Levensduurvoorspellend asfaltmodel

Beter voorspellen van de (rest)levensduur van asfaltverhardingen kan geld, CO2 en grondstoffen besparen en kan helpen innovatieve verhardingssoorten toepasbaar te maken.

In dit project gebruiken we hiervoor allereerst bigdata-analyse en modelontwikkeling. Daarmee krijgen we meer informatie en kennis over welke factoren de levensduur beïnvloeden. Verder geven we input aan regelgeving, zodat de verworven inzichten gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Het kunnen bepalen van de (rest)levensduur is cruciaal voor zowel assetmanagmentsystemen als het uitvoeren van LCA- en LCC-analyses.

Binnen dit project willen we de versnipperde kennis/informatie/data over de levensduur van asfalt in de sector ontsluiten en analyseren met geavanceerde data-analysetechnieken. Gevonden correlaties gebruiken we voor voorspellingen over de restlevensduur van asfaltwegdekken. Daarnaast worden deze correlaties gecombineerd met de huidige inzichten in schadeontwikkeling om zo te komen tot een State of the Art asfaltlevensduurmodel,

Doelstellingen

Het doel van het project is al aangegeven: geld, CO­2 en grondstoffen besparen en innovatieve verhardingssoorten toepasbaar maken. Hiertoe stellen we een objectief en betrouwbaar asfaltlevensduurraamwerk (ALR) op, dat toepasbaar is voor zowel de ontwerp-/gebruiks-/onderhoudsfase. Het raamwerk bestaat uit:

 • instrumenten voor ontwerp, aanleg en onderhoud;
 • instrumenten voor monitoring, data-analyse en datagebruik, om asfaltontwerp en programmering van asfalt onderhoud te faciliteren;
 • een asfaltlevensduurvoorspellingsmodel;
 • aangepaste regelgeving.
 

Aanpak

De projectaanpak bestaat uit de volgende componenten:
 1. Bigdata-analyse, wordt uitgevoerd om op zoek te gaan naar gemiddelde levensduren van verschillende asfaltlagen. Ook zal worden gezocht naar verbanden tussen de levensduur en materiaalparameters, uitvoeringscondities en belasting situaties. Voor de bigdata-analyse is het van belang dat er juiste afspraken worden gemaakt over de gedeelde data en vertrouwelijkheid en dat deze toegankelijk zijn voor de analyses.
 2. Modelontwikkeling, om een overkoepelend model voor levensduur te maken. Hiervoor is meer inzicht nodig in schademechanismen en bijbehorende key performance indicators. Bestaande schademechanismemodellen worden verbeterd met gevonden correlaties in de data-analyses. De ontbrekende schademechanismemodellen worden op basis van de gevonden correlaties aan de hand van een empirisch model geïmplementeerd. 
 3. Instrumentontwikkeling, bijvoorbeeld stand-alone applicaties die specifieke processen ondersteunen. Componenten van het asfaltlevensduurmodel kunnen gebruikt worden voor specifieke doeleinden, zoals restlevensduurvoorspelling ten behoeve van de onderhoudsprogrammeringen. Ook wordt er gericht gestuurd op het ontwikkelen van analyse-instrumenten die de levensduur van mengsel kunnen berekenen op basis van theorie, empirie en data-analyse, en op instrumenten die monitoring en datagebruik faciliteren.
 4. Implementatie in regelgeving; van het model en instrumenten om weg te vinden naar de praktijk en toepassing in de uniforme sector. Door inzicht te verkrijgen in de eisen die worden gesteld aan instrumenten en het model, kunnen deze op een juiste manier worden ingebed in de producten. Ook wordt aandacht besteed aan de validatie en acceptatie van het model.
De aanpak van het project is gevisualiseerd in onderstaande roadmap. De roadmap is opgesteld tijdens de LAM-data workshop op 28 oktober 2020.


Begeleidende werkgroep

Het project wordt begeleid door: Benieuwd hoe Greet Leegwater tegen het project LAM aankijkt? Lees hier het interview met haar: Wat draagt het project 'Levensduurvoorspellend AsfaltModel’ bij aan Asfalt-Impuls?


Werkwijze

LAM houdt via verschillende wegen contact met de sector.
-    Er worden jaarlijks interactiemomenten georganiseerd in de vorm van workshops.
-    Er is een wetenschappelijk geweten met bredere vertegenwoordiging uit de sector.
-    Er wordt gepubliceerd op de Infradagen, tijdens bijeenkomsten van Asfalt-Impuls, bij Wegbeheerder Ontmoeten Wegbeheerders (Platform WOW) etc.
-    Alle deliverables worden gepubliceerd op de website van Asfalt-Impuls.
-    De LAM-trekkers proberen expliciet open te staan voor commentaar en advies, ook buiten georganiseerde interactiemomenten. 


Planning

De planning van de drie werkpakketten is hierna weergegeven.
 
WPontwerp:
 1. Voorbereiding: tot september 2018
 2. Inventarisatie: oktober 2018 – februari 2019
 3. Uitwisselen en verbinden data/kennis/informatie: maart 2019 – juli 2019
 4. Ontwerp raamwerk levensduurvoorspelling: juli 2019 – dec 2019
 5. Validatie raamwerk dec 2019 – juni 2020
 6. GO/NOGO: 1 juli 2020
 
WPgebruik:
 1. Initialisatie: tot september 2018
 2. Analyse pilot data: september 2018 tot februari 2019
 3. Methoden en instrumenten: dakpansgewijs, start februari 2019
 1. GO/NOGO: 1 juli 2020
 
WPregelgeving:
 1. Initialisatie: tot september 2018
 2. Kaders schetsen: loop 2019
 3. Aansluiting op contracten: 2019 e.v.
 

Nieuws

Resultaten

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven