Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn Werken in of met verontreinigde bodem

25-10-2016

CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ zijn herzien en samengevoegd tot één nieuwe richtlijn.

Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in of met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. In deze richtlijn zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen.

De rode draad in deze richtlijn is het risicogestuurd werken. Door de implementatie van risicogestuurd werken is er ook voor gekozen de veiligheidsklassen niet meer te baseren op de milieukundige interventiewaarden. In de richtlijn is er gebruikgemaakt van de humane ernstig risicowaarden om de veiligheidsklassen te formuleren. Dit betekent dat er een nieuw stelsel is ontwikkeld om de verschillende risicoklassen van voorkomende bodemverontreinigingen te kunnen onderscheiden.

Gezien het belang hecht de sector grote waarde aan de juistheid en bruikbaarheid van de publicatie. Om die reden liggen de conceptteksten momenteel ter visie.

Het is mogelijk om commentaar te geven op deze teksten tot en met 25 november 2016. Meer informatie over de herziening en de conceptteksten.

Scroll naar boven