Waarom een Asfalt-Impuls?

12-04-2017
Op 1 februari 2017 is met een Asfalt-Top het startschot gegeven voor de Asfalt-Impuls. Op deze top was de hele asfaltsector aanwezig. Paul Cools, coördinator van de Asfalt-Impuls en werkzaam bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting op de voorgeschiedenis.

Verkenningsronde

Aan mij is gevraagd om een verkenningsronde te maken langs de asfaltsector, om te sonderen of er voldoende draagvlak is voor het opstarten van een sectorbreed impulsprogramma rond asfalt: Asfalt-Impuls genaamd. Een programma 'van en door de asfaltsector', met een beoogde doorlooptijd van vijf jaar. Ik heb in de loop van 2016 zo’n 40 organisaties en bedrijven bezocht binnen de hele asfaltketen. Deze keten omvat globaal zes 'bloedgroepen': aannemers, ontwerpers, opdrachtgevers/wegbeheerders, leveranciers van grondstoffen en materieel, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen.


Veel draagvlak

Het blijkt dat er unaniem veel draagvlak is voor het opstarten van een asfalt-impuls. De motivatie hiervoor is divers. De opdrachtgevers vinden de kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering belangrijk, maar ook de mogelijkheid om meer samen te werken. De trend van een terugtredende en krimpende overheid zet door en doet hiermee een zwaar beroep op de nog aanwezige asfaltdeskundigheid.

De aannemers en leveranciers zien kansen om gezamenlijk pre-competitief asfaltonderzoek te doen naar nieuwe asfaltmengsels en aanlegmethoden. Ook zien zij kansen om hun individueel ontwikkelde innovatieve asfaltmengsels te valideren voor landelijke toepassing door alle opdrachtgevers. Zij willen graag dat hun investeringen in innovaties ook rendement opleveren: ofwel: 'innoveren moet renderen'. 


Voordelen van samenwerking

Alle bloedgroepen zien grote voordelen in meer samenwerking. Er worden momenteel op veel verschillende plaatsen nieuwe asfaltsoorten ontwikkeld en beproefd. Ook lopen er talrijke samenwerkingsverbanden, geïnitieerd door bijvoorbeeld CROW, WOW, Bouwend Nederland, EAPA en Eurobitume. Vaak in wisselende samenstellingen van een of meerdere opdrachtgevers, aannemers en kennisinstellingen, maar het zijn vaak ook dezelfde mensen die hierbij betrokken worden. Gezamenlijk opereren in een impulsprogramma is efficiënter en de besluitvorming gaat sneller. Ook internationaal staat de sector sterker door een verhoogd kennisniveau.


Kwaliteitsborging

Voor de borging van de kwaliteit van opdrachten werkt Rijkswaterstaat inmiddels alweer zo’n tien jaar met Systeemgerichte Contractbeheersing, kortweg SCB genoemd. De aannemer is hierbij primair verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit en RWS heeft de mogelijkheid om deze te toetsen op systeem- of productniveau. Het is nodig om de asfaltdeskundigheid op niveau te houden zodat SCB een werkende methode blijft.

De kwaliteit van het Nederlandse wegennet staat, ook internationaal, hoog aangeschreven en dat willen we zo houden. Soms is het noodzakelijk om reparaties uit te voeren of onderhoud te plegen voordat de garantietermijn is verstreken. De oorzaken hiervan zijn niet altijd even helder. Zo kunnen bijvoorbeeld de asfaltmengsels afwijken van de eisen, of zijn er uitvoeringsproblemen opgetreden. Ook de belasting of intensiteit van het wegverkeer kan in de praktijk hoger zijn uitgevallen dan verwacht.

De kosten, CO2-productie en verkeershinder van het onderhoud aan asfaltwegen kunnen omlaag. Daarom krijgen kwaliteit en het middel innovatie de aandacht, naast handhaving. Ook Bouwend Nederland wil kwaliteit leveren en ondersteunt dit initiatief. RWS trekt gezamenlijk op met de sector om asfalt een impuls te geven. Deze aanpak sluit naadloos aan op de nieuwe Marktvisie die de bouwsector als geheel heeft ontwikkeld.


Doelstellingen Asfalt-Impuls

De doelstellingen van de Asfalt-Impuls zijn tijdens de verkenningsronde en de daaropvolgende Asfalt-Top gaandeweg geëvolueerd. Naast kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering is de doelstelling verbreed naar de wens om de asfaltketen verder te verduurzamen, met name als het gaat om CO2-reductie. Kosteneffectiviteit is hierbij een randvoorwaarde en innovatie is een middel en geen doel op zich.

Het streven naar een verlenging van de levensduur van de asfaltwegen draagt bij aan zowel een duurzamer milieu als lagere kosten én minder verkeershinder. Dit maakt levensduurverlenging tot een centraal thema van de Asfalt-Impuls.

Nog vóór de zomer worden er twee workshops georganiseerd om te komen tot een Plan van Aanpak. Aan de indieners van projectvoorstellen zal gevraagd worden aan welke doelstellingen hun voorstel zal bijdragen en in welke mate, m.a.w. SMART gemaakt. Dit geeft de sponsoren een beter inzicht in het kiezen tussen de verschillende projecten en in het bepalen van de omvang van hun bijdragen.

Paul Cools
Coördinator Asfalt-Impuls
 

Ga naar www.crow.nl/asfalt-impuls voor meer informatie.
Afbeelding: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / W. van Kessel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven