Asfaltkwaliteitsloket

Het Asfaltkwaliteitsloket (kortweg Loket) geeft een onafhankelijk en deskundig oordeel over innovatieve asfaltproducten of onderhoudstechnieken van asfaltverhardingen en aanverwante producten en processen. Het innovatieve karakter kan zitten in de toegepaste materialen of de wijze waarop het product wordt geproduceerd of aangebracht.

Voor wie is het loket?

Het loket is er zowel voor aanbieders van innovatieve producten als de afnemers van deze producten. Aanbieders van innovatieve producten kunnen de claims ten aanzien van de eigenschappen van hun product laten toetsen door een onafhankelijk deskundigenteam. Het oordeel van het deskundigenteam is voor afnemers van het innovatieve product een waarborg dat de geclaimde eigenschappen van het product valide zijn.
 

Hoe werkt het loket?

Een aanbieder van een innovatief product kan een aanvraag indienen bij het loket voor het laten valideren van de geclaimde eigenschappen van het product. Het product kan zich in verschillende ontwikkelingsniveaus van innovatie bevinden. Aan het laten valideren van een product zijn kosten verbonden. Door het loket wordt een onafhankelijk deskundigenteam samengesteld dat de geclaimde eigenschappen van het product zal valideren op basis van door de aanbieder aangeleverde informatie en data. Op de pagina ‘Gevalideerde producten’ vindt u een overzicht van de producten die in behandeling zijn bij het loket en producten die reeds zijn gevalideerd.
 

Pool van deskundigen

Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de innovatieve producten. Dit team wordt samengesteld uit een pool van deskundigen op basis van relevante kennis en beschikbaarheid. De pool van deskundigen bestaat uit de volgende personen:
 
Deskundige Bedrijfsnaam            Deskundige Bedrijfsnaam
Lambert Houben TU Delft   André Houtepen Gemeente Rotterdam
Harry van Ewijk SGS Search Consultancy’   Sandra Erkens TU Delft
Jacob Groenendijk Kiwa KOAC   Greet Leegwater TNO
Christ van Gurp Kiwa KOAC   Ard Kuijpers M+P
Martin van de Ven TU Delft   Peter Gosselink RHDHV
Jan Voskuilen Groen Asfalt   Ulbert Hofstra SGS-Intron
Marc Stet Via Aperta   Suzanne de Vos-Effting RWS
Berry Bobbink BB Infra asfalt advies   Mantijn van Leeuwen Nibe
         

De pool van deskundigen wordt periodiek beoordeeld op samenstelling en grootte door de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket.
 

Inrichting en ondersteuning loket

Het loket is ondergebracht bij CROW. Het loket functioneert onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wegbeherende instanties, aannemerij en kennisinstellingen. Een breed samengestelde werkgroep heeft de voorstellen voor alle procedures opgesteld en deze ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.
 
Samenstelling Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket (per 1 mei 2019)
  • Arie Bleijenberg, TNO (voorzitter)
  • Jan de Boer, KWS
  • Edwin Griffioen, Rijkswaterstaat
  • Erik Staps, BAM Infra
  • Marten Klein, gemeente Amsterdam
  • Lindy Molenkamp, provincie Noord-Holland
  • William van Niekerk, Mourik Infra B.V.

 
CROW zorgt voor de afhandeling van de binnengekomen aanvragen voor validatie van een innovatief product. Zij zorgt voor de eerste beoordeling van de aanvraag, het verzamelen van de benodigde data en informatie over het product, het instellen van het deskundigenteam en het beschikbaar stellen van de bevindingen van het deskundigenteam.

Voor vragen met betrekking tot de werkwijze van het loket kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen via asfaltkwaliteitsloket@crow.nl.’
 

Documenten

Commitment
Verschillende opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen hebben hun commitment  uitgesproken ten aanzien van het Asfaltkwaliteitsloket.

 

Bekijk de partijen


Arie Bleijenberg, voorzitter Stuurgroep

“Het Asfaltkwaliteitsloket zal de snelheid van innoveren in de wegenbouw flink verhogen.”

“Het getuigt van lef dat opdrachtgevers en opdrachtnemers allebei vertrouwen hebben in de beoordeling van innovaties door het Asfaltkwaliteitsloket.”


Jan de Boer, directeur KWS Infra

“Het Nederlandse wegennet behoort tot de beste ter wereld. Laten we dat samen zo houden door innovaties snel door te voeren via het Asfaltkwaliteitsloket.”
 
“Voor de kwaliteit en duurzaamheid van ons asfalt moeten we onze Nederlandse innovatiekracht beter en sneller benutten. Laten we hierin als hele markt – opdrachtgevers en opdrachtnemers – meer samenwerken.”

© Copyright 2014 CROW