CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Acceptabele beproeving technische installaties onder UAV-GC?!

18-04-2019

electronicsOnze Helpdesk kreeg onlangs de vraag of in de actualisatieslag van de UAV-GC een lid kon worden toegevoegd aan artikel 21 over het Toetsen van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden.
Wat was het geval? De vraagsteller in kwestie liep als Opdrachtgever tegen het probleem aan dat volgens zijn lezing van de UAV-GC én de lezing van zijn Opdrachtnemer geen adequate beproeving van technische installaties onder de UAV-GC 2005 mogelijk zou zijn.
Keuringen zouden alleen een papierstroom opleveren zonder dat hij als Opdrachtgever daadwerkelijk er van overtuigd werd dat de geleverde, geplaatste en in gebruik gestelde installaties functioneel én betrouwbaar veilig waren.

Om dit meer concreet te maken; neem een kruising met voetgangers oversteekplaatsen in gedachten. Een rateltikker voor visueel gehandicapten mag natuurlijk nooit een ‘veilig om over te steken – signaal’ afgeven als het wegverkeer nog groen heeft om te rijden. Uit de reguliere keuringen kan de Opdrachtnemer aantonen dat de rateltikker onder certificaat geproduceerd is en beproefd is op functioneren. Aangetoond is dat bij aflevering op het bouwterrein de rateltikker in goede orde en conform specificaties ontvangen is en na installatie door keuring aangetoond is dat de tikker goed communiceert met de regelkast. En dan nóg is het mogelijk dat de gebruikers met elkaar in botsing komen….
Het afdwingen van beproevingen door achter §21-1 van de UAV-GC het volgende sublid toe te voegen leidt tot nieuwe uitdagingen: “f) Het laten beproeven van software en/of hardware ter acceptatie”.

Kijk bijvoorbeeld naar de foto bij deze blog; op grond van het gesuggereerde extra sublid moet ook de laptop (hardware), besturingssoftware (software), meetkabel (hardware), testprogramma (software), DIN-rails (hardware), etc. aantoonbaar volgens vast te stellen methoden worden beproefd tegen vast te stellen criteria.
Willen we Windows 10 te beproeven? Ik chargeer natuurlijk maar een dergelijk sublid kan wel tot dit soort excessen leiden. En dat wordt weer voer voor de bedrijfsjuristen (die ik overigens heus wel een boterham gun).
Maar is dit nu allemaal wel nodig, welke mogelijkheden biedt de UAV-GC 2005 ons nu al?

Zie UAV-GC §4.1, 4.3 en 4.5
4.1     De Opdrachtnemer is verplicht de Ontwerpen en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk … … voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
4.3     De in de leden 1 en 2 bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor het Werk bestemd is, alsmede eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, doch uitsluitend voorzover de eisen die het bijzonder gebruik stelt in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
4.5     De Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
Zie UAV-GC §19.1
19.1          Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle Werkzaamheden als voor de kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten.
Zie UAV-GC §21 (integraal)


 
De te volgen drie stappen, om met behulp van de UAV-GC als Opdrachtgever het vertrouwen te krijgen in een functionele en veilige technische installatie, zijn de volgende:

  1. In de Vraagspecificatie (procesdeel VS2) moet geëist worden dat voor de relevante componenten (of daaruit samengestelde systemen) een keuringsplan (als onderdeel van het Verificatieplan) ter acceptatie moet worden aangeboden waarin de vereiste FAT/SAT/SIT afzonderlijk zijn geïdentificeerd en zichtbaar zijn gemaakt in de planning (die ook geaccepteerd moet worden).
    Deze plannen moeten als acceptatiedocument worden opgenomen in Annex III (Acceptatieplan) onder verwijzing naar de relevante vraagspecificatie-paragrafen. Zo ook de keuringsprotocollen waarin de normen en acceptatiecriteria expliciet door de Opdrachtnemer omschreven worden.

  2. Op het moment dat Opdrachtnemer zijn keuringsplan(nen) indient moet Opdrachtgever scherp toetsen of alle relevante FAT/SAT/SIT (met de juiste methoden, normen en criteria) zijn opgenomen en geagendeerd (zie de Planning, deze moet conform zijn).

  3. Vervolgens maakt Opdrachtgever gebruik van haar recht om t.a.v. die FAT/SAT/SIT stop- en bijwoonmomenten aan te wijzen (§21.4) om te voorkomen dat componenten/systemen met functiefouten toegelaten worden in het Werk. Het is aan Opdrachtnemer om (conform §19.1) aan te tonen dat de componenten/systemen voldoen aan de vereisten. Opdrachtgever toetst of Opdrachtnemer zijn proces van kwaliteitsborging hierin -conform plan- volgt.

Langs deze weg behoud de Opdrachtgever het vertrouwen dat in het Werk een technische installatie is gerealiseerd dat niet alleen goed ontworpen maar ook goed gebouwd, geïntegreerd en beproefd is.
Daarvoor is geen aanpassing van de UAV-GC nodig zoals ook aan de vraagsteller is uitgelegd.

Tóch goed dat dit soort vragen vanuit de markt gesteld worden; het houdt on scherp en bewust van wat er leeft; ga zo door!
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven