Wat hebben RAW en taxivervoer met elkaar te maken?

12-07-2017

Een RAW besteksvariant voor taxidiensten is niet in de maak, dus u zult zich wellicht afvragen wat deze twee met elkaar te maken hebben. De verbinding ligt dan ook niet in het bestek of contract maar in het aanbestedingsrecht. Veel RAW bestekken worden aanbesteed en ook opdrachten voor Taxivervoer worden, bijvoorbeeld door gemeenten, aanbesteed.

Geschil om kostendekkende beschikbaarheidstarieven

Op 2 juni 2017 deed een rechter uitspraak over een geschil tussen een inschrijver (taxibedrijf) en een aanbesteder (enkele gemeenten en een provincie). In relatie tot RAW is met name het onderdeel van de uitspraak interessant dat gaat over de prijzen als gunningscriterium.

Het geschil tussen de partijen spitst zich toe op een bepaling omtrent het gunningscriterium Prijs. De betreffende bepaling in de aanbestedingsleidraad luidt als volgt: "De geoffreerde beschikbaarheidstarieven dienen all-in-tarieven te zijn waarin alle kosten zijn verwerkt voor het beschikbaar stellen van de voertuigen en chauffeurs (…)."

De geoffreerde beschikbaarheidstarieven dienen dus kostendekkend te zijn. Echter blijkt dat de aanbesteder in de aanbestedingsstukken niet om een specificatie van de geoffreerde beschikbaarheidstarieven heeft gevraagd, of om overlegging van (financiële) stukken ter onderbouwing van de geoffreerde beschikbaarheidstarieven.

Eis ongeldig zonder opgevraagde onderbouwing

Kort samengevat: de rechter concludeert dat de aanbestedende dienst het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel schendt. Zeker indien hij een gunningscriterium vaststelt en niet in staat is na te gaan of de door de inschrijvers verstrekte inlichtingen juist zijn.

De aanbesteder heeft een eis van kostendekkende beschikbaarheidstarieven gesteld, maar de inschrijvers - behoudens de Eigen Verklaring - niet gevraagd om enigerlei vorm van onderbouwing, terwijl het door haar gestelde minimumtarief een onvoldoende maatstaf vormt voor de beoordeling van de kostendekkendheid. De eis van kostendekkende prijzen is daarom een ongeldig (onderdeel van een) gunningscriterium. Nu sprake is van een ongeldig gunningscriterium mag de aanbesteding niet worden voortgezet.

De RAW-systematiek vraagt ook kostendekkende prijzen

Laat ik de uitspraak van de rechter eens projecteren op een inschrijving op een RAW bestek. Dan zien we dat:
  • de RAW systematiek ook kostendekkende prijzen vraagt. In artikel 01.01.03 van de RAW Standaard staat: … In elke op te geven prijs per eenheid respectievelijk in elk totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid ‘EUR’ (vóór het subtotaal) moeten zijn begrepen alle kosten die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden gemaakt, met inbegrip van de tot die resultaatsverplichting behorende (gebundelde) bestekspost(en), doch ….
  • artikel 01.01.04 van de RAW Standaard de mogelijkheid biedt voor de aanbesteder om een onderbouwing van de aangeboden prijzen per eenheid te vragen.
 

In het licht van de aangehaalde uitspraak en de daar gebleken schending van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie is het de vraag of alleen de mogelijkheid tot het vragen van een onderbouwing zoals verwoord in 01.01.04 van de RAW Standaard voldoende is. Met andere woorden: is het noodzakelijk bij een eis van kostendekkende prijzen altijd een onderbouwing te vragen?

In hoeverre past een dergelijke eis tot onderbouwing binnen de beginselen van proportionaliteit en het beperken van administratieve lasten? Daarnaast is er nog de vraag hoever een onderbouwing dient te gaan i.r.t. mogelijke schade aan de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers?

Gelukkig is de mogelijkheid die de RAW-systematiek biedt om na inschrijving een onderbouwing van de prijzen te vragen, tot op heden voldoende gebleken.

Meer informatie

Bekijk de volledige uitspraak van het geschil op de Rechtspraak

Rob Luiten 
CROW

Thema's

Aanbesteden, RAW

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven