Voorbereiding inrichting van Asfaltkwaliteitsloket gestart

15-05-2017

Het nieuw op te zetten Asfaltkwaliteitsloket (werktitel) gaat innovatieve wegenbouwproducten beoordelen op de door de producent gestelde eigenschappen. Op dit moment kunnen afnemers van het product veelal niet beoordelen of het product naar verwachting voldoet op hun wegennet. Bestaande eisen vastgelegd in regelgeving voldoen vaak gedeeltelijk of in zijn geheel niet.

De Nederlandse maatschappij stelt hoge eisen aan haar wegennet én aan de verhardingen die op dit wegennet liggen. De verharding moet een lange levensduur hebben, bestand zijn tegen zware belastingen, veilig en stil zijn, voor een groot deel bestaan uit secundaire grondstoffen en geproduceerd worden tegen minimaal energiegebruik, CO2- en fijn stof uitstoot.

Aanbieders van verhardingsproducten zijn continu bezig te kijken of zij door middel van nieuwe materialen of innovatieve productietechnieken kunnen voldoen aan bovengenoemde eisen. Maar als zo’n nieuw product dan eenmaal is ontwikkeld, dan moet het in de praktijk ook toegepast kunnen gaan worden. Dat blijkt niet eenvoudig.

In eerste instantie zal het loket zich richten op asfaltproducten. Bij gebleken succes van het loket zal het werkveld worden uitgebreid naar andere materialen. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit wegbeheerders, aannemerij en kennisinstellingen zal de komende maanden werken aan de inrichting van het loket. Het loket wordt bij CROW ondergebracht en zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 operationeel zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Marc Eijbersen, projectmanager Beheer openbare ruimte en infrastructuur bij CROW.

Scroll naar boven