Hightech = Lowcost

De uitvoeringsfase is belangrijk voor de kwaliteit en uiteindelijke levensduur van de asfaltverharding. Het huidige asfaltuitvoeringsproces bevat echter veel variabiliteit. Deze variabiliteit leidt tot een grote spreiding in levensduur van de asfaltverharding. De praktijk laat zien dat binnen één wegvak de kwaliteit van de aangebrachte asfaltverharding sterk uiteen kan lopen met onverwachte vroegtijdige (plaatselijke) schade als gevolg.

Gebleken is dat er een groot kennis- en ervaringsverschil aanwezig is tussen de ASPARi-opdrachtnemers en de wegbeheerders/opdrachtgevers enerzijds en de niet-ASPARi-opdrachtnemers anderzijds. Ook ontbreekt kennis op het gebied van asfaltuitvoering op bepaalde onderdelen nog (bijvoorbeeld een relatie tussen uitvoeringsparameters en de levensduur van het asfalt). Dit maakt het stellen van eisen en het handhaven ervan nog moeilijk.

De inzet van beschikbare sensoren en technologieën in het asfaltuitvoeringsproces verloopt langzaam, enerzijds omdat een directe relatie met de levensduur moeilijk te bepalen is en anderzijds omdat wegbeheerders het niet uitvragen/stimuleren. Hierdoor is ook de adoptie van technologieën bij opdrachtnemers traag. Op dit moment experimenteren verschillende opdrachtgevers daarnaast met verschillende uitvragen. Het gevolg is een gemis aan focus waardoor er niet gericht geïnvesteerd kan worden door opdrachtnemers.

Doelstellingen

Het doel van het project is het formuleren van een gebalanceerde en gestandaardiseerde uitvraag op het gebied van asfaltuitvoering en de toepassing van nieuwe technologieën, flexibel voor verschillende contractvormen en flexibel voor bepaalde aandachtsgebieden (temperatuur, verdichting, etc.).

Het uiteindelijke nut voor de wegenbouwsector is vermindering van de variabiliteit in het asfaltuitvoeringsproces en daarmee minder spreiding in de levensduur van de asfaltverharding door systematische inzet van beschikbare, moderne meet- en regeltechnieken.

Aanpak

Er wordt een tool gemaakt met gestandaardiseerde uitvraagmogelijkheden met onder andere de volgende keuzes:

 • Contractvorm: RAW, UAVgc (voorschrijven), EMVI (uitdagen).
 • Complexiteit: Makkelijke optie, geavanceerde optie.
 • Projectfasen: Uitvraag, oplevering, onderhoudsperiode, garantieperiode.

De output van de tool bestaat uit uitvraagteksten (besteksteksten, EMVI-criteria, etc.) die direct en simpel toegepast kunnen worden in een uitvraag voor het realiseren van een asfaltverharding.

De afbakening van het project:
 • Het gaat in dit project niet om het stellen van eisen en bandbreedtes plus handhaving ervan (boetes / kortingen), maar om het stimuleren van de toepassing van de technologieën en het verzamelen van de data om na een aantal jaar (ca. 3-5 jaar) na goede analyse wel de juiste bandbreedtes en eisen te kunnen stellen.
 • Geen kennis ontwikkelen in dit project, maar het gaat om de kennis te valoriseren en implementeren die reeds ontwikkeld is – geen onderzoeksvraagstuk, maar een ontwerp- en implementatievraagstuk.
 • Geen technologieën en sensoren ontwikkelen in dit project, maar het gaat om het toepassen van bestaande mogelijkheden en deze beter uitnutten (en waarderen).
 
De volgende stappen worden voorzien om tot de tool te komen:
 1. Opstellen van inhoudelijke uitvragen voor onder andere:
 • Transport
 • Aanlegtemperatuur
 • Walsovergangen
 • Dichtheidsprogressie
 • Afkoeling
 • Weersomstandigheden
 • Mengsel/project-informatie
 1. Voorstellen maken voor standaardisatie van de uitgevraagde data en omzetting naar bruikbare informatie.
 2. Omzetting van data naar informatie die voor wegbeheerders / assetmanagers relevant zijn (risicogebieden, onderhoudsplanningen, et cetera).
 3. Check / invulling / format door een contractdeskundige, zodat het ingepast kan worden in contracten.
 4. Maken van een eenvoudige tool om een goede uitvraag op het gebied van asfaltuitvoering te kunnen doen.
 5. Ontwikkelen van een cursus voor opdrachtgevers voor de valorisatie en implementatie van de tool.
 

Begeleidende werkgroep

Het project wordt begeleid door:
 • Kees Nelissen, gemeente Den Haag (voorzitter)
 • Frank Bijleveld, Strukton Civiel
 • Seirgei Miller, Universiteit Twente
 • Henk Kuipers, CROW (projectsecretaris henk.kuipers@crow.nl)
 

Planning

Medio 2018 is gestart met het inrichten van de projectorganisatie. De geschatte looptijd voor het project is 2,5 jaar.

Resultaten

De werkgroep is ingericht en het plan van aanpak en jaarplan 2019 zijn gereed. Eind 2018 is begonnen met de inrichting van een brede klankbordgroep, die als taak krijgt om controlerend op te treden met betrekking tot de inhoudelijke voortgang en zo nodig bij te sturen. Daarnaast wordt van klankbordgroepleden verwacht dat zij de tool daadwerkelijk te implementeren.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven