Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten

13-12-2017

CROW heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven tot het opstellen van een handreiking ‘Aanpak Duurzaam GWW’ voor gemeenten. Deze opdracht is een vervolg op de verkenning die CROW in 2016 heeft uitgevoerd naar de toepassing van de aanpak Duurzaam GWW in de gemeentelijke praktijk. Om de verduurzaming van de gemeentelijke infrastructuur te stimuleren en gemeenten concreet en praktisch te helpen, wordt een handreiking opgesteld.


Samenvatting verkenning 2016

In vrijwel alle gemeenten die deel hebben genomen aan de verkenning speelt duurzaamheid een rol in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De mate waarin GWW bij deze gemeenten wordt verduurzaamd, wisselt. Dit hangt veelal af van de gedrevenheid, de kennis en de ambities van de betrokken medewerkers. Verder wordt de potentiële duurzaamheidswinst ten dele benut, vooral doordat de in de organisatie aanwezige duurzaamheidskennis op het terrein van GWW niet of nauwelijks in de planfase van gebiedsontwikkeling wordt ingebracht.

Ook is er vaak onduidelijkheid en daardoor discussie over de definitie van duurzaamheid en de mate van duurzaamheid van alternatieve oplossingen. Specifiek duurzaamheidsbeleid voor de GWW ontbreekt. Veelal gaat het om persoonlijke ambities van betrokken medewerkers en is er geen sprake van bestuurlijk vastgestelde ambities en doelen voor de GWW. In de praktijk wordt de GWW op een pragmatische wijze verduurzaamd. Er wordt dan voornamelijk ingezet op de onderwerpen energie, klimaat, social return en hergebruik van materialen.

Opstellen Handreiking

Vanuit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, ondertekend in januari 2017, is een inspanningsverplichting opgenomen om de Aanpak Duurzaam GWW uit te rollen in gemeenten. Om dit voor elkaar te krijgen en gemeenten concreet en praktisch te helpen wordt een Handreiking opgesteld. Anders gezegd; de Handreiking heeft tot doel om gemeenten te helpen met het verduurzamen van de eigen infrastructuur.
De handreiking wordt opgesteld langs twee sporen. Het eerste spoor heeft betrekking op de procesmatige kant van duurzaamheid. In het tweede spoor worden handvatten gegeven voor inhoudelijke verduurzaming van een project. Concreet gaat in de handreiking naar voren komen:

  • Welke werkvormen en werkmaterialen het best geschikt zijn om de aanpak te integreren in de gemeentelijke organisatie;
  • Hoe de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW exact gebruikt moeten worden;
  • Welke instrumenten uit de aanpak in de verschillende fasen van een project gebruikt moeten worden;
  • ​Welke inspirerende voorbeelden en ‘best practices’ er zijn die aansluiten bij de praktijk van de gemeente.
Figuur 1: processtappen en instrumenten uit de Aanpak duurzaam GWW


Formeren werkgroep

In het kader van de ondertekening van de Green Deal hebben de gemeenten een Community of Practice (COP) opgericht onder leiding van Stadswerk. Deze COP wordt betrokken bij het opstellen van de Handreiking.
Om de handreiking op te stellen formeert CROW een werkgroep met afgevaardigden van diverse gemeenten. Het doel van deze werkgroep is om kennis en ervaringen met elkaar te delen, samen te verkennen wat de behoefte is wat betreft de inhoud van de handreiking en samen met gemeenten de Aanpak Duurzaam GWW te concretiseren voor gemeenten. De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op 18 januari 2018 bij CROW in Ede.
Voor CROW is het van groot belang de eindgebruiker centraal te zetten en te betrekken bij het opstellen van de Handreiking. Gemeenten kunnen op twee niveau's deelnemen aan de werkgroep:

  1. Actieve deelname in de werkgroep tijdens bijeenkomsten en werksessies.
  2. Betrokkenheid op afstand waarbij de deelnemer feedback geeft op de Handreiking, eventueel voorbeelden aandraagt en bijvoorbeeld beschikbaar is voor een interview.

Overige overheden kunnen op het tweede niveau betrokken worden bij het opstellen van de Handreiking. Belangstellenden kunnen zich melden bij Mark Hofstede van CROW of Jos Schild van RHDHV.

Scroll naar boven