Kwaliteitsborging

Ondanks de toenemende wens tot samenwerking lijkt de kloof tussen opdrachtgever (ON) en opdrachtnemer (OG) toe te nemen. Opdrachtgevers zijn soms wantrouwend over de geleverde kwaliteit en willen meer toetsing en handhaving. Opdrachtnemers beschouwen zichzelf als capabel en zien externe controle en borging als overbodig. Regulering van kwaliteitsborging voorkomt dat partijen elk hun eigen gang gaan. Werkelijke samenwerking zal een win-win situatie creëren.

Kwaliteitsborging uit zich nu meestal pas achteraf in de fase van oplevering van werken. Dan pas worden, vaak in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, asfaltmonsters geboord en worden de gerealiseerde eigenschappen van het asfalt bepaald.

Een ‘moderne’ kwaliteitsborgingsmethodiek vooraf en gebaseerd op, zo veel als mogelijk is, functionele eigenschappen, zou veel discussie kunnen voorkomen. Gebrek aan gereguleerde kwaliteitsborging leidt namelijk voor alle partijen tot onzekerheid, wantrouwen met mogelijk faalkosten en kwaliteitsverlies als gevolg.

Doelstellingen

Doel van dit project is het realiseren van een objectieve, betaalbare en voor alle partijen acceptabele kwaliteitsborgingsmethodiek gedurende alle fasen van het proces:

 • fase van eisstelling (resulterend in mengselkeuze)
 • mengselontwerpfase, productiefase
 • verwerkingsfase en gebruiksfase (bij UAV-gc contracten)

Bovenliggend doel is dat tussentijds de kwaliteit van het asfalt(specie) kan worden vastgesteld en eventueel bijgestuurd, zodat achterafcontroles van het gerealiseerde product kunnen worden voorkomen of tot een minimum beperkt kunnen blijven. De invulling van de methodiek kan per contractvorm (van RAW tot DBFM) verschillen.

Aanpak

Het gaat in dit project om een concrete invulling van een methodiek om de bedrijfscontrole van de opdrachtnemer beter vorm te geven en te upgraden naar een basis voor oplevering. Betere kwaliteitsborging door de ON tijdens de verwerkingsfase kan bereikt worden door een kwaliteitsborgingssysteem voor de verwerking in te voeren gelijksoortig aan het huidige systeem op basis van de Europese normenserie 13108 voor de productie van asfalt; een “Jobsite Application Control (JAC)”. Een dergelijk systeem bestaat uit twee lijnen, waarbij de aannemer zelf in de 1e lijn zijn werk controleert en in de 2e lijn onder controle staat van een externe en onafhankelijke organisatie die de waarde en geldigheid van de interne kwaliteitsbewaking (IKB) controleert. De JAC maakt onderdeel uit van het kwaliteitsborgingssysteem (handhavingssysteem) van de OG.

Meer in detail zal de kwaliteitsborging tijdens de verwerkingsfase gaan bestaan uit onderstaande, nog nader in de projectgroep uit te werken, aspecten:

 • Opstellen eenduidige standaard procedure rond kwaliteitsborging. Daartoe zullen huidige gangbare methodieken worden geïnventariseerd;
 • Een document voor de invulling van de JAC (zoals ook de FPC);
 • Op basis van en in aansluiting op UAV/RAW, UAV/GC, NEN-ISO 9001 en EN 13108;
 • Inclusief concrete, zo mogelijk functionele, verificatiemethodiek met:
  • Werkwijzen
  • Eisen en toleranties
  • Toetsingen
  • Procedure voor omgaan met afwijkingen
 • Handhaving door de OG;
 • Specifiek aandacht aan samenwerking tussen OG en ON met beschrijving van wederzijdse taken en verplichtingen;
 • Met als scope in eerste instantie asfalt. Later uit te breiden naar aardebaan, funderingen et cetera.;
 • Ook toepasbaar bij gebruik van innovatieve wegenbouwmaterialen, innovatief wegenbouwmaterieel en innovatieve meetinstrumenten (zoals ASPARi).
 

Begeleidende werkgroep

Het project wordt begeleid door:
 • André Houtepen, gemeente Rotterdam (voorzitter);
 • Ron van Aa, Rijkswaterstaat PPO
 • Peter Collard, Kiwa KOAC
 • Frits van der Hoek, gemeente Alphen a/d Rijn
 • John van Noortwijk, provincie Zuid-Holland
 • Paul van Scheppingen, NVLB
 • Jan van de Water, Dibec namens Bouwend Nederland/VBW
 • Paul Landa, Asfalt Kennis Centrum
 • Henk Kuipers, CROW (projectsecretaris, henk.kuipers@crow.nl)  

Planning

Medio 2018 is gestart met het inrichten van de projectorganisatie. De geschatte looptijd voor het project is 2,5 jaar.

Resultaten

Eind oktober 2018 was de werkgroep zo goed als volledig ingericht en is begonnen met het inventariseren van gangbare kwaliteitsborgingsmethodieken die als onderlegger gaan dienen om een eenduidige standaardprocedure op te stellen.

Lees hier het interview met André Houtepen over het project.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven