Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Certificaat | Opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst

06-02-2017

Eind 2016 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de certificering van opleidingen Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW). Tijdens deze informatiebijeenkomst kwamen allerlei vragen van de aanwezige opleidingsinstituten. Op deze pagina de meest gestelde vragen en antwoorden.

Is de NVRD op de hoogte?

Bij de ontwikkeling van de certificering zijn verschillende partijen betrokken geweest. In de programmacommissie Gladheid van CROW zit een vertegenwoordiger van de NVRD-commissie Gladheidsbestrijding, die de verbinding tussen beide organisaties kan leggen. Ondertussen is er ook direct contact geweest met de NVRD zelf om het een en ander af te stemmen.

In hoeverre hebben jullie contact gehad met het CBR en gaan ze mee in jullie eisen?

Met het CBR is contact geweest. Als een opleider al voldoet aan de eisen van CBR (U38-1), dan gaat het alleen om de chauffeursopleiding. De certificering van CROW gaat verder en is breder: het gaat om alle medewerkers in de winterdienst. Het certificaat is een plus bovenop de eisen van CBR.

Als iemand in een MBO-opleiding als keuzedeel gladheidsbestrijding heeft gehad, heeft deze persoon dan recht op een certificaat?

Elke opleiding kan het certificaat halen, mits het voldoet aan de gestelde eisen. Een MBO-opleiding kan ook gecertificeerd worden voor het keuzevak Winterdienst (conform de in 2016 geactualiseerde CROW-publicatie 283: Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst). MBO-opleidingen kunnen zich dus melden bij CROW. Studenten van die opleidingen kunnen van het opleidingsinstituut daarna een pasje ontvangen met daarop het beeldmerk van het SDW-certificaat.

Hoe zit het met de vertrouwelijke behandeling tijdens en na de audit van CROW?

In de overeenkomst is een paragraaf opgenomen over vertrouwelijke behandeling. Daarnaast zijn er géén concurrenten of andere opleiders betrokken in de uitvoering van de audit.

Hoe zit het met de accreditatie?

Het is een branche-eigen regeling. CROW heeft meer branche-eigen regelingen in huis, bijvoorbeeld die van Coördinator Gladheidsbestrijding en Visueel Inspecteur Wegen.
 

Aan welke eisen moeten de auditors voldoen?

De auditors moeten onafhankelijk zijn. Ook moeten ze deskundig op het gebied van gladheidsbestrijding zijn en verstand hebben van opleidingen. Verder moeten ze senioriteit hebben en stevig in hun schoenen staan. En zoals gezegd: het zijn, in verband met de vertrouwelijkheid, geen belanghebbenden.  

Wat is de relatie met de Code 95-eisen?

De in de Code 95 genoemde 35 uur aan educatie is sec voor de chauffeur. Een Opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst is 7 uur waard in het kader van de Code 95. Het certificaat Specifieke Deskundigheid Winterdienst richt zich daarnaast op een bredere groep.

Wat kunnen we van CROW verwachten?

CROW zal in 2017 een communicatiecampagne starten over de certificering. Verder beheert CROW de systematiek van Specifieke Deskundigheid Winterdienst, en mogen alle belanghebbenden van CROW verwachten dat deze actueel wordt gehouden.

We zijn verder de beheerder en uitvoerder van de branche-eigen regeling Cerificaat Opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst. In dat kader coördineren we en voeren we audits bij opleiders uit. Ook bewaken we de samenhang met andere publicaties en richtlijnen op het gebied van gladheid.

Is het mogelijk om te benchmarken? Dus om mezelf anoniem te vergelijken met anderen.

Interessante vraag, maar onze regeling kent geen cijfers om te benchmarken. Je voldoet of voldoet niet. Om die reden kunnen we zo'n benchmark niet bieden.

Het genoemde persoonspasje: wie gaat dat verstrekken?

De opleider doet dat. Als een opleiding gecertificeerd is dan kan het opleidingsinstituut het beeldmerk van het SDW-certificaat op een persoonspasje voor haar cursisten voeren. Daarmee kan een cursist zich identificeren. Er zijn meer eisen aan deze pasjes (na te lezen in het reglement).

Op onze persoonspasje is helaas maar beperkte ruimte voor het beeldmerk.

Daar moet de opleider ruimte voor maken op het pasje, daar is helaas niets aan te veranderen. Dit pasje dient namelijk ter identificatie van de cursist. Veel opdrachtgevers (zoals nu bijvoorbeeld al Rijkswaterstaat) gaan medewerkers in de winterdienst verplichten om een opleiding gevolgd te hebben bij een gecertificeerd opleidingsinstituut. Opdrachtgevers moeten aan de hand van de pasjes kunnen controleren of de betrokken persoon ook daadwerkelijk de gecertificeerde opleiding heeft afgerond.

Waarom geen BSN-nummer ter legitimatie?

Dat is aan de opleider, de minimale eis is de foto. Dat staat ook in de omschrijving van een goedgekeurde opleiding.

We hebben vele opleidingen in ons pakket. Waarom een specifieke certificering voor deze opleiding? Is dit niet een te grote maatregel?

Er zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest tijdens de winterdienst. De veiligheid moet hoog in het vaandel staan. Omdat het hier om de veiligheid van mensen (medewerkers én weggebruikers) gaat, vinden de betrokken partijen (wegbeheerders) certificering van opleidingen het juiste middel. Alleen al vanuit de wettelijke verplichting die opdrachtgevers hebben op dit vlak. Maar bovenal vanuit de morele verplichting om ervoor te zorgen dat mensen in de winterdienst voldoende kennis hebben om hun werk op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren.

In 2009 is de oude CROW-publicatie 283 uitgekomen. Toen is al gesproken over certificering van SDW-opleidingen van opleidingsinstituten. Op dat moment is door de commissie Gladheidsbestrijding besloten dat het overgelaten moet worden aan de markt om goede kwaliteit te leveren.

In de commissie is geconstateerd dat het kwaliteitsniveau sterk varieert van de opleiders die zeggen te voldoen aan CROW-publicatie 283. Niet alle partijen houden zich aan de eisen die in deze publicatie zijn gesteld. Om die reden een introductie van certificering. Zo is iedereen ervan verzekerd dat mensen in de winterdienst de juiste kennis bezitten.

Na ontvangst van het certificaat, hoe vaak wordt er gecontroleerd?

We hebben de mogelijkheid om 1x per jaar te controleren.

Mogen er onaangekondigde audits uitgevoerd worden?

Ja, dat mag. De onaangekondigde audits (herhalingsaudits) vinden plaats op basis van een lijstje van een aantal data. Ook evaluaties kunnen opgevraagd worden.

Wie gaan de kosten van het keurmerk betalen?

De opleiders betalen zelf de certificering. Het is aan de opleider om deze kosten te verrekenen in de opleidingsprijs. We verwachten dat de certificering van de opleiding voor de opleidingsorganisatie een toegevoegde waarde heeft richting de markt. Ze kunnen daarmee aantonen dat hun opleiding voldoet aan de strengste (kwaliteits)eisen. Alleen partijen die het certificaat hebben ontvangen, kunnen communiceren dat ze gecertificeerd zijn en voldoen aan de in 2016 geactualiseerde kennis van CROW-publicatie 283: Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst.

Daarnaast verwachten we dat veel wegbeheerders hun aannemers gaan verplichten om te werken met mensen die de opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst hebben gevolgd bij een gecertificeerd instituut. Ze weten dat dan die mensen voldoende kennis hebben opgedaan van alle specifieke eisen in de winterdienst, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Informatie over de kosten en wat u daarvoor kunt verwachten, is te vinden in het informatiepakket dat bij CROW is aan te vragen.

Zijn de kosten anders voor kleinere opleiders dan voor grote opleidingsinstituten? 

De gemaakte kosten zijn voor een audit bij elke partij hetzelfde. De auditors moeten dezelfde controlerende werkzaamheden uitvoeren. Dat is de reden dat ook de kosten die doorberekend worden aan opleiders hetzelfde zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven