices. Op dit moment verkent CROW de mogelijkheden voor een update van deze tool, passend bij de huidige wetgeving en beleidsdoelen. Voor gunningscriteria rondom duurzaamheid gekoppeld aan Duurzaam GWW wordt op dit moment een project gestart in samenwerking met Duurzaam GWW.

CROW juicht het toe dat er vanuit de “Actieagenda Beter Aanbesteden” aandacht is voor is gunningscriteria. CROW verkent samen met het ministerie van EZK op welke wijze CROW hieraan kan bijdragen. Vanuit de Actieagenda Beter Aanbesteden zijn deze en nog vele andere aandachtspunten bottom-up, vanuit regionale teams geagendeerd.

Relevante links

Bekijk hier de actieagenda.
Vijf vragen en antwoorden over Beter Aanbesteden

Scroll naar boven