Helpdesk: mag je een opdracht opdelen in percelen?

07-01-2019

HelpdeskIn 2019 besteden we elke maand aandacht aan een helpdeskvraag. Wekelijks krijgen we allerlei interessante vragen over het thema aanbesteden. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over hoe er moet worden aanbesteed (welke regels zijn van toepassing en welke procedure moet worden toegepast), de beoordeling van een inschrijving, hoe om te gaan met wijzigingen in een procedure of hoe te handelen als er bepaalde zaken fout zijn gelopen.
 
Deze keer de vraag: Mag je een opdracht opdelen in percelen, waarbij de inschrijvers verplicht zijn in te schrijven op de combinatie van percelen?

 "Ons gemeentebestuur heeft besloten een werk uit te voeren dat gedekt wordt uit twee verschillende budgetten. Van belang is dat eenduidig vast ligt hoe de uiteindelijke realisatiekosten zijn verdeeld over de twee budgetten. Nu kan het werk (theoretisch) in twee bestekken worden omschreven en opgedragen, maar uitvoering door twee aannemers op dezelfde werklocatie is qua raakvlakken, planning en omgeving niet haalbaar. Het gaat feitelijk om één werk.
Is het mogelijk om het RAW bestek te verdelen in twee percelen en als voorwaarde te stellen dat de inschrijvers alleen mogen inschrijven op de combinatie van de twee percelen, waarbij het gunningscriterium de laagste prijs is voor de twee percelen gezamenlijk?"

Rob Luiten geeft reactie

Er kunnen verschillende redenen zijn om een opdracht op te delen in percelen. Veelal is het dan de bedoeling om voor de verschillende percelen, verschillende opdrachtnemers te vinden. Dit opdelen gebeurt dan op basis van bijvoorbeeld schaalgrootte of een bepaald specialisme. Dit om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de markt of omdat de opdrachtgever niet afhankelijk wil zijn van één opdrachtnemer. Vanuit decentrale overheden speelt ook vaak mee dat men de lokale MKB bedrijven een goede kans wil bieden op het verkrijgen van een opdracht. In dit geval ligt de motivatie voor het opdelen in percelen aan de eigen organisatie. Er is en blijft dus uiteindelijk sprake van één opdracht.
 
De aanbestedingswet geeft een aantal regels m.b.t het gunnen van percelen (zie Aanbestedingswet art. 2.10). Bij deze kleine opdracht met een omvang onder de EU drempel is met name het ARW 2016, als verplicht toe te passen reglement relevant. Het ARW 2016 geeft in art 7.6 (onderhandse procedure) aan wat de aanbesteder in de uitnodiging moet vermelden met betrekking tot de gunning van percelen. Bijvoorbeeld of er op meerdere percelen mag worden ingeschreven of op een combinatie van percelen etc.
 
Nu zijn deze zaken niet direct van toepassing op deze situatie, maar wat van belang is en blijft is een heldere omschrijving, zodat het de inschrijvers duidelijk is waarop zij inschrijven, hoe het zit met de opdeling in percelen en op basis van welke criteria de opdracht wordt gegund.
Ook is het van belang te kijken naar de consequentie voor de inrichting van het RAW bestek. Bij het opdelen in percelen kan er bijvoorbeeld per perceel een apart bestek worden geschreven of er kan met specifieke bestekpostnummers per perceel worden gewerkt. Een andere optie is om per perceel een apart deel 2.2 op te stellen, waarbij de delen 1 en 3 van het bestek gelijk zijn voor alle percelen. In verband met de benodigde gescheiden financiële afhandeling ligt de laatste optie het meest voor de hand.
 
Opmerking: Het begrip perceel wordt bij aanbestedingen nog op een andere manier gebruikt, namelijk in het kader van de percelen regeling van de artikelen 2.18 en 2.19 van de Aanbestedingswet 2012. Op basis van deze regeling mag bij de aanbesteding van een werk (of dienst of levering) een deel van de opdracht (een perceel) buiten de aanbesteding gehouden worden, mits dit deel in euro’s of procenten bepaalde waarden niet te boven gaat.

Stel uw vraag

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAV-GC en aanbesteden. Heeft u ook een vraag aan de helpdesk? Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website of via een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
 
 

Reacties

Ron Reijnders
ik heb zojuist - op verzoek van een teamlid - in een overeenkomst het woord "perceel" vervangen door "onderdeel". ca. 40 aanpassingen. Nu mijn collega in zijn "onderdeel" idem. ca. 30 aanpassingen.
Automatisch woorden vervangen gaat niet want: het woord "onderdeel" is zo algemeen dat de zin dan niet altijd meer eenduidig is. Dus sosm moet je de verdere redactie ook nog aanpassen. Terwijl met het woord "perceel" dat wel eenduidig is. Uiteraard moet je bij de zin "PVC buis tot 0,5 m uit het perceel" daar het woord "perceel" laten staan.
Mijn conclusie: het woord "onderdeel" toepassen, maakt het er niet duidelijker en eenvoudiger op. Maar ja dat krijg je als niet-bestekschrijvers het denken te weten. Volgende keer weer gewoon "perceel" hanteren.
14-1-2019 13:05:02

Ron Reijnders RABC
Siebe, kan je me uitleggen welke discussie je er mee voorkomt ?
Ook bij de term "onderdelen" of "delen" zal je dezelfde zaken moeten regelen om eenduidig te zijn.
Persoonlijk heb ik een lichte voorkeur voor de term "percelen" omdat:
- je dan al aansluit op ARW
- als je een volgende keer wel apart wil kunnen opdragen je sws de term weer terug moet brengen naar "perceel".
8-1-2019 15:07:03

Siebe Bosma
Duidelijk verhaal. Het is een situatie die geregeld voorkomt in onze praktijk. Wij werken dan met twee delen 2.2 met twee inschrijvingsstaten. Om de discussie over het aanbestedingsrechtelijke begrip "percelen" te vermijden, hanteren we het bergip "onderdelen" of "delen".
8-1-2019 14:43:31

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven