Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Start tweede fase actualisering UAV-GC 2005

08-12-2017

De tweede fase in de actualisering van de UAV-GC 2005 is aangebroken. Nadat in de eerste fase door vertegenwoordigers van vrijwel alle gebruikers van de UAV-GC 2005 knelpunten vanuit de praktijk zijn geïnventariseerd en voorzien van een oplossingsrichting in de vorm van een advies, gaat in de tweede fase een schrijver aan de slag om deze adviezen te verwerken en start de tervisielegging begin 2018.

Graag laten wij u kennis maken met de genomen en nog te nemen stappen van dit proces. 

Fase 1: Tot op heden genomen stappen om tot een herziene versie te komen van de UAV-GC 2005

1. Na instelling van de paritair samengestelde pré-adviescommissie zijn een dertigtal knelpunten uit de praktijk vanuit verschillende gremia (onderzoek Bouwend Nederland, Stibbe, CROW en vanuit de commissieleden zelf) geïnventariseerd.

2. Deze zijn verdeeld onder vier subgroepen die elk een aantal onderwerpen aanpakt.

3. Door de subgroepen zijn adviesmemo’s voor actualisering van de UAV-GC opgesteld, bestaande uit:

a. beschrijving van het knelpunt
b. waardoor is het knelpunt veroorzaakt
c. wat moet er vervolgens gewijzigd worden in de UAV-GC om het probleem te verhelpen
 

4. Vaststelling door de pré-adviescommissie van de opgestelde adviesmemo’s en overdracht aan de auteur van de UAV-GC, Chris Jansen.

5. Inbreng van dit vaststellingsmoment ter kennisname bij de CROW Beheerraad Aanbesteden en Contracteren, die procesmatig toetst of een zorgvuldige werkwijze is gevolgd.

6. Aanbieden van dit vaststellingsmoment bij de financier Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek ter goedkeuring van uitvoering van de volgende fase; het daadwerkelijk actualiseren. Inmiddels heeft FCK-CT toestemming verleend om fase 2 uit te voeren.

7. CROW heeft met instemming van de pre-adviescommissie opdracht verstrekt aan Chris Jansen om de opgestelde adviesmemo’s te verwerken in een geactualiseerde tekst.

8. De leden van de 4 subgroepen vormen tevens de klankbordgroep, die reflecteert met en reactie geeft op concepten van de auteur Chris Jansen. 

Fase 2: Daadwerkelijke realisatie nieuwe UAV-GC 2018

9. Twee formele terugkoppelmomenten van de auteur Chris Jansen aan de klankbordgroep, vervolgens aanpassen vóór een door CROW georganiseerde consultatieronde (begin 2018).

10. Tervisielegging, begin 2018: De teksten worden ter visie gelegd op de CROW website. Hiermee wil CROW borgen dat de markt kennis kan nemen van de UAV-GC 2018 en dat iedere belanghebbende feedback kan geven. CROW verzoekt de commentaargevers om hun feedback te geven via koepel- en brancheorganisaties (zoals die ook vertegenwoordigd zijn in de pre-adviescommissie), als dat niet mogelijk is kan individueel feedback worden gegeven. De reactieperiode is 6 weken. U kunt ook een nieuwsbericht over tervisielegging ontvangen door u hier in te schrijven.  

11. CROW verzamelt en rubriceert de reacties en legt deze voor aan de klankbordgroep c.q. pre-adviescommissie. De pre-adviescommissie bespreekt alle reacties en verwerkt deze waar zij dit van toepassing acht (medio 2018).

12. Vastleggen van de gemaakte analyses, beschouwingen en onderbouwing van de gemaakte keuzes in de vorm van een light-versie van een 'logboek' (dit om in een later stadium gemaakte keuze te kunnen herleiden).

13. Definitieve vaststelling: Voorleggen aan de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren die de eindversie vaststelt, ná toetsing op het doorlopen proces.

14. Uitbrengen van de herziene versie UAV-GC 2018 (medio – herfst 2018).

15. CROW voert communicatie rondom het uitbrengen van de UAV-GC 2018 en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen in het land. 

16. Vanaf dat moment kunnen nieuwe contracten op basis van de geactualiseerde voorwaarden worden opgesteld en aanbesteed.

Samenstelling pre-adviescommissie

Ad van Leest (CROW) voorzitter, Jeroen Oehler (Rijksvastgoedbedrijf), Monika Chao (Instituut voor Bouwrecht), Kelly Alwicher (STABU), Chris Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam), Marcel Stoop (namens MKB-Infra), Binh Tran (Provincie Noord-Brabant, namens Interprovinciaal Overleg), Walter Suy (CROW) begeleider, Gerard Buunk (Witteveen en Bos, namens NL Ingenieurs), Malcolm Aalstein (Gemeente Amsterdam), Jacques Teunissen (CROW) begeleider, Paul Feitz (Rijkswaterstaat), Marissa Willemse (namens Uneto VNI), Meriam de Koning (namens MKB-Infra), Joost Merema (PRO6 managers), Dick van Werven (namens Bouwend Nederland), Ineke Meeuse (ProRail), Mirjam Lammers (Gemeente Tilburg), Michel Geertse (BNA).

Projectorganisatie en betrokken partijen

CROW (rol)

Initiatiefnemer en beheerder sinds 1997 van de UAV-GC 2005 namens de sector infra, bouw en installaties. CROW stelt namens de sector een paritaire commissie in en begeleidt en faciliteert het proces van deze commissie om tot een gedragen geactualiseerde versie te komen. 

Financier / opdrachtgever

CROW en het Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek.

Pre-adviescommissie

Paritair samengesteld met vertegenwoordigers van alle koepels en branches van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. Daarbij heeft CROW de verwachting uitgesproken dat deze vertegenwoordigers de bereikte (tussen)resultaten continu terugkoppelen naar hun achterban en van hun achterban het mandaat hebben om adviesvoorstellen voor actualisering te doen aan de pre-adviescommissie. Deze commissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de geactualiseerde versie.

Klankbordgroep

Een delegatie van de pre-adviescommissie die als rol heeft te reflecteren met de rapporteur in geval van vragen, de definitieve concepttekst wordt beoordeeld door de voltallige pre-adviescommissie.

Rapporteur

Chris Jansen is als auteur betrokken geweest bij de versie UAV-GC 2005, het was daarom een voor de hand liggende keuze om hem ook de opdracht te verlenen voor de actualisering hiervan, dit met volledige instemming van de pre-adviescommissie.

Informatie tervisielegging

CROW informeert de afnemers van de publicatie UAV-GC 2005, cursisten UAV-GC en geabonneerden op de nieuwsbrief Contracteren per e-mail bij de start van de tervisielegging. Behoort u niet tot deze groep, maar wilt u wel geïnformeerd worden bij de start van de tervisielegging schrijft u dan hier in

Vragen? 

Voor tussentijdse vragen over de herziening UAV-GC 2005 kunt u contact opnemen met de voorzitter van de CROW-pre-adviescommissie, Ad van Leest van CROW, ad.vanleest@crow.nl.  

Scroll naar boven