CROW Levende Stad: Sturen op beoogd effect met KPI’s Zijn ambities en contracten goed op elkaar afgestemd?

  • Datum: 28 jan 2015
  • Productgroep: Congres
  • Soort: Betaald

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn een operationeel instrument om de beleidsdoelen te monitoren met als doelstelling deze te verbeteren. De beoogde effecten zijn vaak wel bekend, maar hoe leg je ze vast en maak je ze meetbaar? Deze bijeenkomst is gratis voor alle partnergemeenten van CROW Levende Stad.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Het sturen op deze effecten vraagt om een nieuwe, veel bredere manier van kijken in de richting van onderhoud van de openbare ruimte. Hoe worden deze beoogde effecten contractueel vastgelegd en meetbaar gemaakt? Eén van de opties is om de effecten meetbaar te maken via Kritische Prestatie Indicatoren. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe die KPI’s vormgegeven moeten worden.

Beoogde effecten

De gemeente Zoetermeer heeft op dit moment haar dagelijks onderhoud uitbesteed door middel van integrale contracten die grotendeels gebaseerd zijn op de beeldsystematiek. Met prestatiekenmerken worden afspraken gemaakt en getoetst. De wens bestaat om eigenlijk steeds meer op het beoogde effect te sturen. Hoe groot is het aandeel burgerparticipatie in de uitvoering van de taken en wat is de rol van de aannemer hierin, wordt er voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, hoe is het gesteld met de veiligheid van de openbare ruimte en in hoeverre worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij de uitvoering van het onderhoud?

Monitoring openbare ruimte

Een voorbeeld waarbij hiermee een begin wordt gemaakt is het project Monitoring Openbare Ruimte. Doel van dit project is om een landelijke standaard voor de monitoring van de objectief meetbare kwaliteit van de openbare ruimte te ontwikkelen (beeldkwaliteit en klachten/meldingen). Alphen aan den Rijn zal tijdens deze middag meer vertellen over dit onlangs gestarte project en samen met de deelnemers op zoek gaan naar de indicatoren die worden gemonitord.

Doel bijeenkomst

Het resultaat van de middag zou moeten leiden tot het benoemen van de beoogde effecten, bezien hoe deze contractueel kunnen worden vastgelegd en welke, min of meer overal toepasbare KPI’s hierbij passen. KPI’s zijn maatwerk voor een locatie, maar een gezamenlijk overzicht kan behulpzaam zijn. Ervaringen met monitoring van de openbare ruimte worden met elkaar gedeeld. Deze resultaten worden vervolgens gebundeld, zodat deze als input voor het project monitoring kunnen dienen.

Programma

13.00 uur  Welkom en opening
 
13.10 uur Kennismakingsronde
 
13.30 uur Op zoek naar de juiste vormgeving van KPI’s
door Marco Dofferhoff, gemeente Zoermeer
 
14.00 uur Beleidsmatige monitoring van de kwaliteit van de openbare ruimte
door Frank Maurits, gemeente Alphen aan den Rijn
 
14.30 uur Pauze
 
14.45 uur Beoogde effecten uitwerken in groepen
• Hoe maken we de effecten meetbaar? Met KPI’s? En zo ja, welke?
• Hoe vertaal je de KPI’s naar monitoring?
• Hoe vertaal je de KPI’s naar contracten/prestatiekenmerken?

 
15.45 uur Centrale discussie en conclusies
 
16.30 uur Afsluiting

Deze bijeenkomst is gratis voor alle partnergemeenten van CROW Levende Stad.
 
Naast de partnergemeenten van CROW Levende Stad worden ook andere partijen van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over de vormgeving en inzet van de KPI’s. Van niet-partner gemeenten, opdrachtgevers en ingenieursbureaus vragen we een bijdrage van € 200,- (excl. btw).

Partner worden van CROW Levende Stad of weten wat dit inhoudt? Klik voor meer informatie.

Hier komen de nieuwsberichten

Vergaderlocatie Dekker Zoetermeer

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer