Tegenstrijdigheden en de UAVGC, door de lichtmasten het licht niet meer zien….

19-03-2019

lichtEen aannemer heeft een werk aangenomen. Het betreft de reconstructie van enige infrastructuur, het aanbrengen van groenvoorzieningen en openbare verlichting. Op de overeenkomst is de UAV-GC 2005 van toepassing.

Wat is er aan de hand?

Op de ontwerptekening (onderdeel van de vraagspecificatie) staan diverse typen lichtmasten in diverse aantallen geprojecteerd. Daarnaast is er een lijst die als bijlage bij de vraagspecificatie is gevoegd. Deze lijst, in de vorm van een tabel, is een weergave van de aantallen en types aan te brengen lichtmasten.

Nu staan er op de ontwerptekening meer lichtmasten dan er zijn gespecificeerd op de lijst. Hierover ontstaat discussie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De vraag is hoeveel lichtmasten moeten er worden aangebracht? Het aantal zoals op de tekening staat of het aantal conform de lijst?

De opdrachtnemer geeft aan dat hij de aantallen uit de lijst heeft gecalculeerd in zijn aanbieding. Dit is te controleren door de bij inschrijving gevoegde specificatie van de inschrijvingssom er bij te pakken.
De opdrachtgever is van mening dat de ontwerptekening duidelijk is en dat de opdrachtnemer het verschil had moeten zien en de opdrachtgever hiervoor had moeten waarschuwen.

Het vraagstuk i.r.t. de UAVGC

Het ene onderdeel van de vraagspecificatie geeft een andere aantal lichtmasten dan een ander onderdeel van diezelfde vraagspecificatie. Met andere woorden: hier is sprake van een tegenstrijdigheid in de uitvraag van de opdrachtgever. Wat zegt de UAV-GC 2005 daarover?*
Artikel 3 lid 2 van de Model Basisovereenkomst geeft hierover het volgende aan:

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
(a) de Basisovereenkomst
(b) de Vraagspecificatie
(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;
(d) de UAV-GC 2005;
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Nu in dit geval de tegenstrijdigheid zit in de vraagspecificatie zelf biedt de rangorderegeling van lid 2 geen uitkomst. Maar er is ook nog lid 4, dit is met name bedoeld voor het geval de vraagspecificatie uit meerdere onderdelen bestaat. Lid 4 geeft het volgende aan:

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

Dit sluit naadloos aan bij § 3 de leden 2 en 3 van de UAV-GC 2005. Kort samengevat staat daar: de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie die door hem aan de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld. En de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de vraagspecificatie.

In geval van de genoemde tegenstrijdigheid in de vraagspecificatie is dat dus een verantwoordelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.**


*NB de gegeven uitleg is op basis van de UAV-GC 2005 en de daarbij behorende model Basisovereenkomst. Met name m.b.t. art. 3 wordt er nog wel eens afgeweken van het model. Het is dus altijd zaak het specifieke contract er op na te lezen!
Om dit stukje leesbaar te houden zijn niet de volledige teksten van de artikelen uit de Model Basisovereenkomst of paragrafen uit de UAV-GC 2005 weergegeven.

**De précontractuele waarschuwingsplicht (BW 7:754), heb ik in dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven